Isaiah 2

1Yihudaa biittaabaanne Yerusalaame katamaabaa Amoxa na7ai Isiyaasi be7idoogee hagaa. 2Wurssetta gallassatun GODAA Beeta Maqidasee keexettido deree deretu ubbaappe xoqqidi beettana; kera ubbatuppekka bollaara xoqqu xoqqu gaana. Kawotettatun de7iya asai ubbai akko zulana. 3Daro asai yiidi, "Haayite! GODAA deriyaa, Yaaqooba Xoossaa Beeta Maqidasiyaa ane pude kiyoos. I koyiyoogaadan nuuni baana mala, i nuna ba ogiyaa tamaarissana" yaagana. Aissi giikko, higgee Xiyooneppe, GODAA qaalaikka Yerusalaameppe kiyana. 4Kawotettatuppenne kawotettatuppe gidduwan i pirddananne daro asatu palamaa shaakkana. Eti bantta bisuwaa marasha, bantta tooraakka baaca kessanau qoxxana. Kawotettai kawotettaa bolli bisuwaa denttenna. Hegaappe guyyiyan eti mulekka olaa timirttiyaa tamaarokkona. 5Inttenoo, Yaaqooba zaretoo, haayite! Ane GODAA poo7uwan hemettoos. 6GODAU, ne asaa, Yaaqooba zareta aggadasa. Eti awai mokkiyo bagga biittaa asatu bitan kumidosona; Pilisxxeema asatudan kaayoosona. Eti allaga asatuura issippe zuppetoosona. 7Eta biittai birainne worqqai kumidoogaa; eta miishshau zawi baawa. Eta biittai pari kumidoogaa; eta para gaaretussi zawi baawa. 8Eta biittai eeqati kumidoogaa; eti bantta kushee oottido oosuwau hokkidi goinnoosona. 9Hegaa gishshau, asai ubbai tooshettananne kauyyana. Etau atto gooppa. 10GODAA dagamaappenne a anggaa bonchchuwaappe attanau zaallaakko biite; biitta giddon qosettite! 11Asa otoroi giiyana; a kilahoikka seerana; he gallassi GODAA xalaalai xoqqu xoqqu gaana. 12Ubbaappe Wolqqaama GODAI issi gallassaa keeriis. He gallassi otorettiyaageeta, ayyiyaageetanne xoqqu xoqqu giidaageeta kaushshana; 13adussanne xoqqa gidiya Liibaanoosa zigatanne Baasaane wolaa ubbaa xaissana; 14xoqqa deretakka keratakka dembbayana; 15katamaa naagiyo adussa miixata ubbaanne katamaa yuushuwan de7iya mino gimbbeta ziqqissana; 16GODAI gitanne lo77iya markkabetakka haattan mitissana. 17Asa otoroi ziqqi gaana; a ayyoikka xayana. He gallassi GODAA xalaalai xoqqu xoqqu gaana; 18eeqa ubbaikka muleera xayi aggana. 19GODAI ha biittaa qaattanau denddiyo wode, a dagamaappenne a anggaa bonchchuwaappe attanau asai shuchchaa gonggoluwaunne biittaa ollau baqatana. 20He gallassi asai goinnanau medhdhido bantta bira misiletanne bantta worqqa misileta occotuyyoonne wurkkaawurkkotuyyo olana. 21GODAI ha biittaa qaattanau denddiyo wode, a dagamaappenne a anggaa bonchchuwaappe attanau eti gonggolo giddonne shuchchaa kooppo giddo baqatana. 22Simmi haiqqiya asan ammanettiyoogaa aggite! Asi ai maaddii?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\