Isaiah 20

1Asoore biittaa Kawoi Sarggooni kiittido ola gadaawai yiidi, Ashddooda giyo Pilisxxeema katamaa olidi oiqqido laitti, 2he wode GODAI Amoxa na7aa Isiyaasa hagaadan yaagiis; "Ba; baada ne shayaappe waaruwaa qaara; ne tohuwaappekka ne caammaa kessa" yaagiis; yaagin Isiyaasi GODAI giidoogaadan hanidi, kallo xiirenne mela tohuwan hemettiis. 3GODAI hagaadan yaagiis; "Ta ashkkarai Isiyaasi Gibxxenne Toophphiyaa bollan gakkiyaabau malaata gidana mala, heezzu laittaa kallo xiirenne mela tohuwan hemettiis. 4Hegaadan Asoore kawoi, Gibxxeppe omoodettidaageetanne Toophphiyaappe betidi kiyidaageeta kallo xiirenne mela tohuwaara, dulleekka kallo de7ishin laaggidi, Gibxxe yeellau efaana. 5Toophphiyan ammanettiyaageetinne Gibxxen ceeqettiyaageeti yayyidi yeellatana. 6Abbaa lanqqiyan de7iya asai he gallassi hagaadan yaagana; 'Be7ite, nuuni Asoore kawuwaappe attanau maaddoosona giidi nu ufaissaa wottidonne etakko baqatido asaa bolli hagee gakkiis; yaatin, nuuni waanidi kessi ekkanau danddayiyoonii?' yaagana" yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\