Isaiah 21

1Abbaa lanqqen de7iya bazzuwau odettida GODAA qaalai hagaa. Tohossa baggappe gotiyaa carkkoi suraggiiddi yiyoogaadan, bashshai bazzoppe, hanttaara biittaappe yees. 2Issi yashshiya ajjuutai taayyo qoncciis. Bonqqiyaagee bonqqees; xaissiyaageekka xaissees; Elaama biittau, woraajja! Meedoona biittau, katamaa doodda! Baabiloone gaasotan gakkida ooliyaa taani gidissana. 3Hegaa gishshau, ta xeessai saho xalaala gidiis; maccaasaa maaretai oiqqiyoogaadan, tana un77oi oiqqiis; taani siyiyoogaappe denddidaagan hokkaas; taani be7idoogaappe denddidaagan dagammaas. 4Tana yiicoyees; tana yashshai kokkorssees; taani amottido omarssai taayyo kokkorssau laamettiis. 5Taani be7ido ajjuutan eti gibiraa giigissidosona; minxxaafiyaakka hiixxidosona; yaatidi moosonanne uyoosona. Yaatishin, "Inttenoo halaqatoo, denddite! Denddidi intte gonddalleta quccite!" yaagiya azazoi yiis. 6Godai tana hagaadan yaagiis; "Ba; baada xomoosiya asa wotta; wottin i ba be7iyoobaa yooto. 7Gammaama mehiyaa toggiyaageeta, naa77aa naa77aa gididi biya paraasata, hareta toggiyaageetanne gaameelata toggiyaageeta be7iyo wode, loittidi xeello; daro loittidi xeello" yaagiis. 8Hegaappe guyyiyan, wochchidaagee hagaadan yaagidi waassiis; "Godau, taani wochchiyoosan gallassi gallassi paci bainnan eqqaas; ta santtariyyankka qammaa muliyaa tolettaas. 9Be7ite, gammaama mehiyaa toggiya paraasati naa77a naa77a gididi yoosona" yaagiis. I qassikka hagaadan yaagiis; "Baabiloonee kunddiis; a xoossatu misiletikka kunddidosona. Eti ubbaikka sa7an duge kunddidi gaacettidosona" yaagidi waassiis. 10Inttenoo, ta audiyan qoxettida ta asatoo, Ubbaappe Wolqqaama GODAAPPE, Israa7eela Xoossaappe siyidobaa taani intteyyo erissais. 11Eedooma biittaabaa GODAI hagaadan yaagiis; "Issi bitanee Eedooma baggaara tana xeesidi, 'Laa wochchiyaagoo, sa7ai wonttanau woqqai attidee? Laa wochchiyaagoo, sa7ai wonttanau woqqai attidee?' yaagees. 12Wochchiyaagee zaaridi, 'Sa7ai wonttana hanees; wonttidikka qassi qammana; intte oichchanau koyikko, simmidikka yiidi oichchite' yaagees" yaagiis. 13Araba giyo biittaabaa Godai hagaadan yaagees; "Inttenoo Dadaana zal77anchchatoo, intte intte caaniyo gaameelatuurakka Araba biittaa bazzuwan aqana. 14Inttenoo, Teema giyo biittan de7iya asatoo, saamettidaageetussi haattaa ehiite; betetuyyo miyoobaa immite. 15Aissi giikko, eti bisuwaappe, shoohuwaappe shoddido bisuwaappe, dafido wonddafiyaappenne mino olaappe baqatidi yiidosona" yaagees. 16Hegaappe guyyiyan, Godai tana hagaadan yaagiis; "Konttiraate oosanchchaa wodiyaadan, mexi issi laittaa giddon Qeedaare bonchchoi ubbai wurana. 17Qeedaare biittan de7iya wonddafiyan dukkiya wolqqaama olanchchatuppe guuttati attana; hegaa GODAI Israa7eela Xoossai odiis" yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\