Isaiah 22

1Ajjuutaa Wombbaa giyo sohuwaabaa GODAI yootido qaalaa. Inttena ubbaa keettaa bollan dembbayidi oottidosaa kessidabai aibee? 2Nenoo waasoi, dirbbainne wocamai kumido katamau, ne giddon haiqqida asati bisuwan haiqqibookkona; woikko olankka haiqqibookkona. 3Intte halaqati ubbai issippe baqatidosona; eti wonddafee bainnan coo omoodettidosona; eti haahosaa baqatikkonne beettida ubbati ohettidosona. 4Hegaa gishshau, taani hagaadan yaagaas; "Tana xeelloppite; ane taani afuxxada misho yeehuwaa yeekkais; xayida ta asaassi yeekkiya tana minttettana giidi daafuroppite" yaagaas. 5Godai, Ubbaappe Wolqqaama GODAI ha gallassa Ajjuutaa Wombban dagama, yerettanne shabbirssa gallassa oottiis; qassi gimbbetikka kolettiyo gallassanne deretukkokka waassiyo gallassa. 6Elaami ba para gaaretuuranne para asatuura ba wonddafiyaa oiqqidi yiis; Qiira biittaa wotaaddarati qassi bantta gonddalleta giigissidosona. 7Keehi lo77iya intte wombbati para gaaretun kumidosona; para asati Yerusalaame katamaa penggiyaa sinttan eqqidosona. 8I Yihudaa qatota qaariis. He gallassi intte woraa keettan de7iya kawuwaa olaa miishshata xeellideta. 9Qassi intte Daawita Katamaa giddon kolettidasai daridoogaa be7ideta; be7idi ziqqa sohuwaa dalbbanttaa dagayideta. 10Yaatidi intte Yerusalaamen de7iya keettata qoodideta; qoodidi gimbbiyaa minttanau keettata qolideta. 11Kase gal77a dalbbanttan de7iya haattaa zaaridi, a minjjiyoosaa naa77u gimbbetuppe gidduwan giigissideta. SHin intte hegaa medhdhidaagee Xoossaa gidiyoogaa akeekibeekketa; woikko daro wodiyaappe kase hegaa halchchidaagaa yainnibeekketa. 12He gallassi Godai, Ubbaappe Wolqqaama GODAI inttena yeekkanaunne zilaalanau, intte huuphiyaa meedettanaunne waaruwaa maayanau inttena xeesiis. 13SHin be7ite, intte ufaitteetanne poocu geeta; booraanne dorssaa shukkeeta; ashuwaa meeta; woiniyaa eessaakka uyeeta; "Nuuni wontto haiqqiyo gishshau, ane moosinne uyoos" yaageeta. 14Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaa taayyo yootiis; i, "Intte haiqqana gakkanaassikka ha nagarai intteyyo atto geetettenna. Taani Godai, Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaa odais" yaagiis. 15Godai, Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagiis; "Ba; kawo keettan sunttettida alaafiyaa SHeebinakko baada hagaadan yaaga; 16'Hagan neeni ai oottai? Qassi neeni hagan neeyyo duufo bookkanau, neeyyo hagan oonee de7iyai? Nenoo xoqqa sohuwan neeyyo duufuwaa massiyaagoo, qassi shuchchaa gomppan neeyyo de7iyo sohuwaa woociyaagoo, 17nenoo mino bitaniyau, nena GODAI wolqqan wora zaaridi olana. Nena i birxxotti oiqqidi, 18yuushshi yuushshi aattidi kuwaasedan, issi aaho biittan oliigana. Nenoo ne godaa keettaassi yeella gidida bitaniyau, neeni yan haiqqana; ne bonchcho para gaaretikka yan attana. 19Taani nena ne oosuwaappe kessana; ne daannatettaappekka nena shaarana' yaaga. 20"He gallassi taani Hilqqiyaa na7aa ta ashkkaraa Eliyaaqiima xeesana. 21Xeesada ne maayuwaa a maizzana; ne gixxiyoogankka a gixissana; ne sunttatettaakka ayyo aattada immana. I Yerusalaamen de7iya asaassinne Yihudaa asaassi aawa gidana. 22Taani Daawita keettaa qulppiyaa a hashiyan wottana; i dooyana; dooyin ooninne gorddenna; qassi i gorddana; gorddinkka ooninne dooyenna. 23Taani a ammanttiya sohuwan xishedan xishana; i ba aawaa keettaassi bonchcho kawotaa araata gidana. 24Wanccaappe biidi, xoqqabaa gakkanaashin kocan kaqqidoogaadan, eti a aawaa keettaa bonchcho ubbaa, naata, naatu naatakka, a bolli wottana" yaagiis. 25Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; "He gallassi ammanettiya sohuwan xishido xishee kichchana; qanxxettananne kunddana. A bollan kaqqido tooho ubbai duuxxi wodhdhana" yaagees. Hagaa GODAI odiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\