Isaiah 23

1Xiiroosa katamau odettida GODAA qaalai hagaa. Inttenoo Tarsseesa markkabiyaa laaggiyaageetoo yeekkite! Aissi giikko, Xiiroosa katamai keetti woikko shemppiyoosi bainna baisa kiyiis; he odoi etau Qophphiroosa biittaappe yiis. 2Inttenoo, abbaa lanqqiyan de7iya asatoo, inttenoo Sidoona katamaa zal77anchchatoo, co77u giite! Intte kiittiyo asati abbaa pinnidosona. 3Intte kawotettaassi geliyaagee Naile SHaafaappe cakettida SHihoora biittaa kattaa. Intte kawotettatussi zal77iyaa zal77iyo soho. 4Nenoo Sidoona katamau, abbaa qatuwan, abbai, "Taani na7a yelabeikke; taani attuma na7akka macca na7akka dichchabeikke" yaagidi haasayido gishshau yeellata. 5Odoi Gibxxe biittaa gakkiyo wode, eti Xiiroosabaa siyidi mishettana. 6Inttenoo abbaa lanqqiyan de7iya asatoo, zilaalite; hefintti Tarsseesa biitti pinnite. 7Beni wode keexettida, kare biittaa oiqqidi haaranau a tohoi a haassi efiidonne, intte an ufaittiyo Xiiroosa katamai hagaadan hanidee? 8Kallachchaa goxissiya katamaa a zal77anchchati biittaa haariyaageeta gididonne a giddon baizziyaageetinne laammiyaageeti biittaa bollan bonchchettidaageeta gidido Xiiroosa katamaa bolli hagaa halchchidai oonee? 9Otorettiyaageetu bonchcho ubbaa guuttanau, qassi biittaa bollan bonchchettidaageeta ubbaa kaushshanau, Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaa halchchiis. 10Inttenoo, Tarsseesa biittaa asatoo, inttena teqqiyaabi bainna gishshau, Naile SHaafaadan, intte biittaa bollan kumidi goggite. 11GODAI abbaa bollan ba kushiyaa micciis; i kawotettaakka qaattiis; Kanaane biittaa qatota laalana mala, GODAI azazuwaa immiis. 12Qassi i hagaadan yaagiis; "Inttenoo, un77ettida Sidoona asatoo, intte ufaissaa poocu giyo wodee wuriis. Denddite; denddidi hefintti Qophphiroosa pinnite. Harai atto yankka intteyyo shemppoi beettenna" yaagiis. 13Baabiloone biittaa be7ite; he biittaa asai ha77i pattennaba gidiis. Asoore biittaa asati he biittan do7ai adaraasanaadan oottidosona. Eti hegan de7iya wogga keettata kolidi, bantta qatota gimbbidosona; biittaakka baisa oottidosona. 14Inttenoo, Tarsseesa biittaa markkabiyaasatoo, intte qatoi laalettido gishshau, zilaalite. 15Xiiroosa katamai laappun tammu laittaa dogettidi de7ana wodee yaana; hegeenne, issi kawuwaa laittaa keena giyoogaa. Laappun tammu laittai wuriyo wode, shaaramuxa maccaaseessi yexettiya yetta malai, Xiiroosa katamaassi yexettana. Eti, 16"Bii, dogettida shaaramuxee, ne diittaa ekka; ekkada kataman yuuya. Nena asai hassayana mala, mal77o qaalan daro yettaa yexxa" yaagana. 17Laappun tammu laittai polettiyo wode, GODAI Xiiroosa xomoosana. SHin hegaappe guyyiyan, a beni ba shaaramuxaa oosuwau simmana; simmada sa7an de7iya kawotettatu ubbaara shaaramuxana. 18Gidikkonne, i zal77eenne i damoozai GODAAYYO dummatidaagaa gidana; i zal77ee daro qumaanne lo77o maayuwaa shammanau, GODAASSI oottiya asatussi imettanaappe attin, miishsha keettaaninne minjja keettan uttenna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\