Isaiah 24

1Be7ite, GODAI biittaa booddilissananne baisa kessana; i biittaa mooridi, an de7iya asaakka laalana. 2Hara asaa bollan haniyoogaadan, qeesetu bollankka, ashkkaraa bollan haniyoogaadan godaa bollankka, ashkkaree bollan haniyoogaadan godee bollankka, shammiyaagaa bollan haniyoogaadan baizziyaagaa bollankka, tal77iyaa immiyaagaa bollan haniyoogaadan tal77iyaa ekkiyaagaa bollankka, acuwaa achchiyaagaa bollan haniyoogaadan, acuwaa ashettiyaagaa bollankka hanana. 3Biittai muleera baisa kiyana; qassi muleerakka bonqqettana. Aissi giikko, ha qaalaa GODAI haasayiis. 4Biittai keehi melin, a aacai ubbai shullees; biittan de7iya wolqqaama asaikka daafurees. 5Biittai banan de7iya asaappe denddidaagan tuniis. Aissi giikko, eti higgiyaa kanttidosona; wogaa menttidosona; merinaa maachchaakka kolidosona. 6Hegaa gishshau, Xoossaa qanggettai biittaa mees; qassi an de7iya asatikka bantta mooruwaa gaasuwan tuggatoosona. Hegaa gishshau, sa7an de7iya asati xuugettidosona; yaatin qoodan qii guutta asai attiis. 7Woiniyaa turaa anoi melin, woine eessaikka al77iis; kase ufaittiya ubbai azzanees. 8Karaabiyaa baqaa ufaissai sirphphi giis. Ufaittiyaageetu hombbocettaikka eqqiis. Lo77iya diittaa ufaissaikka sirphphi giis. 9Hagaappe sinttanau yettaa yexxiiddi, eti woiniyaa eessaa uyokkona; mattoyiya ushshai uyiyaageetau camo gidana. 10Maaraa mankkaa xayida katamai laalettiis; ooninne gelennaadan, keetta ubbai gorddettiis. 11Woine eessai xayidoogau asai gutaran waassees; ufaissa ubbai azzanuwau laamettiis; sa7aa ufaissai ubbai kichchiis. 12Katamai qolettidi attiis; katamaa penggetikka meqerettidosona. 13Wogaraa teeraa qaattidi qoqqofiyoogaadan, woikko woiniyaa teeraa maxi simmidi, poshiluwaa maxiyoogaadan, biittaa bollan de7iya kawotettatu giddon hegaadan hanana. 14Eti bantta qaalaa xoqqu oottidi, ufaissan yexxoosona; arggo baggaara de7iya ubbai GODAA gitatettaa yootana. 15Hegaa gishshau, arshsho baggaara de7iyaageetoo, GODAU bonchchuwaa immite; abbaa doonan de7iya biittatun de7iyaageetoo, Israa7eela Xoossaa, GODAA sunttaassi bonchchuwaa immite. 16Biittaa gaxaappe, "Xilluwau bonchchoi gido" yaagiya yettaa nuuni siyoos. SHin taani, "Taani gilqqais! Taani gilqqais! Taayyo aayye7ana! Aissi giikko, kaddiyaageeti kaddoosona; kaddiyaageeti keehippe kaddoosona" yaagais. 17Inttenoo, sa7aa bollan de7iya asatoo, dagamai, aafoinne piree inttena naagees. 18Saluwaa maskkooteti dooyettido gishshaunne, biittaa baasotikka qaaxxiyo gishshau, daganttiya cenggurssaappe baqatiyaagee ollan kunddana; qassi ollaappe pude kiyiyaagee piriyan ohettana. 19Biittai za77idi phalqqettiis; nippi giidi meqerettiis; wolqqappe qaaxxiis. 20Biittai mattottida asadan ganddigaarees; carkkoi sugiyo daasedan, yonqqu gees. Makkalanchchatu mooroi a keehippe deexxido gishshau, naa77antto denddennaadan kunddees. 21He gallassi GODAI saluwaa wolqqata saluwan, qassi sa7aa kawotakka sa7an qaxxayana. 22Eti ollan de7iya qasho asatudan, issippe shiiqana; shiiqidi qasho keettan gorddettidi uttana. Qassi daro gallassaappe guyyiyan, eti qaxxayettana. 23Hegaappe guyyiyan, aginaikka awaikka yeellatana. Aissi giikko, Ubbaappe Wolqqaama GODAI Xiyoone deriyaaninne Yerusalaamen kawotana; qassi i Yerusalaame cimatu sinttan ba bonchchuwaa qonccissana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\