Isaiah 25

1Abeet GODAU, neeni ta Xoossaa. Taani nena xoqqu xoqqu oottana; ne sunttaakka galatana. Aissi giikko, neeni polo ammanettiyoogan beniisappe halchchettidi de7iya maalaalissiya oosota oottadasa. 2Neeni katamaa shuchcha doore oottadasa; minuwan gimbbettida katamaa qoladasa. Allagatu kawo keettaakka naa77antto katama gidennaadan oottadasa. Simmidi mulekka keexettenna. 3Hegaa gishshau, mino asati nena bonchchana; meqetti bainna kawotettatu katamatikka neessi yayyana. 4Neeni hiyyeesau baqati attiyo soho. Metootanchchaukka ba metuwaa wode baqati attiyo soho, uushuwaappe sheephetiyo sohonne awaa seelaappe attiyo kuwa gidadasa. Aissi giikko, meqetti bainna asaa hanqqoi gimbbiyaa shociya uushuwaa malanne 5bazzo biittaa mishuwaa mala. Awaa mishoi shaaraa kuwan gabbi giyoogaadan, neeni allagatu wocamaa haizissadasa; yaatin, meqetti bainna asatu yettai sirphphi giis. 6Ubbaappe Wolqqaama GODAI asa ubbaayyo ha deriyaa bollan gita gibiraa giigissana; hegeekka modhdhobata, kolzziyaara de7iyaabatanne lo77o ka77ida woiniyaa eessaa gibiraa. 7Ha deriyan asa ubbaa cammidabaa, kawotetta ubbaa bollankka micettida magalashuwaa taani xaissana. 8Haiquwaa i merinau mittana; Ubbaa Haariya GODAI aife ubbaappe afuttaa quccana; ba asaa kaushshaakka biitta ubbaappe diggana. Hagaa GODAI odiis. 9He gallassi eti hagaadan yaagana; "Hagee tumu nu Xoossaa; nuuni i nuna ashshanaadan naagida; naagin i nuna ashshiis. Hagee GODAA; nuuni a naagida. Ane a atotettan hashshu goosinne ufaittoos" yaagana. 10Aissi giikko, GODAA kushee ashshanau ha deriyaa bollan gidana. SHin darccaa pito ollan yeggidi yedhdhiyoogaadan, Moo7aaba biittaa asai ba sohuwan yerettana. 11Haattaa wadhdhiyaagee haattaa wadhdhanau ba kushiyaa piddi oottiyoogaadan, eti hegaa giddon bantta kushiyaa piddi oottana. SHin GODAI a otoruwaa a kushiyaa geniyaarakka gattidi kaushshana. 12Eti xoqqissidi, minuwan gimbbido gimbbiyaa i duge ehaananne kaushshana; duge sa7an, ubba hirkki buhiyan olana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\