Isaiah 26

1He gallassi Yihudaa biittan ha yettai yexettana. Nuuyyo mino katamai de7ees; Xoossai atotettaa a yuushuwan gimbbedaaninne qatodan essees. 2Ammanuwaa naagiya xillo kawotettai gelana mala, kareta dooyite. 3Ba qofaa nenan wottida asa neeni polo sarotettan naagaasa; aissi giikko, i nenan ammanettees. 4GODAN merinau ammanetta; aissi giikko, GODAI XOOSSAI merinaa Zaallaa. 5Xoqqan de7iyaageetanne eta xoqqa katama ziqqi oottiis; i a kaushshees. Duge biittaa gakkanau ziqqi oottees; biittaa buhiyan oli bayees. 6Hiyyeesaa gedee, metootanchchaa tohoi a yedhdhana. 7Xillotu ogee salalla. Abeet Xilluwau, neeni xillotu ogiyaa salallissaasa. 8Ee GODAU, ne higgiyaa ogiyan hemettiiddi, nuuni nena naagoos. Nu wozanaa amoi ne sunttaa bonchchanaagaa xalaala. 9Qamman taani nena laamotais; ta giddon de7iya ta ayyaanai tumuppe nena minttidi koyees. Aissi giikko, ne pirddai sa7an de7iyo wode, sa7an de7iya asai xillotettaa tamaarees. 10Iita asayyo kehatettaa oottikkokka, i xillotettaa tamaarenna. Suure asatu biittan iitabaa oottees; GODAA gitatettaakka erenna. 11Abeet GODAU, neeni ne kushiyaa xoqqu oottadasa; shin eti be7okkona. Ne asau neeni mishettiyo mishuwaa be7idi yeellatona. Neeni ne morkketuyyo wottido tamai eta mi xaisso. 12Abeet GODAU, neeni nuuyyo sarotettaa minttadasa; nu ooso ubbaa neeni nuuyyo oottadasa. 13Abeet GODAU, nu Xoossau, neeppe harati nuna haaridosona; shin nuuni ne sunttaa xalaalaa bonchchoos. 14Eti haiqqidosona; simmidi paxa de7okkona. Neeni qaxxayin xayido gishshau, simmidi denddokkona. Eti hassayettiyoobaa ubbaa qucca xaissadasa. 15Abeet GODAU! Neeni asaa darissadasa. Asaa darissada, neeni bonchchettadasa; biittaa zawaa ubbaakka aassadasa. 16Abeet GODAU! Metuwaa wode eti nena koyidosona. Neeni eta qaxxayido wode, eti nena woossidosona. 17Abeet GODAU! SHahaarida maccaasiyaa yeliyo wodee gakkin, maaretan un77ettada waassiyoogaadan, nuunikka ne sinttan hegaadan hanida. 18Nuuni shahaarida; maaretaakka ohettida; shin carkkuwaa yeliyaabaa gidida. Nuuni sa7au atotettaa ehibookko; sa7an de7iya asaakka yelibookko. 19Haiqqida ne asai paxana; eta ahaikka denddana. Inttenoo, biittaa buhiyaa giddon de7iyaageetoo, intte xaazai maallado xaazaa mala gidiyo gishshaunne, sa7aikka haiqqidaageeta zaarettidi immiyo gishshau, beegottitenne ufaissau yexxite. 20Ta asatoo, haa yiite; yiidi intte soo gelidi, kariyaa intte bolli gorddite. GODAA hanqqoi aadhdhana gakkanaassi, guutta wodiyaa inttena qosite. 21Biittaa bollan de7iya asaa, eta nagaraa gishshau qaxxayanau, GODAI ba de7iyoosaappe kiyidi yees. Biittaikka ba bollan gukkida suuttaa qonccissana; woridoogeetakka naa77antto genttenna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\