Isaiah 27

1He gallassi GODAI ba mino, gitanne wolqqaama bisuwan Lewaataana giyo kolxxiyaanne xaaxettiya shooshshaa qaxxayana; abban de7iya demiyaakka worana. 2He gallassi hagaadan geetettana; "Hagee dosettida woiniyaa turaa soho; abaa yexxite! 3Taani, GODAI a naagiyaagaa; taani a ha77i ha77i haattaa ushshais; ooninne a qohennaadan, taani qamminne gallassi a naagais. 4Taani hanqqettikke; tanaara olettanau, agunttainne gom77oree de7orkkonaashsha! Taani eta bolli kiya eqqada, eta xuugga wurssana shin. 5Woikko baqati qosetti attanau taakko yoona; tanaara giigona; ee, tanaara giigona" yaagetettana. 6Yaana gallassatun Yaaqoobi xaphuwaa yeddana; Israa7eeli aacananne ciyyana; yaatidi aifido aifee sa7aa ubbaa kumana. 7Eta shocidaageeta shocidoogaadan, GODAI Israa7eela asaa shocideeyye? Woikko eta woridaageeti haiqqidoogaadan, eti haiqqidonaayye? 8GODAI ba asaa omooduwau yeddiyoogan qaxxayiis; arshsho bagga carkkuwaa gallassi eta ba yashshiya gotiyan laaggidi kessiis. 9Hegaa gishshau, Yaaqooba mooroi atto geetettanainne a nagarai polo qucettanai hagaana: hegeekka yarshshiyoosaa shuchchaa ubbaa i meqerettida booqintta shuchchaadan oottiyo wodenne, Asheero giyo macca xoossee misilee, woikko ixaanaa cuwayidi, yarshshiyoosaikka equwan attennaadan oottiyo wode. 10Minuwaa direttida katamai oniis; kase asi de7iyo sohoi ha77i bazzodan, mela attiisinne dogettiis; i mehee heemettiyo soho gidido gishshau, mittaa bonccuwaa miiddi, marati hegan allaxxoosona. 11Mittaa tasheti meliyo wode meqerettoosona; maccaasaikka yiidi, eta eettanau efees. Ha asai akeeki bainna asa gidiyo gishshau, eta Medhdhidaagee etau qarettennanne maarenna. 12He gallassi Efiraaxiisa SHaafaappe Gibxxe SHaafaa gakkanaashin, GODAI kattaa qoxxana; inttenoo, Israa7eela asatoo, inttekka intte kayan kayan shiiqana. 13He gallassi gita malkkatai punettana; punettin Asoore biittan xayiyaageetinne Gibxxe biittau goossidaageeti yaana; yiidi Yerusalaamen geeshsha deriyan GODAAYYO goinnana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\