Isaiah 29

1Nenoo Daawiti de7ido Arii7eela giyo katamau, neeyyo aayye7ana! Laittaa bollan laittaa gujja; baalatakka zaara zaarada bonchcha. 2Taani Arii7eela giyo katamaa bironkka un77ettana; un77ettin eti zilaalananne yeekkana. He katamai suuttai kammido yarshshiyoosaa mala gidana. 3Taani ne yuushuwan dooddananne adussa gimbbiyan nena dirana; ne bollan olaa miixaa keexxana. 4Hegaappe guyyiyan, neeni biittaa ciimmaappe haa pude haasayana; hirkki baanaappe ne cenggurssai yaana. Ne cenggurssai moitilliyaa cenggurssaadan, biitta giddoppe kiyana; ne haasayaikka baanaa giddoppe saasukettana. 5SHin ne morkketi liiqo baana keena coranne ne meqetti bainnaageetu qoodaikka carkkoi efiyo suullaa keena daro gidana. Qoppennan de7ishin eesuwan, 6Ubbaappe Wolqqaama GODAI dadan, biittaa qaattan, gita cenggurssan, gotiyan, carkkuwaaninne miya tamaa lacuwan inttena xomoosona. 7Arii7eela katamaa oliya cora kawotetta ubbai, he katamaanne a qatuwaa oliya ubbai, a waissiya ubbai aimodan, qamma ajjuutadan hanana. 8Namisettida asi aimuwan mees; shin beegottiyo wode a namisai aggenna; woikko saamettida asi aimuwan uyees; shin beegottiyo wode daafurees; saamuwaakka alibeenna; Xiyoone Deriyaa oliya cora kawotetta ubbai hegaadan hanana. 9Inttena intterkka dammettidi, damma asa gidite; inttena intterkka qooqissidi, qooqe asa gidite. Mattottite; shin woiniyaa eessaana gidoppo. Ganddigaarite; shin mattoyiya ushshaana gidoppo. 10Aissi giikko, GODAI xiskkuwaa sonnu oottiya ayyaanaa intte bollan gussiis. Hananabaa yootiyaageetoo, yaatidi intte aifeta i gooziis. Ajjuutaa be7iyaageetoo, intte huuphetakka gulleyiis. 11Ha ubba ajjuutai neeyyo attamettida maxaafa mala gidiis. Asai, "Hei, hagaa nabbaba" yaagidi, issi nabbabi danddayiya urau immiyo wode i, "Maxaafai attamettido gishshau, taani nabbabanau danddayikke" yaagana. 12Qassi maxaafaa nabbabi danddayenna urau, "Hei, hagaa nabbaba" yaagidi immiyo wode, i, "Taani nabbabanau danddayikke" yaagana. 13Yaatin, Godai hagaadan yaagana; "Hagee asai ba bolla doonan taakko shiiqees; ba inxxarssan tana bonchchees; shin eta wozanai taappe haahuwan de7ees. Eti asi medhdhido wogaa tamaariiddi, taassi hadan goinnoosona. 14Hegaa gishshau, be7ite, taani ha asaa bolli zaarettadakka maalaalissiyaabaa oottana; maalaaliyaabaanne oorattabaa oottana. Eta eranchchatu aadhdhida eratettai daallamana; eta akeekanchchatu akeekaikka qosettana" yaagiis. 15Bantta halchchuwaa ciimmayidi, GODAAPPE qottiyaageetussi, bantta oosuwaa xuman oottiiddi, "Nuna ooni be7ii? Nuna ooni erii?" yaagiyaageetussi aayye7ana! 16Intte yohota aatti yeggeeta; urqqaa medhdhiyaagee urqqaa mala giidi qoppeeta! Merettidaagee medhdhidaagaa, "I tana medhdhibeenna" gaanee? Otoi bana medhdhidaagaa, "I ainne erenna" gaanau danddayii? 17Liibaanoosa worai aradda gadiyau laamettanau, aradda gadee qassi wora gidanau, guutta wodee attiis gidenneeyye? 18He gallassi tulleti maxaafaa qaalaa siyana; lem77ilem77aappenne xumaappe kiyidi, qooqetu aifee xeellana. 19Ashkketi gujjidikka GODAN ufaittana; asaa giddon de7iya hiyyeesatikka Israa7eela Geeshshan hashshu gaana. 20Meqetti bainnaageeti wurana. Qilliicciyaageeti tim77i gaana. Iitabaa oottanau wochchiyaageeti ubbai xayana. 21Hegeeti yohon asa mooranchcha kessiyaageeta, shilootan asaa seeriyaageetau piriyaa wottiyaageetanne wordduwan xillo bitaniyaa pirddaa teqqiyaageeta. 22Hegaa gishshau, Abrahaama wozida GODAI Yaaqooba zariyau hagaadan yaagees; "Yaaqooba zaree hagaappe sinttanau yeellatenna; eta som77oikka yeellatidi, sa7aa xeellenna. 23SHin eti ta kushe ooso gidiya bantta naata bantta giddon be7iyo wode, ta sunttaa geeshshatettan naagana; eti Yaaqooba Geeshshaa geeshshatettaa moorokkona. Israa7eela Xoossaakka yashshatettan bonchchana. 24Ayyaanan balidaageeti simmidi akeekana; zuuzummiyaageetikka timirttiyaa ekkana" yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\