Isaiah 3

1Be7ite, Godai, Ubbaappe Wolqqaama GODAI minjjaanne maaduwaa naa77aakka Yerusalaameppenne Yihudaappe diggana hanees. 2Kattaa minjjaanne haattaa minjjaa ubbaa, minotanne olanchchata, daannatanne hananabaa yootiyaageeta, kaayiyaageetanne cimata, 3ola gadaawatanne deriyaa aissiyaageeta, zoriyaageeta, hiillatiyaageetanne cincca bitanchchata ubbaa diggana hanees. 4Taani yelaga attuma naata eta halaqa kessana; guutta naati eta haarana. 5Asai asaa bolli, shooroi shooruwaa bolli denddidi, issoi issuwaa sugana. Yelagai cimaa bolli, karettidaagee bonchchettidaagaa bolli denddana. 6Issi asi ba aawaa keettan ba ishanttuppe issuwaa oiqqidi, "Neeyyo maayoi de7ees; neeni nuuyyo suntta gida; ha qolettida sohuwaa aawatettaa ekka" yaagana. 7Yaagin i he gallassi ba qaalaa xoqqissidi, "Tanan xalee baawa; ta son qumi woikko maayoi baawa; intte bolli tana sunttoppite" yaagana. 8Yerusalaamee ganddigaarees; Yihudai kunddees; aissi giikko, eti bantta oduwaaninne bantta oosuwan GODAA bolli denddidi, a bonchchuwaa toochchoosona. 9Eta som77uwaa merai eta bolli markkattees; eti bantta nagaraa Sadooma asaadan awaajjoosona; bantta nagaraa qottokkona. Etau aayye7ana! Aissi giikko, eti bantta bolli iitabaa ehiidosona. 10Xillotuyyo, "Intteyyo lo77o gidana" gaada oda; aissi giikko, eti bantta oosuwaa aifiyaa maana. 11Iitatuyyo aayye7ana! Etau iitana; aissi giikko, eti bantta kushiyaa oosuwaa waagaa ekkana. 12Yelagati ta asaa un77ettoosona; maccaasatikka eta haaroosona. Ta asau, inttena kaalettiyaageeti inttena wora kaalettoosona; intte biyo ogiyaakka balettoosona. 13GODAI daannadan, shilootan uttees; asaa pirddanau denddees. 14Asaa cimatanne kaalettiyaageeta pirddanau shiishshidi, Godai, Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; "Woiniyaa turaa tokkidosaa bashshidaageeti inttena; hiyyeesatuppe bonqqidobai intte keettan de7ees. Ta asaa aissi kinchcheretteetii? Hiyyeesatu som77uwaa aissi gaacceetii?" yaagees. 16GODAI qassikka, "Xiyoone maccaasati otorettidosona; bantta ziizziyaa essi ekkidi, bantta aifiyan qim77otiiddi, bantta hemetaa makkisiiddi, bantta gediyaa albbuwaa giirissiiddi hemettoosona. 17Hegaa gishshau, taani Godai Xiyoone maccaasatu huuphiyaa cittuwan goo7issana. Taani GODAI eta huuphiyaa bo77ayana" yaagees. 18He gallassi Godai Xiyoone maccaasatu alleeqota, hegeetinne eta giirettiya albbuwaa, shaashiyaa, qooriyaa gujjumaa, 19haittaa gutichchaa, kushiyaa sagaayuwaa, som77uwaa kammiyo kutaa, 20huuphiyan wottiyo alleequwaa, qesiyan qachchiyo sanssalataa, xeessan gixxiyo danccuwaa, shittuwaa xaaramusiyaa, kitaafaa, 21siiriyaa migiduwaa, biradhdhiyaanne 22minjja maayuwaa, adussa maayuwaa, jaanuwaa, borssaa, 23heregaa, liinuwaa giyo qacinaappe dadettida, giddoora maayiyo maayuwaa, binnaanan wottiyo alleequwaanne sharbbiyaa ubbaa dafi ekkana. 24SHittuwaa gishshaa xinqquwaa gidana; danccuwaa gishshaa wodoruwaa, goofariyaa gishshaa meeseeliyaa, adussa maayuwaa gishshaa waaruwaa, puulaa gishshaa mazo xalaala gidana. 25Ne asati bisuwan, ne olanchchati olan haiqqana. 26Xiyoone penggetun de7iya asai yeekkananne zilaalana; mela attidi, biittan uttana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\