Isaiah 30

1GODAI hagaadan yaagees; "Makkalanchcha naatussi aayye7ana! Taani halchchabeennabaa oottiyaageetussi, ta Ayyaanaappe gidenna exaa banttau giigissiyaageetussi, nagaraa nagaraa bolli gujjiyaageetussi aayye7ana. 2Gibxxe kawuwaa qatuwan attanaunne Gibxxe kuwan attiyoosaa koyanau, tana zoretaa bessennan, duge Gibxxe wodhdhiyaageetau aayye7ana! 3Hegaa gishshau, Gibxxe kawuwaa qatoi intteyyo yeella, kuwaikka kaushsha gidana. 4Eta halaqati Xo7aanen de7ikkokka, eti kiittidoogeeti Haneesa giyo katamaa gakkikkokka, 5yeellappenne kaushshappe attin, haraabaa aibanne wodhdhenna asaa, aibanne maaddenna woikko go77enna asan ammanettida asi ubbi kauyyana" yaagees. 6Neegeeban de7iya do7atubaa GODAI giyoogee hagaa; kiitettiyaageeti metoinne tuggai de7iyo biittaa gidduwaara, gaammoinne gaammiyaa woriya shooshshatinne paalliya demeti kolxxiyo iita biittaara kanttidi baana. Bantta duretettaa haretu zokkuwan, bantta aquwaa gaameelatu zimettan caani ekkidi, etayyo aibanne worissenna biiti baana. 7Aissi giikko, Gibxxe maadoi waagi bainnabaanne mela. Hegaa gishshau, taani a, "Co77u giidi uttida Ra7aaba" yaagada sunttaas. 8Ha77i ba; baada sinttaara yaana wodiyaassi merinaa malaataa gidana mala, eta sinttan shuchchaa masettan qaaca; mazggafankka xaafa. 9Aissi giikko, hageeti makkalanchcha asatanne worddanchcha naata; eti GODAI yootiyoobaa siyanau koyenna naata. 10Eti ajjuutaa yootiyaageeta, "Ajjuutaa be7oppite" yaagoosona; hananabaa yootiyaageetakka, "Ufaissiyaabaappenne milatiyaabaappe attin, nuuyyo suurebaa yootoppite. 11Ogiyaappe kichchite; loossuwaappekka issi baggi simmite; nuuni Israa7eela Geeshshaabaa zaarettidi siyokko" yaagoosona. 12Yaatin, Israa7eela Geeshshai hagaadan yaagees; "Intte ha qaalaa ixxidi, asa naaqqiyoogan ammanettido gishshaunne cimmiyoogan ceeqettido gishshau, 13ha nagarai intteyyo za77idi wodhdhiya, akeekennan eesuwan kunddiya adussa gimbbiyaa mala gidana. 14A meqoi urqqaappe medhdhidonne nippi giidi meqqida otuwaa mala gidana; he mequwaa giddon tama kaashiyo woikko ollaappe haatta duuqqidi kessiyo kon77inne beettenna" yaagees. 15Ubbaa Haariya GODAI, Israa7eela Geeshshai hagaadan yaagees; "Intte taakko simmiyoogaaninne shemppiyoogan attana; co77u giyoogeenne ammanettiyoogee intteyyo wolqqa gidana; shin intte ixxideta. 16Ixxidi hagaadan yaagideta; 'CHii, nuuni paratun uttidi baqatana' yaagideta; hegaa gishshau, intte baqatana. Qassikka intte, 'Eesotiya parata toggidi biichchana' yaagideta; hegaa gishshau, inttena yedettiyaageeti eesotana. 17Issi tooranchchaa be7idi, intteppe sha7u asai baqatana; ichchashu tooranchchati inttena muliyaa yedettana. Deriyaa huuphiyan essido banddiraa mittaappe attin, intte tooranchchatuppe issoinne attenna" yaagees. 18SHin GODAI intteyyo kehanau naagees; i intteyyo qarettiyoogaa bessanau denddees. Aissi giikko, GODAI xillo pirddiya Xoossaa; a naagiyaageeti ubbati anjjettidaageeta. 19Inttenoo, Yerusalaamen de7iya Xiyoone asatoo, hagaappe sinttanau yeekkekketa; intte waasuwan i intteyyo tumuppe qarettana; i intte waasuwaa siyiyo wode, intteyyo zaaruwaa immana. 20Godai intteyyo metuwaa oittaanne tuggaa haattaa immikkokka, intte asttamaaree hagaappe sinttan bana qottenna. SHin intte aifee intte asttamaariyaa be7ana. 21Intte ushachchi woikko haddirssi simmiyo wode, guyyeera inttena, "Ogee hagaa; an biite" yaagiya cenggurssaa intte siyana. 22Hegaappe guyyiyan, biran alleeqettida eeqatanne worqqan kamettida misileta intte tunissana. Qita curqqadan intte eta, "Nuuppe haakkite" yaagidi wora olana. 23He wode intte biittan zerido kattaassi i iraa bukissana; biittaappe mokkiya kattaikka murutanne daro gidana. He gallassi intte miizzai aaho dembban hemettana. 24Gadiyaa goyiya booratinne hareti laidaaninne gillan suraggidi, maxiniyan sohido harqquwaa maana. 25Intte morkketu qatoti omoodettin, asai goora7ettidi wuriyo gallassi, gita deretuppenne xoqqa deretuppe pultto haattati goggana. 26He gallassi aginee poo7oi awaa poo7uwaadan hanana; awaa poo7oikka kaseegaappe laappun kushe darana; laappun gallassa poo7uwaa keenaa poo7ana. He gallassi GODAI meqqida ba asaa koolana; i dechchin masunxxida masunttaakka pattana. 27Be7ite, GODAA sunttai suulliya hanqquwaara, sikkida cuwaa shaaraara haahosaappe yaana; a doonai hanqqoi kumidoogaa; a inxxarssaikka miya tama. 28Ubbabaa pitti qucci efiya di7uwaadan, xaissiya carkkuwaa yeddana. I kawotettata bashshaa zazzariyan baqqana; asaa gappataakka wora efiya bixaalaa barssana. 29Geeshsha baalai bonchchettiyo qammi yexxiyoogaadan, intte yexxana; GODAA deriyaa Israa7eela Zaallaakko biyo wode, pulaaliyaa punnidi yexxiya asai ufaittiyoogaadan, intte ufaittana. 30Qassi GODAI ba yashshiya cenggurssaa sissana; a qesee wodhdhidi shociyo shochchaa ba suulliya hanqquwan, miya tamaa lacuwan, gotiyan, uushuwaaninne shachchaa burcciyan qonccissana. 31GODAI ba xam77an shociyo wode, Asoore biittaa asati cenggurssaa siyidi dagammana. 32GODAI eta ba qaxxayiyo xam77an shocana shochchai ubbai karaabiyaaninne diittan gidana. Olan i ba qeesiyaa denttidi, eta olana. 33Aissi giikko, tamaa eettiyoosai beni giigiis; he sohoi giigidoi kawuwaassa. He sohoi ziqqanne aaho gididi, tamainne daro mittai dooretti uttidoo soho. GODAA shemppoi dinniyaa shaafaadan yiidi, he tamaa eetti kessana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\