Isaiah 31

1Maaduwaa koyanau duge Gibxxe wodhdhiyaageetussinne paran ammanettiyaageetussi aayye7ana! Cora gidiyo gishshau paraa gaaretun, daroppe mino gidiyo gishshau paraasatun ammanettiyaageetussi aayye7ana! Eti Israa7eela Geeshshaakko xeellokkona; woikko GODAAPPE maaduwaa koyokkona. 2SHin ikka bashshaa ehaanau danddayiya aadhdhida eranchcha; ba giidoogaakka aggenna; iitatu keettaa asaa bollinne iitabaa oottiyaageeta maaddiyaageetu bolli denddana. 3Gibxxe biittaa asati asappe attin, xoossa gidokkona. Eta paratikka ashoppe attin, ayyaana gidokkona. GODAI hanqquwan ba kushiyaa micciyo wode, maaddiyaagee xubettana; maadettiyaageekka kunddana; eti ubbaikka issippe xayana. 4GODAI tana hagaadan yaagees; "Gaammoi woikko wodala gaammoi mehiyaa oiqqidi daariyo wode, daro henttanchchati a bolli xeesetti shiiqikkokka, i eta waasuwaassi dagammenna. Eta wuigiyaassikka yayyenna. Hegaadankka, Ubbaappe Wolqqaama GODAI Xiyoone Deriyaaninne a xoqqan olaa gaittanau duge wodhdhana. 5Kafoi bollaara aallanttiyoogaadan, Ubbaappe Wolqqaama GODAI Yerusalaame gonddallananne ashshi ekkana; i a bollaara kanttidi, a wotti ekkana" yaagees. 6Inttenoo Israa7eela asatoo, intte keehippe makkalidoogaakko simmite. 7Aissi giikko, asa ubbai bantta nagaranchcha kushiyan biraappenne worqqaappe medhdhido eeqata he gallassi olana. 8Tamai Xiyoonen, coocee Yerusalaamen de7iyo GODAI hagaadan yaagees; "Asooree asabaa gidenna bisuwan kunddana; asabaa gidenna bisoi eta maana. Eti bisuwaa sinttappe baqatana; eta wodalla asati deexo oosuwau azazettana. 9Dagamaa gaasuwan, eta mino qatoi laalettana; eta ola gadaawatikka dagamau olaa banddiraa aggi bayidi baana" yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\