Isaiah 32

1Be7ite, kawoi xillotettan kawotana; haariyaageetikka suuretettan haarana. 2Asai huuphiyan huuphiyan carkkuwaappe geemmiyo soho, gotiyaappe baqatiyo soho gidana; mela sohuwan goggiya haattanne booddila biittan de7iya gita zaallaa kuwaa mala gidana. 3Xeelliya asatu aifee qilimmenna; siyiyaageetu haittaikka ezggana. 4Tafitafiya asatu wozanai erananne akeekana. Deddotiya asatu inxxarssaikka suure geeshshidi haasayana. 5Hagaappe sinttanau eeyyi bonchcho asa geetettenna. Iita asi bonchchettenna. 6Aissi giikko, eeyyai eeyyatettaa haasayees; a wozanaikka nagaraa oottanau, GODAA bolli xalabaa haasayanau, namisettidaageeta kalissennan agganaunne saamettidaageeta ushshennan digganau, iitabaa maqettees. 7Uuzettiyaagaa uuzee iita; metootanchchai suurebaa haasayinkka, wordduwan hiyyeesaa xaissanau i iita qofaa qoppees. 8Lo77o uri lo77obaa halchchees; he lo77o halchchuwan minnidi de7ees. 9Inttenoo qofi bainnan de7iya maccaasatoo, denddite; denddidi ta odiyoogaa siyite; inttenoo ammanettidi uttida macca naatoo, taani intteyyo yootiyoogaa ezggite. 10Issi laittaappe qiibaa aadhdhishin, intte ammanettidi uttidaageeti kokkorana; woiniyaa a wodiyan xunqqiyoogee attana. Tookkidobaappe intte aifiyaa shiishshana wodekka yeenna. 11Inttenoo ishaluwan de7iya maccaasatoo, kokkorite. Inttenoo ammanettidi uttida macca naatoo, gajigajite. Intte maayuwaa qaarite; qaaridi kayyo afalaa intte xeessan gixxite. 12Lo77iya shooqainne aifiyaa herxxexxida woinee xayido gishshau, azzanidi, intte tiraa baqqite. 13Agunttaa buurainne kinddiichchoi ta asaa gaden mokkiis. Asai ufaittidi de7ido keettatussinne ufaissan de7ida ha katamaassi yeekkite. 14Miixai attana; daro asai de7iyo katamatikka onana; qatoinne wochchiyo gimbbeti merinau baisa gidana; eti wora hareti ufaittiyoosaanne dorssaa wudee hemettiyoosaa gidana. 15Hegeenne, bolla xoqqaappe nu bolli ayyaanai gukkana gakkanaassa, mela bazzoi araddana gakkanaassanne aradda biittaikka wora gidiis geetettidi qofettana gakkanaassa. 16Hegaappe guyyiyan, suure pirddai mela bazzon, xillotettaikka aradda biittan de7ana. 17Xillotettaa oosoi sarotetta gidana; xillotettaa aifeekka merinau woppatettanne ammanettidi de7iyoobaa gidana. 18Ta asai sarotettai de7iyo sohuwan, naagettiya keettaaninne woppu giida shemppo sohotun de7ana. 19SHachchai woraa diippikkonne, qassi katamai muleera qolettikkonne, 20he haattaa ubbaa lanqqen intte kattaa zeridi, intte mehiyaakka intte haretakka henttau birshshi yeddidi, intte keehi anjjettana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\