Isaiah 33

1Nenoo, nena xaissennan de7ishin xaissiyaagoo, neeyyo aayye7ana! Nenoo, nena aatti immennan de7ishin, aatta immiyaagoo, neeyyo aayye7ana! Neeni xaisuwaa aggido wode nena xaissana; neeni aatta imuwaa aggido wode nena aatti immana. 2Abeet GODAU, nuna maara; nuuni nena naagoos; maallado maallado nuussi wolqqa gida; metuwaa wodekka nuna ashshiyaagaa gida. 3Ne cenggurssai dadaadan guummiyo wode asai baqatees; neeni nuna maaddanau dendda eqqiyo wode, kawotettati laalettoosona. 4Gonddoi shiiqiyoogaadan, intte omoodoi shiiqana; boolee dirbbiyoogaadan, asai a bolli dirbbana. 5GODAI bollan de7iyo gishshau, xoqqu xoqqu giis; i Xiyoone suure pirddaaninne xillotettan kunttana. 6I intteyyo intte wodiyaa minttiyaagaa, intte kumetta atotettaa, aadhdhida eratettaanne eraa gidana; GODAASSI yayyiyoogee au aqo gidana. 7Be7ite, eta gooba asati ogiyan waassoosona; sigatettaassi kiittidoogeetikka mishettidi yeekkoosona. 8Aaho ogeti onidosona; ogiyaara kanttiyaagee aggiis. I ba maacettido maachchaa koliis; katamatakka kariis. Asaakka wudibeenna. 9Biittai azzaneesinne labbanees. Liibaanoosi yeellatidi melees; Saaroona giyo aradda dilbbai mela bazzo gidiis. Baasaane giyo deriyaaninne Qarmmeloosa deriyan de7iya mittatu haittai qoqqofettees. 10GODAI kawotettatussi hagaadan yaagees; "Ha77i taani denddana; ha77i taani bonchchettana; ha77i taani xoqqu xoqqu gaana. 11Intte utulaa shahaaridi, suullaa yelideta. Intte shemppiyo shemppoi inttena miya tama. 12Asai taman xuugettida booqintta mala gidana; qassi qanxxettidi, taman eexxida aguntta mala gidana. 13Inttenoo, haahuwan de7iyaageetoo, taani oottidoogaa siyite; matan de7iyaageetoo, taani wolqqaama gidiyoogaa akeekite" yaagees. 14Xiyoonen de7iya nagaranchchati yayyidosona; Xoossaasa gidennaageeta kokkorssai oiqqiis. Hegaa gishshau, eti, "Miya tamaara de7anau danddayiya uri nu giddon oonee? Eexxiiddi de7i aggiyaabaara de7anau danddayiya uri nu giddon oonee?" yaagoosona. 15Xillotettan hemettiyaagee, suurebaa haasayiyaagee, suure gidenna ogiyaara beettiya go77aa ixxiyaagee, mattaayiyaa ekkanau ba kushiyaa yeddennaagee, suuttaa gussiyoobaa siyennaadan, ba haittaa tucciyaagee, iitabaa xeellennaadan, ba aifiyaa qilimmiyaagee, 16he urai xoqqasan de7ana. I baqatidi attana sohoikka mino zaalla qato gidana; a oittaikka au imettana; i uyiyo haattaikka paccenna. 17Intte aifeti kawuwaa a puulaara be7ana; haakkidi de7iya biittaakka be7ana. 18Intte wozanai, "Qoodidaagee awan de7ii? Giiraa yiggi xeellidaagee awan de7ii? Adussa gimbbeta qoodidaagee awan de7ii?" yaagidi yashshiya benibaa qoppana. 19Intte qareti bainna asata, intteyyo gelenna haasayaa haasayiya asatanne inxxarssai deddotiyo asata hagaappe sinttan be7akketa. 20Nuuni nu baalaa bonchchiyo Xiyoone katamaa be7ite! Woppu giidi de7iyoosaa, a xishee shodettenna, a wodoroikka duuxxennanne qaaxxenna dunkkaane malaa, Yerusalaame katamaa inte intte aifiyan be7ana. 21SHin GODAI nuussi he sohuwan ba gita wolqqaa qonccissana. He sohoi aaho shaafatunne goggiya haattatu mala gidana. Laaggiyo wolwoloi a bollaara baanau danddayenna; gita markkabeekka yaara kanttanau danddayenna. 22Aissi giikko, GODAI nu daannaa; GODAI nuuyyo higgiyaa immidaagaa. GODAI nu kawuwaa; i nuna ashshana. 23Ne wodoruwaa qaxiballoi dol77ees; markkabiyaa tuussaa a sohuwan mintti oiqqanau woikko sharaakka xagaaganau danddayenna. He wode daro omooddidi ehiidobai shaakettana; harai attin, wobbetikka omooduwaa omooddana. 24Xiyoonen de7iya ooninne, "Taani harggais" yaagenna; yan de7iya asaa nagarai atto geetettana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\