Isaiah 34

1Inttenoo, kawotettatoo, shiiqidi siyite! Inttenoo asatoo ezggite! Biittainne biittan de7iyaabai ubbai, sa7ainne sa7an de7iyaabai ubbai siyo! Biittainne biittaappe kiyaabai ubbai ezggo! 2Aissi giikko, GODAI kawotetta ubbaa hanqqettiis; a yiilloikka eta tooranchchatu ubbaa bollaana. I eta muleera xaissana; eta siifiyaageetussi aattidi immana. 3Etappe woridoogeeti olettana; eta ahai xinqqana. Wogga dereti eta suuttan kamettana. 4Saluwaa xoolintteti ubbai seerana; saloti woraqatadan xaaxettana. Eta xoolintteti ubbai woiniyaappe haittai qoqqofettiyoogaadan, balasiyaappe aifee qoqqofettiyoogaadan qoqqofettana. 5Ta bisoi salotu giddon alana gakkanaashin uyiis. Be7ite, i Eedooma bolli, taani qanggido asaa bolli pirddanau wodhdhees. 6GODAASSI Booxira giyo kataman yarshshoi, Eedooma biittan gita shuhai de7iyo gishshau, a bisoi suuttan meecettidi, modhdhuwan xaaxettiis. Dorssatunne deeshshatu suuttan meecettidi, dorssatu kilahotu modhdhuwan xaaxettiis. 7Qassi menttati, mirggotinne korima boorati etaara kunddana. Eta biittai suutta xalla gidana; eta sophpheekka modhdhuwan munaqettana. 8Aissi giikko, hegee GODAI haluwaa kessiyo gallassa; Xiyoone ashshidi, a morkketussi kushiyaa zaariyo laittaa. 9Goggiya Eedooma haattati shidau, a sophpheekka dinniyau laamettana; a biittai eexxiya shida gidana. 10Tamaikka qamman gallassan to77enna; a cuwaikka merinau cuwattana. Eedooma biittai yeletaappe yeletaa gakkanaashin, baisa gidana; ooninne merinau hegaara kanttenna. 11SHin xinggilleenne quxarssai a laattana; guttoinne quuroi an de7ana. Xoossai Eedooma bolli qolettaa likkiyo wodoruwaanne baisatettaa likkiyo tumbbiyaa piddi oottidi yeddana. 12He biittan kawotiyaabi xayana; halaqatikka hegaappe kichchana. 13A qatotun agunttai, a miixatun ohai odooroi mokkana. I worakanati allaxxiyoosaanne yanchchati de7iyoosaa gidana. 14Bazzo do7ati godaretuura gaittana; tuna ayyaanati issoi issuwaara xeesettana; qamma xalaheti wodhdhidi, yan de7ana. 15Guttiyaa yan keettaa keexxana; keexxada phuuphullido phuuphulleta haphphada qoxana. Ba maratakka ba qefetu garssan haphphana; qassi gaceti bantta laggiyaara laggiyaara he sohuwaa shiiqana. 16GODAA maxaafaappe koyidi nabbabite. GODAA doonai azazido gishshaunne a ayyaanai shiishshido gishshau, hageetuppe issoinne paccenna; qassi issoinne ba laggee bainnan de7enna. 17I etau saamaa kessiis; a kushee etau biittaa wodoruwan shaakkiis; eti a merinau haarana; yeletaappe yeletaa gakkanaashin, eti an de7ana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\