Isaiah 36

1Kawuwaa Hizqqiyaasi kawotido tammanne oiddantto laittan, Asoore Kawoi Sanaakireebi gimbbetti uttida Yihudaa katamata ubbaa olidi oiqqiis. 2Hegaappe guyyiyan, Asoore biittaa Kawoi Laakisha giyo katamaappe issi waannatiya ola gadaawaa cora olanchchatuura Kawuwaa Hizqqiyaasakko Yerusalaame yeddiis. Yeddin biidi, Maayuwaa Meecciyaagaa gade efiya ogiyaappe qommo baggaara de7iya dagattida haattai goggiyo zaraa lanqqen eqqiis. 3Yaatin, Hilqqiya na7ai kawo keettan aawatiya Eliyaaqiimi, waanna xaafee SHeebininne Asaafa na7ai taarikiyaa xaafiya Yo7aahi akko kare kiyidosona. 4Kiyin Asooretu gadaawai eta, "Hizqqiyaasassi hagaadan yaagidi yootite; 'Asoore kawoi, wolqqaamai nena hagaadan yaagees; "Neeni hagaa keeni aibin ammanettadii? 5Neeni coo mela, 'Olaa olettanau taayyo aadhdhida erainne wolqqai de7ees' yaagaasa. SHin neeni oonan ammanettada ta bolli hagaa makkaladii? 6Neeni Gibxxe kawoi maaddana gaada qoppidabaa gidikko, meqqida shombboqo gatiman guufetiya asa mala. Aissi giikko, gatimai meqqin, pinccoi kushiyaa caddeesinne masunxxissees. Gibxxe kawoi banan ammanettiya asa ubbau hegaa mala. 7"'"SHin neeni taayyo, 'Nuuni GODAN, nu Xoossan, ammanettoos' yaagikko, Hizqqiyaasi Yihudaa asaanne Yerusalaame asaa, 'Intte Yerusalaamen de7iya yarshshiyoosan goinnanau koshshees' giidi, ayyo goinniyo xoqqa sohotanne yarshshiyo sohota diggirggido Xoossaa i gidennee? 8"'"Ane ha77i haaya! Yaada ta godaa Asoore kawuwaara naasetta. Neeni togganau danddayiya, gidiya asa demmikko, naa77u sha7u parata taani neeyyo immana. 9Neeni, 'Gibxxeti paraasatanne paraa gaareta taayyo yeddana' gaada ammanikkonne, ta godaa olanchchatu halaqatuppe issi laafiyaagaakka zaaranau danddayakka. 10Hegaa bollikka qassi, taani ha77i tumu GODAA azazoi bainnan ha biittaa xaissanau kiyidanaa? GODAI ba huuphen tana, 'Ba, he biittaa baada, olada bashsha' yaagidi odiis" yaagees' yaagite" yaagiis. 11Hegaappe guyyiyan Eliyaaqiimi, SHeebininne Yo7aahi Asooretu gadaawaa hagaadan yaagidosona; "Nuuni birshshettaa eriyo gishshau, hayanaa neeni nuuyyo ne ashkkaratuyyo Sooriyaa qaalan oda. Dirssaa gimbbiyaa huuphiyan de7iya asai siyenna mala, Ibraisxxe qaalan odoppa" yaagidosona. 12SHin gadaawai zaarettidi, "Ha qaalata taani inttessinne intte godaa xallaassi yootanau tana ta godai kiittideeyye? Inttenaara issippe bantta shiyaa maanaunne bantta sheeshshaa uyanau de7iya, ha dirssaa gimbbiyaa bolli uttida asaassaara ubbau odanaassa gidenneeyye?" yaagiis. 13Hegaappe guyyiyan Asooretu gadaawai denddi eqqidi, ba qaalaa xoqqu oottidi, Ibraisxxe qaalan hagaadan yaagiis; "Asoore kawoi wolqqaamai inttena giyoobaa siyite! 14Kawoi inttena hagaadan yaagees; 'Hizqqiyaasi inttena cimmoppo; aissi giikko, i inttena ta kushiyaappe wotti ekkanau danddayenna. 15I inttena, "GODAI tuma nuna ashshana; ha katamaikka Asoore kawuwaa kushiyan gelenna" yaagidi inttena GODAN ammanttoppo' yaagees. 16"Ee, intte Hizqqiyaasi odiyoobaa siyoppite. Asoore kawoi inttena, 'Tanaara sigettite; haa taakko kiyite. Yaatikko, intte ubbaikka intte woiniyaa teeraappenne intte balasiyaa teeraappe miishshana; intte bookkido ollaappekka haattaa uyishshana. 17Hegaappe guyyiyan taani yaada, inttena intte biittaa milatiya biitti ekkada efaana. He biittai kattinne woine eessi, oittinne woine ataakilttee kumido biittaa' yaagees. 18"Hizqqiyaasi inttena, 'GODAI nuna ashshana' yaagidi cimmennaadan naagettite. Dere asatu xoossatuppe ba biittaa Asoore kawuwaa kushiyaappe ashshida xoossi de7iiyye? 19Hamaata xoossatinne Arifaada xoossati awan de7iyoonaa? Safariwaima giyo katamaa xoossati awan de7iyoonaa? Eti Samaariyaa ta kushiyaappe wotti ekkidonaa? 20Ha biittatu xoossatu ubbaa giddon ba biittaa ta kushiyaappe ai xoossi ashshidoogaa shin, GODAI Yerusalaame ta kushiyaappe ashshanee?" yaagiis. 21SHin asai issi qaalanne ayyo zaarennan co77u giis. Aissi giikko, kawoi eta, "Ayyo ainne zaaridi odoppite" yaagi wottiis. 22Hegaappe guyyiyan Hilqqiya na7ai kawo keettan aawatiya Eliyaaqiimi, waanna xaafee SHeebininne taarikiyaa xaafee Asaafa na7ai Yo7aahi bantta maayuwaa pooshshidi, Hizqqiyaasakko biidosona; biidi Asooretu gadaawai giidobaa ubbaa ayyo odidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\