Isaiah 37

1Kawoi Hizqqiyaasi hegaa siyido wode, ba maayuwaa pooshshiis; pooshshidi waaruwaa maayidi, GODAA Beeta Maqidasiyaa geliis. 2Kawo keettan aawatiya Eliyaaqiimi, waanna xaafee SHeebininne cima qeeseti waaruwaa maayidi, Amoxa na7aa hananabaa yootiya Isiyaasakko baana mala kiittiis. 3Kiittin eti Isiyaasakko biidi, "Hizqqiyaasi hagaadan yaagees; 'Hachchi gallassai meto gallassa, seera gallassanne yeella gallassa. Hegeekka na7i yelettanau wodee gakkin, bannakkada yelanau maccaaseessi wolqqi xayiyoogaa mala. 4De7o Xoossaa cayanaadan, a godai, Asoore kawoi, kiittido gadaawaa qaalaa GODAI ne Xoossai siyennan aggenna. Qassi GODAI ne Xoossai he siyido qaalaa daafan a qaxxayennan aggenna. Hegaa gishshau, nu asaa giddon palahi attanaageetussi woossa!' yaagees" yaagidosona. 5Kawuwaa Hizqqiyaasa ashkkarati Isiyaasakko yiido wode, 6Isiyaasi eta hagaadan yaagiis; "Intte godaassi hagaadan yaagidi odite; 'GODAI nena, "Asoore kawuwaa ashkkarati tana cayishin, neeni siyido cashshaa qaalaassi yayyoppa. 7Be7a, oduwaa siyidi, i ba biitti simmana mala, taani a giddon issi ayyaanaa wottana. Yaatada i ba biitti biidi, yan bisuwan haiqqanaadan, taani a oottana" yaagees' yaagite" yaagiis. 8Asoore kawoi Laakisha katamaappe denddidi biichchidoogaa Asooretu gadaawai siyidi, guyye simmiis. Simmidi kawoi Liibina kataman olettiyaagaa demmiis. 9Kawoi Sanaakireebi, "Toophphiyaa Kawoi Tirihaaqi nena olanau yiis" yaagiyo oduwaa siyiis. Siyidi Hizqqiyaasassi hagaadan yaagidi kiittiis; 10"Yihudaa Kawuwaa Hizqqiyaasaa, neeni ammanettiyo Xoossai nena, 'Yerusalaamee Asoore kawuwaa kushiyan gelenna' yaagidi cimmoppo. 11Be7a, Asoore kawoti biittata ubbaa muleera xaissidi, eti oottidobaa neeni siyadasa. Yaatin, neeni attuutee? 12Beni ta maizza aawati bashshido biittatu xoossati, hegeetinne Gozaana, Kaaraanenne Rexeefa biittatu xoossatinne Talassaaran de7iya Edene asaa xoossati he biittata bashshaappe ashshidonaa? 13Hamaata kawoi, Arifaada kawoi, Safariwaima kawoi, Henaa7a kawoinne Iiwa kawoi awan de7iyoonaa?" yaagidi kiittiis. 14Hizqqiyaasi dabddaabbiyaa kiitettida asatuppe ekkidi nabbabiis. Nabbabido dabddaabbiyaa GODAA Beeta Maqidasiyaa ekki efiidi, GODAA sinttan micciis. 15Yaatidi GODAA hagaadan yaagidi woossiis; 16"Abeet Ubbaappe Wolqqaama GODAU, kiruubetuppe gidduwan uttiya Israa7eela Xoossau, sa7aa kawotettatu ubbaa bolli ne xalaalai Xoossaa. Saluwaanne sa7aa neeni medhdhadasa. 17Abeet GODAU, ne haittaa haa yeggada siya. Abeet GODAU, ne aifiyaa pogada xeella. Nena, de7o Xoossaa cayanau Sanaakireebi kiittido qaalaa siya. 18"Abeet GODAU, Asoore biittaa kawoti kawotetta ubbaanne eta biittaa bashshidoogee ee tuma. 19Eta xoossata taman xuuggi xaissidosona; aissi giikko, eta xoossati wonikka asa kushee massidi kessido mittanne shuchcha gidiyo gishshau, tumu xoossata gidokkona; hegaa gishshau, eti eta xaissidosona. 20Ha77i simmi abeet GODAU, nu Xoossau, ne xalaalai GODAA gidiyoogaa sa7aa kawotettati ubbai erana mala, neeni nuna a kushiyaappe wotta ekka!" yaagidi woossiis. 21Hegaappe guyyiyan, Amoxa na7ai Isiyaasi Hizqqiyaasassi hagaadan yaagidi kiittiis; "GODAI Israa7eela Xoossai hagaadan yaagees; 'Neeni Asoore Kawuwaa Sanaakireeba gaasuwan tana woossido woosaa siyaas' yaagees. 22"GODAI Sanaakireebabaa hagaadan yaagidi haasayees; "'Xiyoonen de7iya asai nena karees; Yerusalaame asai ba huuphiyaa qaattidi, nena qoosees. 23Neeni cayidoogeenne toochchidoogee oonee? Neeni o bollan ne qaalaa xoqqu oottada haasayadii? Qassi otoruwan oona xoqqu gaada xeelladii? Hegaa neeni oottidoi ta bollaana, Israa7eela Geeshshaa bollaana gidennee! 24Neeni kiittido asatu baggaara Godaa cayadasa. Qassi hagaadan yaagadasa; "Taani taayyo de7iya cora paraa gaaretun xoqqa deretu huuphiyaa, Liibaanoosa Deriyaa kiikiyaa kiyaas. Kiyada ubbaappe aduqqiya zigatanne ubbaappe lo77iya xiiddata qanxxaas. Taani xoqqau wurssetta gaxaanne tuujjuma woraa gakkaas. 25Taani allaga biittatun haattaa ollata bookkada, haattaa etappe uyaas. Gibxxe biittan goggiya haatta ubbaa taani ta tohuwaa gomppan yedhdhada melissaas" yaagadasa. 26"'Daro wodiyaappe kase, neeni gimbbettida katamata qoqqofada, shuchcha keela kessana mala, taani qofaa qachcha wottidoogaa neeni erabeikkii? Taani ha77i poliyo halchchota beni halchcha wottaas. 27Hegaa gishshau, eta asaayyo wolqqai ixxin, eti kauyyidosonanne yeellatidosona. Eti gade maataa mala; goshshan mokkida carshshaa mala. Eti keettaa huuphiyan mokkiya sharafaadaaninne ka77ennan de7ishin, leegee miido kattaadan hanidosona. 28"'SHin neeni uttiyoosaa, kiyiyoosaa, geliyoosaanne ta bolli neeni hanqqettido hanqquwaa taani erais. 29Neeni ta bolli hanqqettido gishshaunne, ne otoruwaakka taani siyido gishshau, taani ne siiriyan ta duufuwaa aattana; ne doonankka ta bixaalaa barssana. Yaatada neeni yiido ogiyaara taani nena guyye zaarana' yaagees" yaagiis. 30Hegaappe guyyiyan, Isiyaasi Kawuwaa Hizqqiyaasa hagaadan yaagiis; "Hagee polettanaagau neeyyo malaatai hagaa: Ha laitti intte azabba mokkida kattaa maana; laitti qassi ha laitti mokkidaagaa azabbaa maana. SHin kaalla laitti intte intte huuphen zeritenne cakkite; woiniyaa turaakka tokkitenne a teeraa miite. 31Yihudaa asaa atettati xaphuwaa duge yeddidi, bollan aifiyaa aifiya mittaa mala gidana. 32Aissi giikko, wuriiddi attidaageeti Yerusalaameppe, palahidaageetikka Xiyooneppe kiyana. Ubbaappe Wolqqaama GODAA mishoi hegaa oottidi polana. 33"Hegaa gishshau, Asoore kawuwaabaa GODAI hagaadan yaagees; 'Asoore kawoi ha katamaa gelenna; woikko hagan ba wonddafiyaa dukkenna; woi ba gonddalliyaa oiqqidi, ha katamaa sintti aadhdhenna; woikko qassi katamaa yuushuwaa biittaa dooriyan diddiqenna. 34Asoore Kawoi ba yiido ogiyaara guyye simmana; i ha katamaa gelenna. Taani GODAI hagaa odais. 35Taani ta bonchchuwaa gishshaunne ta ashkkaraa Daawita gishshau, ha katamaa boshissennan ashsha ekkana' yaagees" yaagiis. 36He gallassi qammi GODAA kiitanchchai kiyidi, Asoore asai dunkkaanidosan, issi xeetanne hosppun tammanne ichchashu sha7u attumaasaa woriis. Yaatin, asai maallado suuridi be7iyo wode, haiqqida asaa ahai hegan kumiis. 37Hegaa gishshau, Asoore Kawoi Sanaakireebi denddidi, guyye simmi biidi, Nanawe kataman uttiis. 38Issi gallassi Sanaakireebi ba xoossaa Nisirooka keettan goinniiddi de7ishin, a naati Adiraamelekinne Sar77eexeri bisuwan a woridosona. Woridi Araaraate giyo biitti baqatidosona. A na7ai Asiraadooni a sohuwan kawotiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\