Isaiah 38

1He wode Kawoi Hizqqiyaasi harggidi, haiqqana matiis. Yaanidaashin Amoxa na7ai hananabaa yootiya Isiyaasi akko biidi, "GODAI nena, 'Neeni haiqqaasappe attin paxakka; hegaa gishshau, ne keettaa giigissa' yaagees" yaagiis. 2Yaagin Hizqqiyaasi godaakko simmi zin77idi, GODAA woossiis. 3Woossiiddi, "Abeet GODAU, taani ne sinttan tumatettaaninne kumetta wozanan hemettidoogaanne qassi nena ufaissiyaabaa oottidoogaa taayyo neeni hassayana mala, taani nena woossais" yaagidi woossiis; woossiiddi Hizqqiyaasi keehi mishettidi yeekkiis. 4Hegaappe guyyiyan, GODAA qaalai Isiyaasakko hagaadan yaagiiddi yiis. 5Yiidi, "Ba; baada Hizqqiyaasa, 'GODAI ne maizza aawaa Daawita Xoossai hagaadan yaagees; "Taani ne woosaa siyaas; ne afuttaakka be7aas. Ne laittaa bolli taani neeyyo tammanne ichchashu laittaa gujjana. 6Nenanne ha katamaa Asoore biittaa kawuwaa kushiyaappe ashshana; taani ha katamaayyo olettada ashshana" yaagees' yaaga" yaagiis. 7Isiyaasi gujjidikka hagaadan yaagiis; "GODAI ba giido qaalaa polanaagau malaatai hagaa: 8Be7a, Akaazi pude kiyanau giigissido xekkan de7iya kuwai tammu tangguwaa guyye simmidi baanaadan, taani oottana" yaagiis. Yaagin kuwai tammu tangguwaa guyye simmidi biis. 9Yihudaa kawoi Hizqqiyaasi harggi paxidoogaappe guyyiyan, xaafido mazamuree hagaa: 10Taani, "Ta de7o laittaayyo biron bagga gakkiyo wode, haiquwaa penggeera gelana haniyaanaa? Ta attida laitta bonqqirggin, mela attana haniyaanaa?" yaagaas. 11Hegaadankka qassi, "Taani paxa de7iyaageetu biittan GODAA be7ikke; ha sa7an de7iyaageetu giddonkka naa77antto be7ikke. 12Dorssaa heemmiyaagaa dunkkaaniyaadan, ta de7oi shodettiis. SHimainnee afalaa harppan xaaxiyoogaadan, taani ta de7uwaa xaaxaas; ikka tana wonddarashiyaappe duuttiis. Gallassaappe qammi gakkanaashin, neeni tana xaissadasa" yaagaas. 13Sa7ai wonttana gakkanaashinkka taani maaduwaa demmanau waassaas. SHin gaammuwaadan i ta meqettaa ubbaa menttiis. Qassi gallassappe qammi gakkanaashin, neeni tana xaissadasa. 14Taani cirashuwaadaaninne haatta kafuwaadan waassaas; haraphphedankka zuuzummaas. Ta aifeti saluwaa pude xeelliiddi xeelliiddi daafuridosona. Abeet Godau, taani un77ettaas; neeni tana ha un77uwaappe kessa!" yaagaas. 15Hagaa ubbaa GODAI i ba huuphen oottiis; yaatin, taani ai gaanau danddayiyaanaa? Ta shemppoi keehippe un77ettido gishshau, xiskkoi taappe haakkiis. 16Abeet Godau, hageetu mala yohotun asi paxa de7ees. Hai ta payyatettaa zaarada, tana paxa wottarkkii! 17Be7a, taani ha gita tuggaa tuggatidoogee taayyo lo77o gidiis. Neeni ta shemppuwaa bashshaa ollaappe guyye zaarada ashshadasa; neeni ta nagara ubbaa neeppe guyye zaarada oladasa. 18Aissi giikko, duufoi nena galatenna; haiqoikka nena sabbenna. Ciimma ollau duge wodhdhiyaageeti nena ammanttees giidi ufaissaa oottokkona. 19Taani hachchi nena galatiyoogaadan, paxa de7iyaageetu xalaalati nena galatoosona; neeni ammanttiyoogaa aawai ba naatussi yootees. 20GODAI tana ashshana; hegaa gishshau, nuuni nu de7o laitta ubban, GODAA keettan baqettan waaxettida diittan yexxana. 21Hagaappe kase Isiyaasi, "Balasiyaa teeraa daaxxidi, a kixaa bolli wottite. Yaatikko, i paxana" yaagi wottiis. 22Yaagin Hizqqiyaasikka, "Taani paxada GODAA Beeta Maqidasiyaa pude kiyanaagau malaatai aibee" yaagidi Isiyaasa oichchi wottiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\