Isaiah 39

1He wode, Baladaana na7ai, Baabiloone Kawoi Marodaaki Baladaani, Hizqqiyaasi harggidi paxidoogaa siyido gishshau, dabddaabbiyaanne imuwaa Hizqqiyaasayyo yeddiis. 2Yeddin Hizqqiyaasi kiitettidi yiida asata mokkiis. Yaatidi ba buquraa minjjiyo keettan de7iya biraa, worqqaa, sawuwaa, al77o zaitiyaa, ba ola miishshaanne ba buquraa minjjiyo keettan de7iyaabaa ubbaa eta bessiis. Ba son woikko ba kawotettaa giddon de7iyaabaa ubbaappe Hizqqiyaasi eta bessennan aggidobi aibinne baawa. 3Hegaappe guyyiyan, hananabaa yootiya Isiyaasi Kawuwaa Hizqqiyaasakko yiidi, "Ha asati woigidonaa? Eti auppe yiidonaa?" yaagidi oichchiis. Oichchin Hizqqiyaasi, "Eti taakko haaho biittaappe, Baabilooneppe yiidosona" yaagiis. 4Isiyaasi qassikka, "Eti ne son ai ai be7idonaa?" yaagiis. Yaagin Hizqqiyaasi, "Eti ta son de7iya ubbabaa be7idosona; ta buquraa minjjiyo keettan de7iyaabaappe taani eta bessabeennabi aibinne baawa" yaagiis. 5Hegaappe guyyiyan, Isiyaasi Hizqqiyaasa, "Ubbaappe Wolqqaama GODAI giyoobaa siya. 6I hagaadan yaagees; 'Ne kawo keettan de7iyaabai ubbabainne ne maizza aawati hachchi gakkanaashin shiishshidobai ubbabai muleera omoodettidi, Baabiloone biitti baana gallassati yaana; appe aibinne attenna. 7Qassi neeyyo yelettana, ne ashonne ne suutta gidiya, ne attuma zaretuppekka omoodettidi baana; biidi Baabiloone kawo keettan mureessa gididi oottana' yaagees" yaagiis. 8Yaagin Hizqqiyaasi zaaridi, "Neeni odido GODAA qaalai lo77o" yaagiis. Aissi giikko, Hizqqiyaasi, "Taani de7ido laittan saroinne woppai de7ana gidennee" yaagidi qoppiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\