Isaiah 4

1He gallassi laappun maccaasati issi attumaagaa oikkidi, "Nuuni nu kattaa maana; nu maayuwaa maayana; 'Azini bainnaageeta' giyo cashshaappe attana mala, 'Onakko machchota' geetettanau nuna ne sunttan xeesissarkkii" yaagidi woossana. 2He gallassi GODAA mittaa marai lo77ananne bonchchettana; Israa7eela asaappe attidaageetussi he biittaa kattai ceeqonne bonchcho gidana. 3Xiyoonen attiyaageeti, Yerusalaamen gam77iyaageeti, Yerusalaamen paxa de7iyaageetuura xaafettiyaageeti, "Eti geeshshata" geetettana. 4Godai Xiyoone maccaasatu qitaa meeccana; pirddiyoogaaninne xuuggiyoogan suuttaa gussiyo mooruwaa Yerusalaameppe i geeshshana. 5GODAI Xiyoone Deriyaa ubbaa bollinne yan shiiqiyaageetu bolli gallassi shaaraanne cuwaa, qammi eexxiya tamaa poo7uwaa medhdhana; merettidi bonchcho ubbaa bolli kammiyoobaa gidana. 6I gallassaa awaa suuluwaappe ashshiya kuwanne gotiyaappenne iraappe baqati attiyo soho gidana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\