Isaiah 40

1Intte Xoossai hagaadan yaagees; "Ta asaa minttettite! Minttettite! 2Yerusalaamessikka, a omooduwan de7ido wodee polettidoogaa, i nagarai atto geetettidoogaa yootite; i nagaraa gishshau, GODAI o naa77u dakko qaxxayidoogaa yootite" yaagees. 3Issi hagaadan yaagiya cenggurssai siyettees; "Bazzuwan GODAA ogiyaa giigissite; nu Xoossaayyo mela biittan aaho ogiyaa sitti oottite. Wombba ubbai xoqqu gaana; deree ubbainne kerai ubbai ziqqi gaana. Moorettida ogee salallana; kirttaakirtto biittaikka dembbattana. 5He wode, GODAA bonchchoi qonccana; asho maayida ubbai hegaa issippe be7ana. Aissi giikko, GODAA doonai hegaa haasayiis" yaagees. 6Issi cenggurssai, "Waassa!" yaagiyaagaa siyaas. Siyada taani, "Woigada waassoo?" yaagaas. "Asai ubbai maataa mala; a bonchcho ubbaikka dembbaa ciishshaa mala. 7GODAI ba shemppuwaa a bollan shemppiyo wode, maatai melees; ciishshaikka qoqqofettees. Asai tumu maataa mala. 8Maatai melees; ciishshaikka qoqqofettees; shin nu Xoossaa qaalai merinau eqqidi de7ees" yaagada waassa. 9Nenoo mishiraachchuwaa yootiya Xiyoonee, xoqqa deriyaa pude kiya; nenoo mishiraachchuwaa yootiya Yerusalaamee, ne cenggurssaa wolqqappe xoqqu ootta; yayyoppa; xoqqu ootta; yaatada Yihudaa katamatussi, "Intte Xoossai hageeho" yaagada yoota. 10Be7ite, Ubbaa Haariya GODAI wolqqaara yees; yin a qesee ayyo haarana. Be7ite, a woitoi aara de7ees; a oosuwaa waagaikka a sinttaana. 11I ba wudiyaa henttanchchaadan mizees; ba dorssa maratakka ba qesiyan shiishshidi, ba kiyuwan idimmana. Xanttiyaageetakka loddaara kaalettana. 12Haattata ba kushiyaa kophphiyan makkidai, salota takkaaruwan likkidai, biittaa buhiyaa qun77an makkidai, qassi deretanne keratakka meezaanan likkidai oonee? 13GODAA Ayyaanaa azazidai, woikko a zoriyaabaa gididi tamaarissidai oonee? 14I bau qonccanaadan, oonaara zorettidee? Woikko a sitta pirddaa ogiyaa oonee tamaarissidai? Woikko a aadhdhida eratettaa tamaarissidai woi a akeekaa ogiyaa bessidai oonee? 15Be7ite, kawotettati gombbo giddon de7iya issi xohetta haatta mala. Eti meezaanan de7iya guutta baanadan qoodettidosona. Be7ite i haruurota liiqo baanadan denttees. 16Liibaanoosa mittai ayyo eettanau gidenna; an de7iya do7atikka xuuggiyo yarshshuwaassi gidokkona. 17Kawotettati ubbai a sinttan bainnabaa mala; eti a sinttan ubba bainna melaappekka guuttadan qoodettoosona. 18Yaatin, Xoossaa intte oonaara milatissuuteetii? Woikko aibiira likkissi xeelluuteetii? 19Eeqa misile gidikko, kushe hiilla eriya asi a massees; hegaa qassi worqqaa tigiyaagee worqqan sheeshshees; biraa tigiyaageekka a bolli biraa sanssalataa medhdhees. 20Hegaayyo miishshi bainna hiyyeesai yarshshuwau musenna mittaa doorees; yaatidi, he misilee qaaxxennaadan essanau kushe hiillaa eriya asa koyees. 21Eribeekketii? Woikko siyibeekketii? Hagee intteyyo koiroppe odettibeennee? Woikko sa7ai merettoosappe hagaa intte akeekibeekketii? 22I biittaa irzzuwaappe bolla baggan ba araatan uttees; biittan de7iyaageeti a sinttan gumbburo mala. Salota magalashodan piddi oottiyaagee, qassi de7iyo soho oottidi, dunkkaanedan toliyaagee, 23halaqata bainnabadan oottiyaagee, biittaa kaalettiyaageetakka hada oottiyaagee a. 24Biron eti tokettosaaranne zerettosaara, qassi xaphuwaakka biron biittan yeddosaara, GODAI eta bolli carkkuwaa yeddiigiis; etikka melidosona; melin gotee eta suullaadan efi aggiis. 25Geeshshai eta, "Yaatin, taani aara likkettanau tana oonaara milatissuuteetii?" yaagees. 26Intte aifiyaa xoqqu oottidi, saluwaa xeellite; he xoolintteta medhdhidai oonee? I eta olanchchaadan kaalettees; eta qoodaakka erees. I eta ubbaakka eta sunttan sunttan xeesees. A anggaa gitatettaappenne a wolqqaa minotettaappe denddidaagan, etappe issoinne xayenna. 27Nenoo Yaaqoobaa, nenoo Israa7eelaa, "Ta ogee GODAAPPE geemmiis; Xoossai ta pirddaa shenehoo giis" yaagada aissi amassalai? Qassi aissi hegaadan gaada haasayai? 28Erabeikkii? Siyabeikkii? GODAI merinaa Xoossaa; i biittaa ubbaakka medhdhidaagaa. I daafurenna; woikko wolqqai au wurenna; ooninne a qofaa eranau danddayenna. 29Daafuranchchau wolqqaa immees; minotetti bainnaagaukka minotettaa gujjees. 30Harai atto yelaga naatikka daafuroosona; qassi wolqqaa wuroosona. Wodallatikka muleera daafuridi kunddoosona. 31SHin GODAA ammanettidi naagiyaageeti, bantta wolqqaa ooraxissana. Eti argganttatudan, qefiyan pude kiyana; woxxidi daafurokkona; hemettidikka wolqqaa wurokkona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\