Isaiah 41

1GODAI hagaadan yaagees; "Inttenoo abbaa doonan de7iya biittatoo, co77u giidi, taani yootiyoogaa siyite! Asai bantta minotettaa ooraxissona; eti haa shiiqona; shiiqidi haasayona. Ane nuuni pirddettanau issippe shiiqoos. 2"Biyo soho ubban xooniya issuwaa arshsho baggappe denttidai oonee? I kawotettata a sinttan aattidi immees; yaatin, i kawota tohuwaappe garssaara yedhdhees. I eta ba bisuwan baanaadan oottees; qassi ba wonddafiyan suullaadan oottees. 3I eta yedettiiddi, a tohoi kase yedhdhibeenna ogiyaarakka saro kanttees. 4Hagaa oottidaageenne polidaagee qassi yeletatakka koiroppe xeesidaagee oonee? Taani GODAI, koiroi, wurssettaageetuurakka de7iyaagee, taani a" yaagees. 5Abbaa doonan de7iya biittati be7idi yayyidosona; sa7aa gaxatikka kokkoridosona. Eti issippe shiiqidi, taakko yiidosona. 6Asa ubbai ba shooruwaa shooruwaa maaddees; qassi ba ishaa, "Minna" yaagees. 7Kushiyaa hiillanchchai worqqaa tigiyaagaa minttettees; kalttan massiyaagee naariqan qoxxiyaagaa, "Minna" yaagees. I birataa issippe gattiyoogaa, "Hagee lo77o" yaagees; qassi he eeqai qaaxxennaadan, eti misimaariyan baxxannoosona. 8GODAI hagaadan yaagees, "SHin nenoo Israa7eelaa, ta ashkkarau, taani doorido Yaaqoobaa, ta dabbuwaa Abrahaama zariyau, 9taani nena biittaa gaxaappe ekkada, qassi wurssetta haahosaappe xeegada, 'Neeni ta ashkkaraa' yaagidoogoo, taani nena dooraas; qassi taani nena olikke. 10Taani nenaara de7iyo gishshau yayyoppa; taani ne Xoossaa gidiyo gishshau dagammoppa. Taani nena minttana; qassi taani nena maaddana. Taani nena ta xooniya ushachcha kushiyan kaafada oiqqana. 11"Be7a, nena hanqqettiya ubbai yeellatidi kauyyana; nenaara eqettiyaageeti kasekka bainnabaadan hanidi xayana. 12Nenaara ooyettiyaageeta neeni koyana; shin neeni eta demmakka. Nenaara olettiyaageeti kasekka bainnabadan, shufuro gididi xayana. 13Aissi giikko, taani GODAI, ne Xoossai, ne ushachcha kushiyaa oiqqana. Nena, 'Yayyoppa, taani nena maaddana. 14Nenoo guxuniyau, Yaaqoobaa, inttenoo Israa7eela asau, yayyoppite; taani inttena maaddana. Taani, inttena woziyaagee, Israa7eela Geeshshaa' yaagais. 15Be7a, taani nena ooratta, qaranne achchaara de7iya, qoxxanau go7ettiyo miishsha oottaas. Neeni dereta qoxxada liiqissana; keratakka suullaadan oottana. 16Neeni eta suraggana; suraggin carkkoi eta efaana; goteekka eta laalana. SHin neeni GODAN ufaittana; qassi Israa7eela geeshshan bonchchettana. 17"Hiyyeesatinne metootanchchati haattaa koyin etau xayiyo wode, qassi eta kookkeekka saamuwan meliyo wode, taani GODAI etau siyana; taani, Israa7eela Xoossai eta aggikke. 18Taani mela xoqqa sohotun shaafaa, qassi wombbatu giddonkka pulttuwaa xuussana. Bazzuwaa haatti eelliyoosa, qassi mela biittaakka haatti xuuqqiyoosa oottana. 19Israa7eela Geeshshai hegaa medhdhidoogaa, qassi GODAA kushee hegaa oottidoogaa asai be7ananne erana mala, qassi qoppananne issippekka akeekana mala, taani bazzuwan zigaanne guuganttaa, barsseneetiyaanne zaitiyaa wogaraa mokissana. Qassikka bazzuwan xiiddaa, odooruwaanne wogaraa issippe wottana" yaagees. 21"GODAI, 'Ane intte mootuwaa haa aattite' yaagees. Yaaqooba Kawoi, 'Ane intte markkaakka haa ehiite' yaagees. 22Ane eti bantta misileta haa ehin, aibi hananau de7iyaakko, eta misileti nuuyyo yootona. Nuuni akeekana malanne eta wurssettaakka erana mala, kase yohoti aibakko nuuyyo yootite; woi qassi sinttappe hananabaakka nuuyyo awaajjite. 23Intte xoossata gidiyoogaa nuuni erana mala, sinttappe yaanau de7iyaabaa nuussi yootite. Nuuni dagammana malanne yayyana mala, lo77o gidin iita gidin, ane issibaa oottite. 24Be7ite, intte bainnabaa mala; intte oosoikka hada. Inttena dooriya asikka ba huuphiyau sheneyiyaagaa. 25"Taani huuphessa baggappe issuwaa denttaas; denttin i yiis. Qassi ta sunttaa xeesiya issoi arshsho baggappe yaana. Urqqaa medhdhiyaagee urqqaa yedhdhiyoogaadan, i kaalettiyaageeta yedhdhana. 26"Hagaa nuuni erana mala, koiro nuussi awaajjidai oonee? Woikko nuuni, 'I likke' gaana mala, kasetidi nuussi yootidai oonee? Ooninne hagaa yootidai baawa; ooninne hananabaa yootibeenna. Qassi intte qaalaakka siyidai baawa. 27Taani hagaa kasetada Xiyoonessi awaajjaas; qassi taani Yerusalaamessikka mishiraachchuwaa yootiyaagaa immaas. 28SHin taani xeellido wode issoinne baawa; taani zoriyaa oichchiyo wode, eta misiletu giddon zaaruwaa immiya issoinne baawa. 29Be7ite, eti ubbaikka hada; eta oosoikka mela; seerissidi medhdhido eta misileti mela carkko" yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\