Isaiah 42

1Taani kaafada oikkido ta ashkkarai, ta shemppoi an ufaittiyoogee, taani dooridoogee hageehoo. Taani ta Ayyaanaa a bolli wottaas; i kawotettatussi suure pirddaa ehaana. 2I waassenna; woi ba qaalaa xoqqissenna; woi qassi ba qaalaa ogiyan sissenna. 3Dinccettida shombboquwaa i menttenna; qassi lii7attidi eexxiya muqaaddaakka i toissenna. I ammanettidi, suure pirddaa ehaana. 4I biittan suure pirddaa essennan de7iiddi aggenna; woikko guyye geenna. Abbaa doona biittatun de7iya asai ubbai a higgiyaa siyanau naagees. 5Xoossai GODAI, salota medhdhidi miccidaagee, sa7aanne sa7aappe kiyiyaabaa ubbaa oottidaagee, sa7an de7iya asau shemppuwaa immiyaagee, an hemettiya ubbau de7uwaa immiyaagee hagaadan yaagees; 6"Taani GODAA; taani nena xillotettan xeesaas; taani ne kushiyaa oiqqada, nena naagana. Neeni qooqiyaa aifiyaa dooyana mala, omoodettidaageeta omooduwaa keettaappe kessana mala, xuman de7iyaageetakka qasho keettaappe kessana mala, taani nena kawotettatussi poo7o oottada, qassi asaassikka maachcha oottada immana. 8Taani GODAA; hegee ta sunttaa. Ta bonchchuwaa taani harau immikke; ta galataakka masettidi giigida misiletussi immikke. 9Be7ite, kase taani yootidobati ubbai polettidosona. Ha77i qassi taani oorattabaa awaajjais; eti hananaappe kasetada taani intteyyo yootais" yaagees. 10GODAASSI ooratta mazamuriyaa yexxite; biittaa gaxaappe doommidi, a galataa yootite. Abbaa bollan biyaageetinne an kumida ubbaikka ane waassona. Abbaa doona biittatinne etan de7iya ubbaikka yexxona. 11Bazzoinne bazzon de7iya katamati, qassi Qeedaare asai de7iyo moottatikka bantta qaala xoqqu oottona. Selaa7a giyo kataman de7iyaageetikka deriyaa huuphiyaappe bantta ililssaa sissona. 12Eti bonchchuwaa GODAU immona; a galataakka gaxa biittatun awaajjona. 13GODAI mino asadan kiyana; olanchcha asadan, i ba hanqquwaa denttana. I waassana; ba qaalaakka xoqqu oottidi alaahana. I mino gidiyoogaa ba morkketa bessana. 14GODAI hagaadan yaagees; "Adussa wodeesappe taani saruwan takkaas; co77u gaada danddayaas. Ha77i maaretai oikkido maccaaseedan, taani waassana; tookka tookkada shemppananne peenuqana. 15Taani deretanne kerata laalana; etan mokkidabaa ubbaa melissana. Shaafata haruuro kessana; deelletakka melissana. 16"Taani qooqeta eti erenna ogiyaara ehaana; eti erenna loossuwaarakka kaalettana. Eta sinttan de7iya xumaa poo7uwau laammana; kirttaakirtto sohuwaakka salallissana. Hageeta taani etau oottana; taani eta mulekka aggikke. 17SHin massidi giigissido misiletun ammanettiyaageeti, qassi seerissidi giigissido misileta, 'Intte nu xoossata' yaagiyaageeti guyye simmana. Eti muleerakka yeellatana" yaagees. 18GODAI hagaadan yaagees; "Inttenoo tulletoo, siyite; inttenoo qooqetoo, intte be7ana mala xeellite. 19Ta ashkkaraappe hara qooqee oonee? Taani kiittiyo uraappe hara tullee oonee? GODAASSI dummatida uraadan, woikko GODAA ashkkaraadan qooqee oonee? 20Darobaa xeellaasa; shin akeekakka. Ne haittatikka dooya; shin siyakka" yaagees. 21GODAI ba xillotettaa gishshau, ba higgiyaa gitayanaunne bonchchanau dosiis. 22SHin hagee asai bonqqettiisinne wotti ekettiis. Eti ubbaikka diizzan ohettidi, qasho keettan qosettidosona. Eti bonqqettidosona; shin eta ashshiyaabi baawa. Qassi omoodettidosona; shin ooninne, "Zaarite" yaagiyaabi baawa. 23Intte giddoppe hagaa siyanai oonee? Qassi sinttappe yaana wodiyaabaa ezgganai oonee? 24Yaaqooba omooddiyaagau, Israa7eela bonqqiyaagau aattidi immidai oonee? A bollan nuuni nagaraa oottido, a ogiyan eti beennan ixxidonne a higgiyaukka eti azazettennan ixxido GODAA gidenneeyye? 25Hegaa gishshau, i eta bolli ba hanqquwaa suuluwaanne yashshiya olaa gussiis; i eta yuushuwan tamaa eettiis, shin eti eribookkona; i eta xuuggiis; shin eti akeekibookkona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\