Isaiah 43

1SHin nenoo Yaaqoobaa, nenoo Israa7eelaa, nena medhdhida GODAI hagaadan yaagees; "Taani nena wozido gishshau yayyoppa. Taani nena ne sunttan xeesaas; neeni taagaa. 2Neeni haattaa gidduwaara pinniyo wode, taani nenaara gidana. Neeni shaafatu gidduwaara pinniyo wodekka eti nena muukkokkona. Neeni tamaa giddoora aadhdhiyo wode, xuugettakka; lacoikka nena meenna. 3Aissi giikko, taani nena Ashshiyaagaa Israa7eela Geeshshaa, GODAA ne Xoossaa. Taani Gibxxe neeyyo wozo oottada, Toophphiyaanne Saaba ne laamiyaa immana. 4Neeni ta sinttan al77onne bonchcho gidiyo gishshaunne, taanikka nena siiqiyo gishshau, ne laamiyau asaa, ne shemppuwaa laamiyaukka kawotettata immana. 5"Taani nenaara de7iyo gishshau yayyoppa; taani ne zerettata arshshoppenne arggoppe shiishshada ehaana. 6Taani huuphessa baggaa, 'Eta zaarada eha!' yaagana. Tohossa baggaakka, 'Eta teqqoppa' yaagana. Ta attuma naata haahuwaappe, ta macca naatakka sa7aa gaxaappe ehaana; ta sunttan xeegettida ubbata, taani ta bonchchuwau medhdhidoogeeta, taani giigissidoogeetanne oottidoogeeta hammite" yaagana. 8Aifee de7ishin qooqida asata, haittaikka de7ishin tullidaageeta kessa; 9Kawotettati ubbai issippe shiiqona; asaikka yaa7aa utto. Eta giddoppe hagaa yootanaunne kase aadhdhida yohota nuna bessanau danddayiyai oonee? Hara asaikka siyidi, "Hagee tuma" yaagana mala, eti likke gidiyoogaa bessanau bantta markkata ehoona; 10GODAI hagaadan yaagees; "Intte ta markkata; intte tana erana malanne ammanana mala, qassi taani Xoossaa gidiyoogaa akeekana mala, taani doorido ta ashkkarati inttena. Taappe kase hara xoossi merettibeenna; woikko taappe guyyiyankka hara xoossi de7enna. 11"Tanattennee; taani GODAA. Taappe attin, hara ashshiyaabi baawa. 12Taani yootaas, ashshaasinne awaajjaas. Intte giddon hara allaga xoossi de7ibeenna. Taani Xoossaa gidiyoogau taayyo intte markkata. 13Taani Xoossaa; xaphoppe doommadakka taani tanattennee. Ta kushiyaappe ooninne ashshenna; taani oottidoogaa laammanau danddayiyaabi baawa" yaagees. 14GODAI, inttena Woziyaagee, Israa7eela Geeshshai hagaadan yaagees; "Intte gishshau, Baabiloone kiittada eta gordde mittaa menttana; eta ililssaikka zilaassau laamettana. 15Taani GODAA, intte Geeshshaa, Israa7eela medhdhidaagaa, intte Kawuwaa" yaagees. 16Abbaa giddon ogiyaa, wolqqaama haattatu giddoorakka loossuwaa kessidi, 17para gaaretanne parata, olaanchchatanne mino asata abbau ehiidi, eti denddennaadan zaqqulssida GODAI, qassi eta muqaaddaa lacuwaadan toissida GODAI hagaadan yaagees; 18"Kase yohota haasayoppite; benibatakka qoppoppite. 19Be7ite, ha77i taani oorattabaa oottais; ikka ha77i mokkees. Intte hegaa erekketiiyye? Taani bazzon ogiyaa, mela biittankka shaafata kessana. 20Bazzo do7ati, worakanatinne yanchchati tana bonchchana. Aissi giikko, ta galataa awaajjana mala, ta giigissidonne doorido ta asaassi taani bazzon haattaa, mela biittankka shaafata immais. 22"SHin nenoo Yaaqoobaa, neeni ta sunttaa xeesabaakka; nenoo Israa7eelaa, neenikka tana salettadasa. 23Neeni taayyo xuuggiyo yarshshuwaassi dorssaa ehabaakka; woi hara yarshshotunkka tana bonchchabaakka. Taani nena kattaa yarshshuwaa imma gaada waissabeikke; woi qassi ixaanaa imma gaada daafurssabeikke. 24Neeni taayyo ixaanaa miishshan shammabaakka; woikko ne mehiyaa yarshshuwaa modhdhuwan tana kalissabaakka. SHin neeni ne nagaran tana waissadasa; ne naaquwankka tana daafurssadasa. 25"Tana, ne mooruwaa ta gishshau gaada qucciyai tanattennee; ne nagaraakka zaarettada hassayikke. 26Tana hassayissa; ane issippe ha yohuwaa mootettoos. Neeni xillo gidiyoogaa be7anau ane ne yohuwaa bidda. 27Ne koiro aawai nagaraa oottiis; nena tamaarissiyaageetikka tana naaqqidosona. 28Hegaa gishshau, taani Beeta Maqidasiyaa halaqata tunissaas; Yaaqooba bashshau, Israa7eelakka cashshau aattada immaas" yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\