Isaiah 44

1GODAI hagaadan yaagees; "Ta ashkkarau Yaaqoobaa, taani doorido Israa7eelaa, ha77ikka siya. Taani nena medhdhaas; ne aayee uluwan nena giigissaasinne maaddaas. Ta ashkkaraa Yaaqoobaa, taani dooridoogoo, yayyoppa. 3Taani saamettida biittan haattaa gussana; mela biittankka pulttuwaa gogissana. Taani ta Ayyaanaa ne naatu bolli, ta anjjuwaakka ne zerettatu bolli gussana. 4Haattaa doonan mokkida maataadan, qassi goggiya pulttuwaa lanqqiyan de7iya mittaadan, eti mokkana. 5Issoi, 'Taani GODAAGAA' yaagana; harai qassi bana Yaaqooba sunttan xeesana; haraikka, qassi ba kushiyaa bollan, 'Taani GODAAGAA' yaagidi xaafana; i qassi bana Israa7eeli xeegettiyo siiqo sunttan xeesana" yaagees. 6GODAI, Israa7eela Kawoi, a Woziyaagee, Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaadan yaagees; "Koiroi tana; wurssettaikka tana. Taappe hara Xoossi baawa. 7Ta mali oonee? De7ikko ane awaajjo; qassi ane ta sinttan eqqidi yooto. Beniisappe doommidi, sinttappe yaanabata yootiyaagee oonee? Ane eti sinttappe hananabaa nuuyyo yootona. 8Yayyoppite; qassi dagammoppite. Taani hagaa intteyyo beniisappe doommada yootabeikkinaa? Qassi awaajjabeikkinaa? Hegau taayyo intte markka. Taappe attin, hara Xoossi de7ii? Hara Zaalli baawa; taani oonanne erikke" yaagees. 9Eeqa misileta massidi medhdhiya ubbati hada; eti an ufaittiyoobati eta go7okkona. Eta markkatikka be7okkonanne erokkona. Hegaa gishshau, eti yeellatana. 10Xoossa giigissidai, woikko aibaunne go77enna misile massidai oonee? 11Be7ite, a laggeti ubbai yeellatana; kushe hiillanchchati ubbai asa. Ane eti ubbaikka issippe shiiqidi eqqona. Eti yayyana; qassi eti ubbaikka issippe yeellatana. 12Birataa qoxxiyaagee ba qoxxiyo birataa taman wottees; wottidoogee bonqqidaagaa naariqan qoxxidi, ba mino qesiyan a meretaa giigissees. Hegaa giigissidi namisettees; a minotettaikka wurees. Haattaakka uyenna; labbanees. 13Anaaxee wodoruwan likkees; likkidi irssaasiyan a bolli malaataa wottees; yaatidi maloogiyan lil77issees. Lil77idaagaa likkidi, puulaara de7iya asa misile milatissi giigissidi, ba son wottees. 14I hegaa oottanau zigaa qanxxees; woikko wolaa woi xiiddaa wora giddoppe dooridi diccanaadan oottees. Woi ixxikko, i zigaa tokkin, irai a dichchanaashin naagees. 15Hegaappe guyyiyan, i assi eettiyo mitta gidees; ikka appe baggaa ekkidi, eettidi ho77ees; qassi baggaa eettidi, oittaa uukkees. Appekka xoossaa medhdhidi, ayyo goinnees; qassi misiliyaa massidi, a sinttan gufannees. 16Appe baggaa taman eettidi, qumaa kattees; baggan ashuwaa xiixxidi, kallidi mees. Qassi tamaa ho77i simmidi, "Hashshukkonne, laa hagee aiba ho77ii!" yaagees. 17Qassi attida mittaa massidi, bau goinniyo xoossa misile kessees. He misiliyaa sinttan gufannidi, ayyo goinnees; yaatidi, "Neeni ta xoossaa gidido gishshau, tana ashsha" yaagidi woossees. 18Eti ainne erokkona; ainnekka akeekokkona. Aissi giikko, eti be7enna mala, eta aifee goozettiis; qassi akeekenna mala, eta wozanaikka gorddettiis. 19Eeqaa oottiya asi ba wozanan, "Appe baggaa taman eettaas; a bonqquwankka oittaa uukkaas; ashuwaakka an xiixxada maas. Yaatin, appe attidaagaa sheneyiya eeqaa oottada medhdhoo? Qassi mittaa muduwau gufannada goinnoo?" yaagiyo eri woi akeeki oossinne baawa. 20I bidinttaa mees; a cimettida wozanai a wora kaalettiis. I ba shemppuwaa ashshanau woikko, "Ta ushachcha kushiyan de7iyaagee eeqappe attin, Xoossaa gidenna" gaanau danddayenna. 21GODAI hagaadan yaagees; "Yaaqoobaa, nenoo Israa7eelaa, neeni ta ashkkaraa gidiyo gishshau, ha yohota hassaya. Taani nena giigissaas; neeni ta ashkkaraa. Nenoo Israa7eelaa, taani nena dogikke. 22Taani ne mooruwaa shaaraadan, ne nagaraakka ciggaaraadan quccaas. Taani nena wozido gishshau, taakko simma" yaagees. 23Inttenoo salotoo, GODAI hagaa oottido gishshau, ufaissan yexxite. Inttenoo biittaa ciimmatoo, ililite. Inttenoo deretoo, woraunne a giddon de7iya mitta ubbau, mazamuriyaa kinchchite. Aissi giikko, GODAI Yaaqooba woziis; qassi Israa7eela giddonkka i bonchchettana. 24Nena Woziyaagee, aayee uluwan nena tilida GODAI hagaadan yaagees; "Taani GODAA, ubba yohota Medhdhidaagaa; salota tarkka tolidaagaa; sa7aakka tarkka miccidaagaa. Ta hegaa oottiyo wode, tanaara ooni de7ii? 25Taani worddo hananabaa yootiyaageetu malaataa hada oottais; qassi shareechchotakka eeyya kessais. Taani aadhdhida eranchchata guyye zaarais; eta eraakka eeyya oottais. 26Taani ta ashkkaraa qaalaa minttais; ta kiittidoogeeti hanana giidobaakka polais. Taani Yerusalaame katamaa, 'Neeni asi de7iyo soho gidana' yaagais; Yihudaa katamatakka, 'Intte simmidi keexettana; intte gimbbiyaakka ooraxissana' yaagais. 27Taani haattaa ciimmatakka, 'Melite! Intte goggiya haattatakka melissana' yaagais. 28Qassi Qiiroosa, 'Neeni ta asaa heemmiyaagaa; neeni Yerusalaame katamaa, "Ne simmada keexettana" yaagadanne, Beeta Maqidasiyaakka, "Ne baasoi baasettana" yaagada ta halchchuwaa poliyaagaa' yaagais" yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\