Isaiah 45

1GODAI tiyidoogau, kawotettata ayyo haarissana mala, kawotu gittaa birshshana malanne penggeekka ayyo a sinttan dooyettana mala, a ushachcha kushiyaa oiqqido Qiiroosau GODAI hagaadan yaagees; 2"Taani ne sinttaara baana; dereta dembbayana. Nahaasiyaa birataa sanqqata menttana; birata hiraqotakka qanxxana. 3Nena ne sunttan xeesiyaagee tana GODAA, Israa7eela Xoossaa gidiyoogaa neeni erana mala, taani neeyyo xuma sohuwan de7iya aquwaanne geeman qosettida duretaa immana. 4Ta ashkkaraa Yaaqooba gishshaunne taani doorido Israa7eela gishshau, taani nena ne sunttan xeesais. Neeni tana erana xayikkonne, taani nena bonchcho sunttan xeesais. 5"Taani GODAA; taappe hari baawa; taappe hara Xoossi de7enna. Awai mokkiyoosaappe biidi, wulliyoosaa gakkanaashin de7iya asai taappe hari bainnaagaa erana mala, taani nena gixissais. Gidikkonne, neeni tana erabaakka. Taani GODAA; taappe hari baawa. 7Taani poo7uwaa oottais; xumaakka medhdhais. Sarotettaa oottais; bashshaakka ehais. Taani GODAI, ha ubba yohota oottiyaagaa. 8"Inttenoo salotoo, bollappe duge xillotettaa tigite; shaaratikka a bukkona. Biittai dooyetto; dooyettin atotettaikka pude mokko. Xillotettaikka aara issippe dicco. Taani GODAI hagaa medhdhaas. 9"Bana Medhdhidaagaara baaxetiyaagau aayye7ana! Aissi giikko, i urqqa miishshaappe issuwaa. Urqqai medhdhiyaagaa, 'Ai oottai?' woi qassi, 'Neeni hiillaa erakka' yaagiiyye? 10Ba aawaa, 'Ai yeladii?' yaagiya urau, woikko ba aayyiyo, 'Ai maarettadii?' yaagiya urau aayye7ana! 11GODAI, Israa7eela Geeshshai, a Medhdhidaagee, hagaadan yaagees; 'Sinttappe hananabaa eranaunne ta naatubaa tana oichchanau intte besseetii? Ta kushiyan taani oottanabaakka tana azazanau besseetii? 12Taani sa7aa oottaas; asaakka a bolli medhdhaas. Salota taani ta kushiyan tolaas; etan de7iya meretata ubbaakka azazaas. 13Taani Qiiroosa xillotettan denttaas; a ogiyaa ubbaakka suure oottana. Miishsha qanxxennan, woikko mattaaye immennan, i ta katamaa keexxana; ta asaakka omooduwaappe kessana' yaagees. Taani Ubbaappe Wolqqaama GODAI hagaa odais" yaagees. 14GODAI hagaadan yaagees; "Gibxxe duretainne Toophphiyaa zal77ee, qassi geesaa adussa gidiya Sabaa7a asatikka neekko yiidi, nebaa gidana. Eti sanssalatan qashettidi, nena kaallana. Eti neeyyo goinniiddi, 'Xoossai ne xallaara de7ees; hari baawa; appe hara xoossi baawa' yaagidi neeyyo watiwatana" yaagees. 15Abeet Xoossau, Israa7eela Ashshiyaagoo, tumuppe neeni nena genttiya Xoossaa. 16Eeqaa medhdhiyaageeti ubbaikka yeellatananne kauyyana. Eeqa misiliyaa medhdhiyaageeti ubbai issippe kaushshau baana. 17SHin Israa7eela GODAI merinaa atotettan ashshirggiis; intte merinaukka yeellatekketanne kauyyekketa. 18Salota medhdhida GODAI, biittaakka giigissidi oottidaagee, qassi asi de7anaadaanappe attin, biittaa coo medhdhibeenna Xoossai hagaadan yaagees; "Taani GODAA; taappe hari baawa; 19taani geeman, awankko issi xuma biittan haasayabeikke. Yaaqooba zerettaassikka, 'Tana mela sohuwan koyite' gabeikke. Taani GODAI tumaa haasayais; likkebaa odais. 20"Inttenoo kawotettatuppe attidaageetoo, issippe shiiqidi haayite; mataa shiiqite. Mittaappe oosettida eeqa misiliyaa tookki yuuyiyaageetaunne, ashshanau danddayenna xoossaa woossiyaageetau eri baawa. 21Ane yootite; intte mootuwaa shiishshite; etikka ane issippe zorettona. Adussa wodiyaappe kase hagaa odidai oonee? Benippe hagaa awaajjidai oonee? Tana GODAA gidikkinaayye? Taappe attin hara Xoossi baawa. Taani xillo Xoossaanne Ashshiyaagaa. Taappe hari baawa. 22"Inttenoo biittaa gaxan de7iya ubbatoo, taakko simmidi, attite. Aissi giikko, taani Xoossa; taappe hari baawa. 23Taani ta huuphiyan caaqqaas; guyye simmenna qaalai ta doonaappe xillotettan kiyiis: 'Asai ubbai taayyo gulbbatana; inxxarssa ubbaikka tanan caaqqana' yaagaas. 24"Eti tabaa haasayiiddi, 'Xillotettainne minotettai GODAA xalaalan de7ees' yaagana" yaagees. A ixxiyaageeti ubbai akko yaana; yiidi yeellatana. 25SHin Israa7eela zerettai ubbai GODAN, xoonuwaanne bonchchuwaa demmana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\