Isaiah 46

1Beela giyo Baabiloone eeqai goinnees; Naba giyo eeqaikka hokkees. Kase intte tookkiyo eta misileti ha77i caana mehetu bollan caanettidi, etau deexo tooho gididosona. 2Caana meheti deexuwaappe denddidaagan, caanaara issippe kunddidosona; eeqati banttana ashshanau danddayenna gishshau, bantta huuphiyaukka omoodettidi biidosona. 3GODAI hagaadan yaagees; "Inttenoo, Israa7eelappe attidaageetoo, Yaaqooba zaretoo, taani yootiyoogaa siyite; intte yelettido wodiyaappe doommada taani inttena tookkaas. 4Intte cimmana gakkanaashinkka taani tanakka; intte puulummana gakkanaashinkka, taani inttena maaddana. Taani inttena medhdhaas; taani inttena denttana; taani inttena tookkananne ashshana. 5"Tana o mala guuteetii? Qassi oonaara likkissuuteetii? Nuuni issi mala gidanaadan, tana oonaara gatti xeelluuteetii? 6Worqqaa bantta qarcciitaappe qoliyaageetinne biraa meezaanan wottidi likkiyaageeti hegaa etau xoossa oottidi medhdhana mala, worqqaa tigiyaagaa qaxaroosona. Ikka xoossa oottidi medhdhees; yaatin, eti he eeqaa sinttan hokkidi goinnoosona. 7Eti a denttidi, bantta hashiyan tookkoosona; tookkidi a sohuwan a wottoosona. Yaatobare i hegan eqqi aggees; hegaappe yaa haa qaaxxenna. Issi asi ayyo waassikkokka, zaaruwaa immenna; qassi a metuwaappekka a ashshenna. 8"Inttenoo nagarnchchatoo, hagaa hassayitenne qoppite; intte wozanan kahan wottite. 9Beni wode hanida yohota hassayite. Aissi giikko, taani Xoossaa; hari baawa. Taani Xoossaa; ta mali ooninne baawa. 10'Ta qofai minnana; qassi taanikka ta halchchuwaa ubbaa polana' yaagais. Wurssettan hananabaa doomettan, qassi biron hanibeenna yohota beni wodiyaappe doommada awaajjais. 11Arshsho baggappe bonqqiya kafo, haaho biittaappe ta qofaa poliya asa taani xeesada, taani giidoogaa taani polana; taani halchchidobaakka taani oottana. 12"Inttenoo wozanai muumidoogeetoo, xillotettaappekka haakkidaageetoo, taani yootiyoogaa siyite; 13taani ta xillotettaa mataa ehais; ikka haaho gidenna. Ta atotettai gam77enna; taani ta atotettaa Xiyoonessi, ta bonchchuwaakka Israa7eelassi immana" yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\