Isaiah 47

1GODAI hagaadan yaagees; "Bii Baabiloone geela7ee, duge wodhdha; wodhdhada baanan utta. Bii Kaladaawetu na7ee, ne kawotaa araataa aggada sa7an utta. Aissi giikko, hagaappe sinttanau neeni saaphotiyaaronne baalotiyaaro geetettakka. 2Woxaa ekkada kattaa gaacca. Ne gullettaa qaara; ne adussa maayuwaakka kessa. Ne xifaa bessa; yaatada shaafata pinna. 3Ne kalloi qaarettana; ne pokkoikka beettana. Taani haluwaa kiyana; oossikka qarettikke" yaagees. 4Nuna Woziyaagee, ayyo sunttai Ubbaappe Wolqqaama GODAA gidiyoogee, Israa7eela Geeshshaa. 5GODAI hagaadan yaagees; "Bii Kaladaawetu na7ee, ba; baada xuman co77u gaada uttaaga. Aissi giikko, hagaappe sinttau neeni kawotettatu kawiyo geetettakka. 6Taani ta asaa hanqqettaas; ta laataakka tunissaas; taani eta ne kushiyan aattada immaas. Neeni etau qarettabaakka; cimidaageetu bollankka ne qambbaraa keehi deexettadasa. 7Neeni, 'Taani merinau kawiyo gidana' yaagadasa. Hegaa gishshau, ha yohota ne wozanan qoppabaakka; eta wurssettaakka hassayabaakka. 8"Nenoo woppu gaada uttidaareenne ishaluwaa dosiyaaree, siya. Ne wozanan, 'Tana; taappe attin, hari baawa. Taani am77e kiyikke; woikko yelada na7i bainna maine gidikke' yaagadasa. 9Ha naa77u yohoti issi gallassi aifee liphanaashin, ne bolli yaana. Ne bitai daro, ne murunnoikka gita wolqqaama gidikkonne, neeni ne naatuppe mela attiyoogeenne am77etettai ne bolli kumettan yiyoogee attenna. 10"Neeni ne iitatettan ammanetta uttadasa; qassi, 'Tana ooninne be7enna' yaagadasa. Ne aadhdhida eratettainne cinccatettai nena wora kaalettin, neeni ne wozanan, 'Tana, taappe attin, hari baawa' yaagadasa. 11SHin neeni waata daadumatada haassanaakko erenna iitai ne bolli yaana. Neeni waagaa qanxxanau danddayenna boshai ne bollan wodhdhana; qassi neeni aibanne erenna bashshai qoppennan ne bolli yaana. 12"Ane neeni ne naatettaasappe oottaidda de7ido ne bitaanne ne murunnuwaa ha77ikka aggoppa. Ooni erii, ne googaadan hananaakko; woi neeni an daganttanaakko. 13Zore xalaalan ne daafuradasa. Saluwaa xoolinttiyaa qoodiyaageeti, a xeellidi hananabaa yootiyaageeti, qassi, aginaa xeeruwan xeeruwan ne bollan yaanabaa yootiyaageeti ane nena ashshona. 14Be7a, eti durcca mala; tamai eta maana. Eti tamaa lacuwaappe banttana ashshanau danddayokkona. Hegee asi ba bollaa ho7ettanau ho77iyo bonqqo woikko qassi asi a sinttan uttanau danddayiyo tama gidenna. 15Neeni etaara daafuridoogeeti, ne naatettaasappe doommidi, nenaara zal77idaageeti neeyyo hegaa mala. Eti ubbaikka ba ginaara ginaara laalettana; nena ashshiyaabikka issoinne baawa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\