Isaiah 48

1"Inttenoo Yaaqooba zaretoo, Israa7eela sunttan xeesettiyaageetoo, qassi Yihudaa zerettaappe yiidaageetoo, hagaa siyite. Intte GODAA sunttan caaqqeeta; Israa7eela Xoossaa xeeseeta; shin tumatettaaninne xillotettan gidenna. 2Intte inttena geeshsha katamaa sunttan xeeseeta; Israa7eela Xoossan zemppeeta; a sunttai Ubbaappe Wolqqaama GODAA. 3"Taani kase hanidabata daro wodiyaappe kase yootaas; ta doonaappe eti kiyidosona. Kiyin eti eesuwan polettanaadan, taani oottaas. 4Aissi giikko, neeni yootin siyennaagaa, ne morggee birataa mala gidiyoogaa, ne som77oikka nahaasiyaa giyo birataadan leeqqamennaagaa taani eraas. 5Hegaa gishshau, neeni, 'Hagaa ta eeqai oottiis; qassi ta masettida misiletinne ta seerissidi oottido misilee oottiis' geennaadan, taani hegaa neeyyo benippe doommada odaas. Qassi eti hananaappe kasetada, taani eta neeyyo awaajjaas. 6"Neeni kase siyadasa; ha77i simmi hagaa ubbaa be7a. Yaatin, neeni hagaa ubbaa tuma giikkii? Ha77ippe doommada sinttanau neeni oorattabaa siyanaadan, taani oottana. 7Eti ha77i merettidosonappe attin, beni merettibookkona. Neeni, 'Be7a, taani eta erais' geennaadan, hachchippe kase neeni mulekka etabaa siyabaakka. 8Neeni mulekka siyabaakka; qassi mulekka erabaakka. Ne haittai benippekka dooyettibeenna. Aissi giikko, neeni cimmiyaagaa gidiyoogaa taani erais; qassi yelettoosappekka neeni makkalanchcha geetettada xeesettadasa. 9"Ta sunttaa gishshau, taani ta hanqquwaa zaarana; taani nena xaissennaadan, ta hanqquwaa teqqana. 10Be7a, taani nena paaccaas; shin biraadan gidenna; taani nena metuwaa taman paaccaas. 11Taani ta gishshau, hagaa oottais. Aissi giikko, ta sunttai tooshettanau taani koyikke. Taani ta bonchchuwaa harau immikke. 12"Nenoo Yaaqoobaa, taani xeesido Israa7eela, taani giyoobaa siya. Taani tana; koiroikka wurssettaikka tana. 13Biittaa baasuwaa ta kushee baasiis. Salotakka ta ushachcha kushee micciis. Taani eta xeesiyo wode, eti issippe eqqoosona. 14"Intte ubbai issippe shiiqidi siyite; eeqatuppe hagee hananaagaa kasetidi yootidai oonee? GODAI dooridoogee a qofaa Baabiloone bolli polana; a qeseekka Baabiloone biittaa asaa bolli gidana. 15Taani ta addiniitai a xeesaasinne ayyo yootaas; a ehiidai tana. Qassi i oottiyoobai ubbai ayyo injjetana. 16"Taakko haa shiiqidi, hagaa siyite; taani koiroppe doommadakka geeman haasayabeikke; hegee hanido wodiyaappekka doommada taani yan de7ais" yaagees. Qassi Ubbaa Haariya GODAINNE a Ayyaanai ha77i tana kiittidosona. 17GODAI, nena Woziyaagee, Israa7eela Geeshshai hagaadan yaagees; "Taani GODAI, ne Xoossai, nena maaddiyaabaa tamaarissiyaagaa. Neeni baanau bessiya ogiyankka nena kaalettiyai tana. 18Neeni ta azazuwaa siyidabaa gidiyaakko, ne sarotettai shaafaa haattaadan goggana shin; ne xillotettaikka abbaa beetaadan hanana shin. 19Ne zaree abbaa shafiyaadan, ne naatikka qoodi bainna sa7aa baanaadan corattana shin; eta sunttaikka ta sinttappe xayennan woikko kichchennan aggana shin" yaagees. 20Baabiloone biittaappe kiyite; Baabiloone asaappekka baqatite! Qaalaa xoqqu oottidi, ufaissan hagaa haasayite; sa7aappe sa7aa gaxaa gakkanaashin, hagaa kiittite. Kiittidi, "GODAI ba ashkkaraa Yaaqooba woziis" yaagidi odite. 21I eta bazzo giddoora kaalettido wode, eti saamettibookkona. Zaallaappe haattaakka etau pulttissiis; zaallaa i phalqqin, haattai xuuqqiis. 22GODAI, "Iitatussi saroi baawa" yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\