Isaiah 5

1Taani ta siiqiyoogau a woiniyaa turaa tokkiyo sohuwaabaa siiqo yettaa yexxana. Taani siiqiyoogau araddida keran woiniyaa turaa tokkiyo sohoi de7ees. 2Biittaa bookkidi, shuchchaa qori kessidi, ubbaappe lo77iya woiniyaa turaa tokkiis. Tokkidi naagiyo shakkuwaa a giddon shakkiis; woiniyaa eessaa gum77iyoosaa woocidi giigissiis. Hegaappe guyyiyan, lo77o aifiyaa aifees yaagidi naagiis; shin caaliya aifiyaa aifiis. 3Yaatin, ta siiqoi hagaadan yaagiis; "Inttenoo, Yerusalaamen de7iyaageetoo, inttenoo, Yihudaa asatoo, taappenne ta woiniyaa turaa tokkiyo sohuwaappe gidduwan de7iya yohuwaa ane ha77i pirddite. 4Taani ta woiniyaa turaa sohuwaassi oottidoogaappe haraa ai oottanaagee attidee? Lo77o aifiyaa aifees yaagada naagishin, aissi caaliya aifiyaa aifidee? 5Ha77i taani ta woiniyaa turaa sohuwaa oottiyoobaa intteyyo yootais. Taani dirssaa shoddana; he turaikka xayanaadan oottana. Taani gimbbiyaa qolana; he sohoikka tubettana. 6Taani he sohuwaa la7a biitta oottana. He turai xunqqettennanne bul77ettenna; yaatin, kinddiichchoinne agunttai yan mokkana. Irai an bukkennaadan, taani shaarata azazana" yaagiis. 7Ubbaappe Wolqqaama GODAA woiniyaa turaa sohoi Israa7eela asaa. Yihudaa asai i ufaittiyo darkkuwaa. Eti suure pirddoosona giidi naagiis; shin suuttaa gussidosona. Xillotettaa oottoosona giidi naagiis; shin waaso gidiis. 8Sohoi xayin, intte xalaalai biittaa bolli de7ana gakkanaashin, keettaa keettaa bolli gujjiyaageetoo, gadiyaa gadiyaara gattiyaageetoo, intteyyo aayye7ana! 9Ubbaappe Wolqqaama GODAI tana hagaadan yaagiis; "He gita keettati onana; he lo77o keettatun de7anau asi xayana. 10Tammu waaxa booratun tokkido woiniyaa aifiyaappe issi oto gidiya gum77ettida woiniyaa eessaa xalaalai kiyana; tammu qun77a kattaa zerin, issi qun77a kattaa xalaalaa aifana" yaagiis. 11Mattoyiya ushshaa koyanau maallado guuraara denddiyaageetuyyoonne woiniyaa eessan xuugettana gakkanaashin, sa7aa qamissiyaageetuyyo aayye7ana! 12Eta imatuwan maazinqqee, diittai, karaabee, cachcha zayeenne woiniyaa eessai de7ees; shin eti GODAA oosuwaa wudokkona; i ba kushiyan oottidobaa bonchchokkona. 13Yaatin, ta asai akeekaa xayido gishshau, omoodettidi baana; eta deriyaa aissiyaageetikka namisan haiqqana; eta aaho dereekka koppisaa melana. 14Duufoi ba gomppaa aassees; ba doonaakka zawi bainnaagaa hanggees; hanggidi, Yerusalaamen de7iya gita asaanne hankko daro asaa, wocamiyaageetanne ufaittiyaageeta mittana. 15Asai ubbai tooshettananne kauyyana; otorettiyaageeti ubbaikka kauyyana. 16SHin Ubbaappe Wolqqaama GODAI, suure pirddan xoqqu xoqqu gaana; geeshsha Xoossai geeshsha gidiyoogaa ba xillotettan bessana. 17He wode dorssati bantta qooruwan heemettiyoogaadan heemettana; dorssa marati qolettida duretu keettatu giddon maana. 18Cimo baqettan nagaraa, gaare wodoruwan iitatettaa goochchiyaageetuyyo aayye7ana! 19"Ane Xoossai ellello! Nuuni be7ana mala, ba oosuwaa eesoyo! Gatto! Ee, nuuni erana mala, Israa7eela Geeshshai qoppido qofai poletto" yaagiyaageetuyyo aayye7ana! 20Iitaa lo77o lo77uwaa iita yaagiyaageetuyyoo, xumaa poo7o poo7uwaa xuma oottiyaageetuyyoonne cammiyaagaa mal77iyaagaa mal77iyaagaa cammiyaagaa oottiyaageetuyyoo aayye7ana! 21Banttana, "Taani aadhdhida eranchcha! Taani cincca gidikkinaa!" yaagi qoppiyaageetuyyo aayye7ana! 22Woiniyaa eessaa uyiyoogan erettidaageetuyyoonne mattoyiya ushshaa walakkanau goobiyaageetuyyo aayye7ana! 23Mattaayiyaa ekkidi, mooranchchata xillissiyaageetuyyoonne xillo asatussi suure pirddaa diggiyaageetuyyo aayye7ana! 24Tamaa lacoi dalaa oiqqiyoogaadaaninne mela maatai eexxi xayiyoogaadan, hegaadan eta xaphoi wooqqana; eta ciishshaikka buhiyaadan laaletti xayana; aissi giikko, eti Ubbaappe Wolqqaama GODAA higgiyaa ixxidosona; Israa7eela Geeshshaa qaalaakka karidosona. 25Hegaa gishshau, GODAA hanqqoi a asaa bolli eexxi kiyees; i ba kushiyaa eta bolli denttidi, eta diippees. Dereti qaaxxoosona; haiqqida asaa ahai ogiyan buura mala gidees; yaaninkka a hanqqoi simmenna; a kushee ha77ikka denddidosan de7ees. 26GODAI haahuwan de7iya kawotettatuyyo malaataa xoqqan essees; sa7aa gaxan de7iya morkketuyyookka suiqees. Etikka eesuwan jaamidi, puttu goosona. 27Eta giddon daafuriyaabinne wobbiyaabi baawa; etappe issoinne xiskkenna woikko zin77enna. Xeessan gixxido qabattoikka birshshettenna; eta caammaa dafoikka duuxxenna. 28Eta zubbee qara; eta wonddafeekka waaxettidaagaa. Eta paratu qinccafilee zaalla shuchchaa mala; eta paraa gaaretu irzzoikka gote mala. 29Eta gudettaikka gaammuwaagaa mala; wodala gaammotudan gudoosona; eti daariiddi, banttau miyoobaa oiqqoosona; oiqqidi, tookki ekkidi boosona; etappe wotti ekkanai ooninne baawa. 30He gallassi eti gita abbaa gunttaadan, Israa7eela bolli guummana; issi asi he biittaa xeellikko, xumaanne waayiyaa be7ana; poo7oikka shaaran mitettana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\