Isaiah 51

1GODAI hagaadan yaagees; "Inttenoo xillotettaa kaalliyaageetoo, inttenoo tana, GODAA koyiyaageetoo, siyite. Intte phalqqettidi ekettido shuchchaanne intte bookettidi kiyido ollaa xeellite. 2Intte aawaa Abrahaamakkonne inttena yelida Saarikko xeellite. I barkka de7ishin, taani a xeesaas; xeesada anjjaasinne qoodan corayaas. 3"GODAI Xiyooneeninne a qolettido sohotun de7iya ubbaa asaa minttettana. I bazzuwaa Edene Gannatiyaadan, i mela sohotakka GODAA ataakilttiyaa sohuwaadan oottana. Ufaissainne hashshu guussai yan de7ana; galataanne mazamuriyaa cenggurssai yan siyettana. 4"Ta asau; taani yootiyoobaa siyite. Ta kawotettau, ne haittaa taakko yeggada ezgga. Aissi giikko, higgee taappe kiyees; ta suure pirddaikka kawotettatussi poo7o gidana. 5Ta xillotettai eesotidi shiiqana; ta ashettaikka kiyidi, ogiyan de7ees. Ta qesee asaa haarana; abbaa doona biittatun de7iya asai ubbai tanan ammanettidi naagana; qassi taani eta ta wolqqan ashshanaagaa, ufaissa oottidi naagana. 6Pude xoqqu giidi, salota xeellite; duge sa7aakka xeellite. Aissi giikko, saloti cuwaadan piskki giidi xayana; sa7aikka afaladan wurana; an de7iya asai ubbai udunxxetudan haiqqana. SHin ta ashettai merinau de7ana; ta xillotettaikka wurenna. 7"Inttenoo xillotettaa eriyaageetoo, ta higgeekka intte wozanan de7iyoogeetoo, siyite. Asaa boriyau yayyoppite; eta cashshaukka dagammoppite. 8Aissi giikko, maayuwaa miyoogaadan, bil77ai eta maana; dorssaa ikisiyaa miyoogaadan, guxunee eta maana. SHin ta xillotettai merinau de7ana; ta ashettaikka yeleta ubbau gakkana" yaagees. 9Abeet GODAU, beegotta! Beegotta! GODAA qesiyau, wolqqaa maaya; kase aadhdhida wodetuuninne yeletatun beegottidoogaadan beegotta. Ra7aaba giyo demiyaa qanxxerettidaagee, miimminttiyaakka caddidaagee nena gidikkiiyye? 10Abbaanne gita ciimmaa haattaa melissidaagee nena gidikkiiyye? Neeni wozidoogeeti pinnana mala, ciimma abbaa oge oottidaagee nena gidikkiiyye? 11GODAI wozidoogeeti simmidi, yexxiiddi Xiyoone yaana; yiidi merinaa ufaissai eta bollan de7ana; eti ufaissaanne hashshu giyoobaa demmana. Qassi azzanoinne yeehoi etappe haakkana. 12GODAI hagaadan yaagees; "Inttena minttettiyaagee tana. Yaatin, haiqqiya asau yayyanau, maatadan eesuwan meliya asaa na7au yayyanau intte oonee? 13Intte salota miccidanne sa7aa baasuwaakka baasida GODAA, inttenakka medhdhida Xoossaa dogidetii? Eti inttena xaissanau giigissido, inttena huqqunniya asatu hanqquwaa gaasuwan gallassa kumetta yayyidetii. SHin inttena huqqunniyaageetu hanqqoi awan de7ii? 14Omoodettidaagee eesuwan birshshettana; haiqqenna; ollankka gelenna; ayyo oittikka paccenna. 15Aissi giikko, taani GODAA ne Xoossaattennee. Dambbalai waassanaadan, abbaa qaattais. Ta sunttai Ubbaappe Wolqqaama GODAA. 16Salota miccanaadan, biittaa baasuwaakka baasanaadan, qassi Xiyoone, 'Neeni ta asa' gaanaadan, taani ta qaalaa ne doonan wottaas; ta kushiyaa kuwan taani nena genttaas" yaagees. 17Nenoo, GODAA kushiyaappe a hanqquwaa xuu7aa uyida Yerusalaamee, beegotta! Dendda! Neeni ganddigaarissiya xuu7aa cinggada uyadasa. 18A yelido naatu ubbaappe o kaalettiyaabi issoinne baawa; qassi a dichchido naatu ubbaappekka i kushiyaa oiqqiyaabi issoinne baawa. 19Dakko daro bashshai ne bollan gakkiis; yaatin, nena oonee minttanau danddayiyai? Hegeetikka kolettaa, bashshaanne bisuwaa. Yaatin, taani nena waatada minttettanee? 20Ne naati labbanidosona; eti gitiyaa giddon gelida genesseedan, oge ubbaa gaxan kunddidosona. Eti GODAA hanqquwaaninne ne Xoossaa seeran kumidosona. 21Hegaa gishshau, nenoo, woine eessaa uyennan mattottida metootanchchee, hagaa siya. 22Ne Godai, ba asau mootettiya GODAI ne Xoossai hagaadan yaagees; "Be7a; nena ganddigaarissiya, ta hanqquwaa xuu7aa taani ne kushiyaappe ekkaas; neeni naa77anttuwaa a mulekka uyakka. 23Taani hegaa nena tuggayiyaageetu kushiyan wottana. Eti nena, 'Nuuni ne bollaara hemettidi aadhdhana mala, zaqqulla' yaagidosona. Yaagin neeni aadhdhana gakkanau, ne zokkuwaa etau biittadaaninne ogedan oottadasa" yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\