Isaiah 52

1Nenoo Xiyoone katamau, beegotta; beegottada minotettaa afalaadan maaya. Nenoo, geeshsha katamau, Yerusalaamee, ne bonchcho maayuwaa maaya; aissi giikko, hagaappe sinttanau qaxxarettibeennaageenne tunai ne giddo gelenna. 2Nenoo, omoodettida Yerusalaamee, ne baanaa qoqqofa. Dendda; denddada ne kawotaa araatan utta. Inttenoo, omooduwan de7iya Xiyoone asatoo, intte qooriyan qashettida sanssalataa birshshite. 3Aissi giikko, Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; "Intte kasekka waaga ekkennan baizettideta; qassi ha77ikka miishsha immennan coo wozettana. 4Ta asai koiro bete gididi, Gibxxe biittaa biis; shin Asooreti ta asaa coo huqqunnidosona. 5Yaatin, ta asai waaga qanxxennan coo omooduwan biichchin, tau hagan aibee de7iyai? Eta haariyaageeti waassoosona; ta sunttaikka ubbatoo gallassa kumettaa cayettees. 6Hegaa gishshau, ta asai ta sunttaa erana; he gallassi haasayiyai tana gidiyoogaa eti erana. Ee hegee tana. Taani GODAI hagaa odais" yaagees. 7Lo77o mishiraachchuwaa ehiya, sarotettaa yootiya, ufaissiya mishiraachchuwaa yootiya, atotettaa yootiyaanne, Xiyoonekka, "Ne Xoossai kawotees" giiddi deretu bollaara yiya bitaniyaa tohoti aiba lo77iyoonaa! 8Siyite, intte katamaa naagiyaageeti bantta qaalaa xoqqu oottidi, ufaissau issippe yexxoosona; GODAI Xiyoone simmiyo wode, a simettaa eti bantta aifiyan be7ana. 9Inttenoo Yerusalaamen qolettida sohotoo, issippe ufaissau yexxite; aissi giikko, GODAI ba asaa minttettiis; Yerusalaame katamaakka woziis. 10GODAI ba geeshsha qesiyaa kawotettatu ubbaa sinttan qonccissiis; qassi biittaa gaxai ubbaikka nu Xoossaa atotettaa be7ana. 11Inttenoo GODAA keettaa miishshata tookkiyaageetoo, kichchite, kichchite; yaappe kiyite. Tunabaa bochchoppite; a giddoppe kiyiichchite. Intte huuphiyaukka geeyite. 12SHin kiyiiddi, eesuwan kiyekketa; woikko betidi beekketa; aissi giikko, GODAI intteppe sinttau aadhdhidi kaalettana; Israa7eela Xoossaikka guyyeera gididi, inttena naagana. 13GODAI hagaadan yaagees; "Be7ite, ta ashkkarai akeekan oottana; i bonchchettidi, xoqqu xoqqu gaana; i keehi gitatana. 14A som77oi asa ubbaagaappe, a meraikka asa naatuugaappe moorettiis; moorettin a be7idi, daro asai dagammiis. 15SHin ha77i daro kawotettati ubbai aban garamettana; appe denddidaagan, kawoti bantta doonaa oiqqana; aissi giikko, eti banttau odettibeennabaa be7ana; siyibeennabaakka akeekana" yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\