Isaiah 53

1Nuuni odidoogaa ooni ammanidee? GODAI ba wolqqaa oona bessidee? 2I a sinttan mela biittan de7iya durumaappe xaphuwaa yeddidi, aaciya yelaga aacaadan dicciis. Nuuni a loitti xeellanau, ayyo merai woikko qottai baawa; nuuni akko shiiqanau ayyo puuli baawa. 3I asan karettiisinne ixettiis; i harggeppenne metoppe shaahetti erenna azzaniya asa gidiis. I asi a be7anaappe giidi, ba som77uwaa wora zaariyo asadan karettiis; nuunikka a bonchchibookko. 4I tumu nu harggiyaa bau ekkiis; qassi nu azzanuwaakka tookkiis. SHin a gakkida metoi, deshettainne waayee Xoossaappe ayyo yiidabaa giidi nuuni qoppida. 5SHin i nu mooruwaa gishshau, cadettidi masunxxiis; nu nagaraa gishshaukka shocettidi liiqiis. I qaxxayettidoogan, nuuni saruwaa demmida; a masunttan nuuni paxida. 6Nuuni ubbai oge balida dorssatudan wora biida; nuuni ubbaikka nu ogiyau ogiyau simmida. GODAI nu ubbai naaqqido naaquwaa a bolli wottiis. 7I un77etiisinne qohettiis; shin ba doonaa pogibeenna. SHukkanau efiyo dorssaadan laagettiis; ba ikisiyaa meediyaageetu sinttan co77u giya dorssa maraadan, ikka ba doonaa pogibeenna. 8Eti a huqqunnidinne a bolli sugetta pirddaa pirddidi efiidosona. I ta asaa mooruwaa gishshau shocettidi, paxa de7iyaageetu biitaappe i kichchidoogaa a zariyaappe oonee akeekidai? 9I ba haiquwan iita asatuura qoodettiis; haiqqidikka dure asa duufuwan moogettiis. Gidikkonne, palabaa i oottibeenna; ba doonankka worddo haasayibeenna. 10SHin i qohettanaagee GODAA shene gidiis; qassi GODAI i tuggatanaadan oottiis. I bana nagarau yarshsho oottiyo wode, ba zerettaa be7ana. A bareekka aduqqana; GODAA sheneekka a kushiyan polettana. 11A shemppiyaa waayettidoogaappe guyyiyan, i de7uwaa poo7uwaa be7ana; be7idi ufaittana. Ta xillo ashkkarai ba eratettan darota xillissana; eta mooruwaakka tookkana. 12Hegaa gishshau, gita asatu gidduwan taani au bonchcho sohuwaa shaakkada immana; qassi minotuura i omooduwaa shaakkana. Aissi giikko, i ba shemppuwaa haiquwau aattidi immiis; yaatidi mooranchchatuura paidettiis. Gidikkonne, i daro asaa nagaraa tookkiis; tookkidi mooranchchatuyyookka gaannatiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\