Isaiah 54

1GODAI hagaadan yaagees; "Bii, yelabeenna mainee, yexxa! Nenoo, maareti oiqqi erennaaree, ne qaalaa xoqqu oottada ilila! Aissi giikko, ba azinaara de7iya maccaasee naatuppe, barkka de7iya maccaasee naati darana. 2Ne dunkkaaniyaa sohuwaa aassa; qassi neeni de7iyo sohuwan magalashotakka piddi oottada micca. Guyye gooppa; wodoruwaakka adussa; xishiyaakka mintta. 3Neeni ushachcha baggaaranne haddirssa baggaara aakkana; ne zareti kawotettata laattana; laattidi eta baisa katamatun keexxidi uttana. 4"Yayyoppa; aissi giikko, neeni yeellatakka. Dagammoppa; aissi giikko, neeni kauyyakka. Neeni ne yelagatetta yeellaa dogana; ne am77etettaa boriyaakka hagaappe sinttan hassayakka. 5Aissi giikko, nena Medhdhidaagee neessi azinaa; ayyo sunttaikka Ubbaappe Wolqqaama GODAA. Israa7eela Geeshshai nena Wozidaagaa; i biitta ubbaa Xoossaa geetettees" yaagees. 6Ne Xoossai hagaadan yaagees; "Azinai muleera aggi bayin, dogettada azzaniya maccaaseedaaninne yelagatettan azinaa sooppe kiyida maccaaseedan neeni hana uttidaashin, taani GODAI nena xeesaas. 7"Issi guutta wodiyau taani nena aggaas; shin gita maarotan nena taani shiishshana. 8Suulliya hanqquwan, taani ta sinttaa neeppe guutta wodiyau genttaas; shin merinaa siiquwan taani neeyyo qarettana" yaagees. GODAI, nena Woziyaagee hagaa odees. 9Neessi qarettiya GODAI hagaadan yaagees; "Hagee taassi Nohe wodiyaa mala. He wode taani Nohe bashshaa haattai naa77anttuwaa sa7aa mittennaadan caaqqaas; hegaadankka, nena naa77antto hanqqettennaaninne seerennan agganau taani caaqqaas. Dereti qaxxanau, keratikka bantta de7iyoosaappe kichchanau danddayoosona; shin ta aggenna siiqoi neeppe shaahettenna; ta sarotettaa maachchaikka kichchenna" yaagees. 11GODAI hagaadan yaagees; "Nenoo, metootida katamee! Gotee yaanne haanne shocidooree, minttettiyaabi xayidooree, be7a, taani nena bonchcho shuchchan alleeqissada keexxana; ne baasuwankka sampperiyaa giyo shuchchaa hiixxana. 12Ne adussa shuchchaa gimbbiyan de7iya gumbbuwaa taani inqquwaa giyo daro al77o zo7o shuchchan gimbbana; ne penggiyaa phooliya al77o inqquwan, ne dirssa ubbaakka bonchcho shuchchan gimbbana. 13Ne attuma naata ubbaa GODAI tamaarissana; ne naatu sarotettaikka darana. 14Neeni xillotettan minnada eqqana; sugettainne huqqunnai neeppe haakkana. Neeni aibaassikka yayyakka; dagamaikka neekko shiiqenna. 15Nena olanau denddiyaabi de7ikko, hegee ta sheniyaa oottenna; taani ne bagga gidiyo gishshau, nena olanau denddiya ubbai kunddana. 16"Be7a, womppiinan tamaa womppiinidi, ba halchchuwau haniya ola miishshaa qoxxiya wogaaciyaa taani medhdhaas. Qassi bashshanaadan, bashshiyaageetakka taani medhdhaas. 17Nena qohanau oottido ai miishshinne nena qohidi kantti kiyenna. Nena mootiya inxxarssa ubbau gidiya zaaruwaa neeni immana. GODAA ashkkaratu laatai hagaa; eta taani shatinttana" yaagees. GODAI hegaa yootees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\