Isaiah 55

1GODAI hagaadan yaagees; "Inttenoo saamettidaageetoo, ubbaikka haattaakko haa yiite; miishshi bainnaageetoo, haayite. SHammite; miite. Haa yiidi, miishsha qanxxennan coo woine eessaakka maattaakka shammite. 2Intte miishshaa quma gidennabau aibissi kesseetii? Kalissennaban intte wolqqaa aibissi wursseetii? Ane loittidi, taani odiyoogaa ezggite; lo77obaa miite; qassi modhdhuwan intte asatettaa ufaissite. 3"Ta asau, siyite; taakko haa yiite. SHemppoora paxa de7ana giikko, taani yootiyoogaa siyite. Taani inttenaara merinaa maachchaa maacettana. Taani anjjana gaada Daawita anjjidoogaadan, inttenakka anjjana. 4Be7ite, taani a asaayyo markka, kaalettiyaagaanne halaqa oottaas. 5Be7a, neeni erenna kawotettata xeesana; qassi GODAA ne Xoossaa Israa7eela Geeshshaa gaasuwan, nena erenna kawotettati neekko eesotidi yaana. Aissi giikko, GODAI nena bonchchiis" yaagees. 6GODAI beettiyo wode a koyite; matan de7iyo wode a xeesite. 7Iitai ba oosuwaa, nagaranchchaikka ba qofaa aggo; GODAAKKO i simmo. Simmin i a maarana. I nu Xoossaakko simmo. Simmin i ayyo coo atto gaana. 8Aissi giikko, GODAI, "Ta qofai intte qofaa mala gidenna; intte ogeekka ta ogiyaa mala gidenna. 9Saloti sa7aappe xoqqiyoogaadan, ta ogee intte ogiyaappe xoqqees; ta qofaikka intte qofaappe xoqqees. 10Irainne suuppa shachchai saluwaappe wodhdhidi, biittaa alidi, mokkanaadaaninne aifanaadan oottiyoogaadan, qassi zeriyaagau zerettaa, miyaagaukka kattaa immennan guyye saluwaa simmennaagaadan, 11ta doonaappe kiyiya qaalaikka hegaa mala. I taani halchchidoogaa polana; qassi kiittidoogaa oottanaappe attin, taakko coo simmenna. 12"Intte ufaissan kiyana; kiyidi saruwan moisettana. Deretinne kerati intte sinttan ufaittidi yexxana; dembban de7iya mittati ubbaikka bantta kushiyaa baqqana. 13Agunttaa gishshaa xiiddai, gom77oriyaa gishshaakka xaittai mokkana. Mokkidi hegee GODAI hassayettiyoobanne merinau xayenna malaata gidana" yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\