Isaiah 56

1GODAI hagaadan yaagees; "Tumu pirddaa naagite; xillobaa hanite; aissi giikko, ta ashettai ellellidi yaana; ta xillotettaikka matan qonccana. 2Hagaa oottiya uraa, Sambbataa tunissennaadan bonchchiya uraanne iitabaa oottennan ixxiya uraa taani anjjana" yaagees. 3GODAAKKO shiiqida betee, "GODAI tana ba asaappe tumu shaakkana" gooppo. Qassi mureessaikka, "Be7a, taani melida mitta" gooppo. 4GODAI hagaadan yaagees; "Ta Sambbatata bonchchiya, tana ufaissiyaabaa dooriyaanne ta maachchaa minttidi naagiya mureessatussi, 5etassi taani ta Beeta Maqidasiyaa giddooninne ta dirssaa gimbbiyaa giddon, eti hassayettiyoobaa immana. Macca naatuppenne attuma naatuppe lo77iya sunttaa taani etau immana; taani etau merinau xayenna sunttaa immana. 6GODAASSI oottanau, GODAA sunttaa dosanaunne a ashkkara gidanau, banttana akko shiishshiya beteta, qassi Sambbataa tunissennan bonchchiyaageetanne ta maachchaa minttidi naagiyaageeta ubbata 7taani ta geeshsha deriyaa ehaana; ehaada ta woosa keettan eta ufaissana. Eti ta yarshshiyoosaa bollan shiishshiyo, xuuggiyo yarshshoinne hara yarshshoi ekettana; aissi giikko, ta keettai asai ubbai Xoossaa woossiyo keetta geetettana" yaagees. 8Israa7eelappe laalettidaageeta shiishshiya, Ubbaa Haariya GODAI, "SHiiqidaageetu bolli gujjada, taani haratakka shiishshana" yaagees. 9Inttenoo bazzo do7atoo, inttenoo woran de7iya do7atoo, ubbaikka haa yiidi miite. 10Israa7eela asaa naagiyaageeti qooqe; etau ubbaukka eri baawa. Eti ubbaikka boccanau danddayenna duude kanatu mala. Eti zin77idi aimottoosona; eti xiskko dosoosona. 11Eti daro yiiqetiya kana mala; miidi kalli erokkona. Eti akeeki paccido henttanchcha; eti ubbai bantta ogiyaa ogiyaa simmidosona; ubbaikka bantta go77a xallaa koyoosona. 12Eti ubbaikka, "Haa yiite; woiniyaa eessaa ane uyoos. Ane nu mattoyiya ushshaa kumettaa ganoos! Wonttoikka hachchi mala gidana; woikko hachchippekka aadhdhi lo77ana" yaagoosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\