Isaiah 57

1Xillo asi haiqqees; shin hegaa akeekidi qoppiyaabi baawa. Banttana Xoossaassi immida asati biittaappe xayoosona; shin xillo asi bashshai yaanaappe kasetidi ekettiyoogaa ooninne akeekenna. 2I biidi sarotettai de7iyo sohuwaa gelees. Suuretettan hemettiyaageeti haiqqidi shemppuwaa demmoosona. 3GODAI hagaadan yaagees; "Inttenoo, shareechchee naatoo, inttenoo laggettiyaarinne shaaramuxiyaari zerettatoo, haayite. 4Intte o bolli qilliicceetii? Intte oona qooseetii? Intte inxxarssaakka o bolli kesseetii? Intte makkalanchchatu naatanne worddanchchatu naata gidekketii? 5Intte wolaa giddooninne daashsha mitta ubbaa garssan amuwan xuugetteetanne tunabaa ootteeta; intte naatakka zanggaaraa shoobbaaninne shuchchaa kooppuwan shukkidi yarshsheeta. 6Zanggaaraa shoobban de7iya liiqo shuchchati intte xoossata. Intte etau ushshaa yarshshuwaa tigideta; kattaa yarshshuwaakka immideta. Yaatin, taani hagan ubban ufaittiyaabaa intteyyo milatii? 7Keehi xoqqanne adussa deriyaa huuphiyan intte hiixaa yeggideta; yeggidi yan yarshshanau pude kiyideta. 8Intte penggiyaappenne qosilettaappe so baggaara eeqaa misileta essideta. Tana aggiigidi, intte arssaa aassidi, yaa pude kiyideta. Etaara maachchaa maacettideta; yaatidi eta arssaa dosideta; eta kalluwaakka be7ideta. 9Zaitiyaa ekkidi, Molooka giyo eeqaakko biideta; intte shittuwaakka darissideta; inttiyo kiitettiyaageeta haahosaa kiittideta; harai attin, Si7ooliyaa gakkanaashin wodhdhideta. 10Intte hara xoossata koyiiddi daafurideta; shin, 'Hidooti baawa' yaagibeekketa. Intte wolqqai haa ooraxxiis; hegaa gishshau, labbanidi kunddibeekketa. 11"Intte oossi yayyidi, taayyo worddotidetii? Intte tana hassayibeekketa; intte wozanankka qoppibeekketa. Taani daro wodiyaa co77u giido gishshaassa gidennee, intte taassi yayyennan aggidoogee? 12Taani intte xillotettaanne intte oosota awaajjana; shin inttena ainne go7okkona. 13Intte waassiyo wode, intte shiishshido eeqati inttena ashshona! Eta ubbaakka carkkoi ekki efaana; issiton shemppiyo shemppoi eta punni xaissana. SHin tana baayyo baqati attiyo soho oottiya asi biittaa laattana; ta geeshsha deriyaakka i ekkana" yaagees. 14GODAI hagaadan yaagees; "Gimbbite, Gimbbite! Ogiyaakka giigissite; ta asaa ogiyaappe xubbiyaaba ubbaa diggite" yaagees. 15Aissi giikko, merinau de7iyaagee, gitai, xoqqan de7iyaagee, a sunttaikka Geeshshaa geetettiyoogee, hagaadan yaagees; "Taani xoqqu giidanne geeshsha sohuwan de7ais; gidikkonne, bantta oottido nagarau azzanidi simmiyaageetuuranne banttana ziqqi oottiyaageetuura de7ais. Yaatada taani bantta oottido nagarau azzanidi simmiyaageetu ayyaanaanne banttana ziqqi oottiyaageetu wozanaa ooraxissais. 16Taani merinau mootikke; ubbatonkka hanqqettikke. Hanqqettikko asaa ayyaanai, taani medhdhido asaa shemppoi daafurana. 17Eta nagaraa gaasuwaaninne eta yaariyaa gaasuwan, taani eta hanqqettaas. Hanqqettada eta shocaas; ta sinttaakka etappe genttaas. SHin eti ha77ikka simmidi, bantta wozanaa qofan biidosona. 18Taani eta ogeta be7aas; shin taani eta pattana, kaalettananne yeekkiyaageeta minttettana. 19Israa7eela biittan yeekkiyaageetu menttershshan galataa wottana. Haahuwaaninne matan de7iyaageetussi saroi gido. Taani eta pattana" yaagees. 20SHin iitati bulqquwaanne urqqaa pude pushakkiya, woppu gaanaukka danddayenna abbaa beetaa mala. 21Ta Xoossai, "Iitatussi saroi baawa" yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\