Isaiah 58

1GODAI hagaadan yaagees; "Ne qaalaa xoqqu oottada waassa; guyye gooppa. Ne cenggurssaa malkkataagaadan xoqqissa. Ta asaassi eta makkalaa, Yaaqooba keettaa asaassikka eta nagaraa yoota. 2SHin eti tana hachchi hachchi koyoosona; ta ogiyaakka kaallanau dosiyaabaa milatoosona. Xillobaa oottida kawotettadaaninne Xoossaa azazuwaa olibeenna asadan, eti tana suure pirddaa oichchoosona; taakko Xoossaakko shiiqanaukka dosoosona" yaagees. 3Eti shiiqidi GODAA, "Nuuni xoomida; shin neeni aibissi nuna xeellabeikkii? Nuuni nunatettaa kaushshida; shin neeni nuna aibissi erabeikkii?" yaagoosona. GODAI zaaridi, eta hagaadan yaagees; "Be7ite, intte xoomiyo gallassi inttena ufaissiyaabaa ootteeta; intte oosanchcha ubbaa huqqunneeta. 4Be7ite, intte ooshshaunne waretau xoomeeta; qassi meqetti bainna deshettaa dechchanau xoomeeta. Hachchi intte xoomiyo hagaa mala xoomai, intte qaalai bollan siyettanaadan oottenna. 5Taani dooriyo xoomai hagaa maleeyye? Issi asi banatettaa kaushshiyoogee hagaa mala gallassaaneeyye? Qassi taani koyiyo xoomai asi ba huuphiyaa ceeccaadan duge hokissiyoogeeyye? Bidinttaa tisttidi, waaruwaa hiixxidi zin77iyoogeeyye? Yaatin, hegaa xoomaa giidi xeegeetiiyye? Qassi he xoomiyo gallassaikka GODAI ufaittiyo gallassa geetettiiyye? 6"Taani doorido xoomaa hagaa be7ite: pirddan naaqqidi qachchidoogeetu sanssalataa lefettiyoogaa, qambbaraa gonniyaa birshshiyoogaa, huqqunnettidaageeta huqqunnuwaappe kessiyoogaanne qambbara ubbaa menttiyoogaa. 7Qassi taani doorido xoomai namisettidaagau intte qumaa shaakkiyoogaa, keetti bainna hiyyeesata soo ekkiyoogaa, kallottidaageeta be7iyo wode, maizziyoogaa, maaduwaa koyiya intte dabbuwaappe intte sinttaa genttennan aggiyoogaa. 8"Yaatikko, intte poo7oi maallado xalqqiyaadan poo7ana; intte paxatettaikka eesuwan yaana. Intte xillotettai intteppe sinttaara baana; GODAA bonchchoikka intteppe guyyeera gididi, inttena naagana. 9He wode intte xeesana; xeesin GODAI intteyyo koyana. Intte maaduwaa ekkanau waassana; waassin GODAI, 'Hekko, taani hagan de7ais!' yaagana. "Intte giddoppe intte huqqunniyo qambbaraa diggikko, qassi biradhdhiyan malaatiyoogaanne iitabaa haasayiyoogaa aggikko, 10namisettidaagaa qumaa mizidi kalissikko, naaqettidaagaa i koyiyoobaa kalissikko, he wode intte poo7oi xuman poo7ana; intte qammaikka seeta gallassa gidana. 11GODAI inttena ubbatoo kaalettana; inttena mela bazzuwan koshshiyaabaakka i inttiyo kunttana. Intte bollaa xaphuwaakka minttana. Qassi intte haattaa ushshiyo gannatiyaa malanne a haattai mulekka to77enna pulttuwaa mala gidana. 12Beni qolettidaageeta intte zaarettidi keexxana; daro wodiyaappe kase baasettida baasotikka keexettidi xoqqu gaana. Inttekka qolettida gimbbeta zaarettidi gimbbiyaageetanne asai de7iyo sohotun ogiyaa kessiyaageeta geetetti xeesettana" yaagees. 13Qassikka GODAI hagaadan yaagees; "Sambbataa GODAAYYO dumma gallassadan xeellikko, he ta geeshsha gallassi intte go77aa yedettiyaageeta gidana xayikko, Sambbataa ufaissiyaanne bonchchettida GODAA gallassa bonchcho giidi xeesikko, qassikka intte intte ogiyaa beennan aggidi, bonchchiyaabaa gidikko, woikko inttena ufaissiyaabaa oottennaaninne hadabaa haasayennan aggikko, 14he wode intte GODAN ufaittana. Qassi taani inttena daro bonchchettidaageeta oottana; intte aawaa Yaaqooba biittaappe laatettidabaa intte maanaadan, taani inttena oottana. Taani GODAI hagaa haasayaas" yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\