Isaiah 59

1Be7ite, GODAA kushee inttena ashshanau qaammibeenna; a haittaikka siyennan ixxanau tullibeenna. 2SHin intte nagarai intteppenne intte Xoossaappe gidduwan shaahotettaa medhdhiis. Qassi i siyenna mala, intte nagarai a sinttaa intteppe genttiis. 3Aissi giikko, intte kushee suuttan, intte biradhdheekka naaquwan tuniis; intte doonai wordduwaa haasayees; intte inxxarssaikka iitabaa zuuzummees. 4Xillotettan mootiyai baawa; tumatettan pirddiyaikka baawa. Eti mela palaman ceeqettoosona; wordduwaa haasayoosona. Qassi metuwaa shahaaridi, iitatettaa yeloosona. 5Eti shooshshaa phuuphulliyaa qoxoosona; shararootiyaa keettaakka keexxoosona. Eta phuuphulleta miya asi haiqqees; phuuphulliyaappe issoi me77ikko, shooshshai a giddoppe kiyees. 6Eti keexxido shararoote keettai maayanau eta go77enna. Eti bantta medhdhidoogan banttana kammokkona. Eta oosoi iita ooso; makkala oosoi eta kushiyan de7ees. 7Eta tohoti iitabaa oottanau woxxoosona; xilluwaa suuttaa gussanaukka jaamoosona. Eta qofai iita qofa. Eti biido soho ubban qohoinne bashshai de7ees. 8Eti sarotettaa ogiyaa erokkona; eti biyo ogiyan suure pirddi baawa; eti bantta ogiyaa geellayidosona; he ogetuura hemettiya ooninne sarotettaa erenna. 9Hegaa gishshau, suure pirddai nuuppe haakkiis; xillotettaikka nuukko gakkenna. Nuuni poo7uwaa koyoos; shin be7ite, xuma gidiis; wolqqaama poo7uwaa koyoos; shin xuman hemettoos. 10Nuuni aifee bainna qooqedan, dirssaa gimbbiyaakko tattaafoos. Sa7ai lem77in hemettiyaabaadan, seeta gallassi xubettoos. Qassi kumetta wolqqaara de7iya asatu giddon nuuni haiqqida asatu mala gidida. 11Nuuni ubbaikka gaammuwaadan gudoos; haraphphetudankka azzanidi ooloos. Nuuni suure pirddaa koyida; shin demmibookko. Qassi atotettaakka koyida; shin i nuuppe haakkiis. 12Aissi giikko, nu mooroi ne sinttan dariis; nu nagaraikka nu bolli markkattees. Nu mooroi nunaara de7ees; nu naaquwaakka nuuni eroos. 13Nuuni makkalidi, GODAA kaddida; nu Xoossaa kaalliyoogaa aggidi, guyye simmida; sugettaanne geniyaa haasayida. Qassi nuuni shahaarido worddo qaalaa nu wozanaappe yelida. 14Suure pirddai guyye simmiis; xillotettaikka nuuppe haakkiis; aissi giikko, tumatettai gutaran xubettees; ammanettiyo hanotaayyo geliyo sohoi xayiis. 15Tumatetti awaaninne beettenna; iitatettaappe haakkiya asi bau omoodettees. GODAI be7idi, suure pirddai bainnaagau azzaniis. 16Huqqunnettidaageeta maaddiya asi bainnaagaa GODAI be7iis; be7idi gaannatiya asi bainnaagau garamettiis. Hegaa gishshau, i eta ba gita wolqqaaninne ba suure pirddan ashshanau, i ba huuphen geliis. 17GODAI xillotettaa tiran wottiyo ola miishshadan maayiis; ba huuphiyankka atotettaa qophiyaa wottiis. Haluwaa kessiyo maayuwaakka maayidi, mishuwaa qumaashshaa qumaayiis. 18I etau eta oosuwaadan oosuwaadan zaarana; ba morkketussi hanqquwaa, ba baarigaaratussikka qixaatiyaa zaarana. Abbaa doona biittatun de7iyaageetussikka eta oosuwau bessiyaagaa immana. 19Hegaa gishshau, arggo baggaara de7iyaageeti GODAA sunttaayyo yayyana; arshsho baggaara de7iyaageetikka a bonchchuwaayyo yayyana. Aissi giikko, GODAA carkkoi gagantti yeddin, goggiya di7uwaadan i yaana. 20GODAI hagaadan yaagees; "Taani Xiyoonessinne Yaaqooba zaretun bantta nagaraappe simmiyaageetussi Woziyaagaa gidada yaana" yaagees. 21Qassikka GODAI hagaadan yaagees; "Tana gidikko, taani etaara maacettiyo maachchai hagaa: intte bollan de7iya ta Ayyaanainne taani intte doonan wottido ta qaalai hachchippe doommidi, merinaa gakkanaashin, intte doonaappe, intte naatu doonaappenne intte naatu naatu doonaappe shaahettenna. Taani GODAI hagaa odais" yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\