Isaiah 6

1Kawoi Ooziyaani haiqqido laitti Godai bollaaninne xoqqa araatan uttidaagaa be7aas; a maayoi Beeta Maqidasiyaa kumiis. 2Suraafeela geetettiya kiitanchchati appe bollaara de7oosona; issi issi suraafeeliyau usuppun qefeti de7oosona; naa77u qefetun ba som77uwaa kammiis; naa77u qefetun ba tohuwaa kammiis; naa77u qefetun paalliis. 3Issoi issuwaara, "Geeshshai, geeshshai, geeshshai Ubbaappe Wolqqaama GODAATTENNEE! Sa7a ubbai a bonchchuwan kumiis" yaagidi xeesettidosona. 4Eta xeessaa cenggurssan Beeta Maqidasiyaa baasoi qaaxxiis; qassi Beeta Maqidasee cuwan kumiis. 5Yaatin, taani, "Taayyo aayye7ana! Taani bayaas; aissi giikko, taani doonai tunida asa; qassi doonai tunido asatu giddon de7ais; shin taani Kawuwaa, Ubbaappe Wolqqaama GODAA ta aifiyan be7aas" yaagaas. 6Yaagin suraafeelatuppe issoi yarshshiyoosaappe qaphido tamaa bonqquwaa ekkidi paalliiddi, taakko yiis. 7Tamaa bonqquwan ta doonaa bochchidi, "Be7a; ha tamaa bonqqoi ne doonaa bochchiis; bochchin ne mooroi neeppe kichchiis; ne nagaraikka atto geetettiis" yaagiis. 8Hegaappe guyyiyan Godai, "Oona kiittoo? Nuuyyo oonee baanai?" yaagishin siyaas. Siyada, "Hekko, tana kiitta" yaagaas. 9Yaagin Godai hagaadan yaagiis; "Ba; baada ha asaayyo, 'Intte sissaa siyeeta; shin intteyyo gelenna; xeeluwaakka xeelleeta; shin be7ekketa' yaagada yoota. 10Ha asaa wozanaa dammetta; eta haittaakka tulissa; eta aifiyaakka qilimmissa; hegee xayikko, eti bantta aifiyan be7ana; bantta haittan siyana; bantta wozanankka akeekana; yaatidi eti taakko simmananne paxana" yaagiis. 11Yaatin, taani, "Abeet Godau! Hagee aide gakkanaashiinee?" yaagaas. Yaagin i zaarettidi, "Katamati de7iya asaa xayidi, qolettana gakkanaashiina, keettatikka onana gakkanaashiinanne biittaikka muleera baisa gidana gakkanaashiina. 12Taani GODAI asaa haassana; biittaakka balaale kessana. 13Tammu asaappe issi asi biittaa bolli attikko, ikka xayana; qanxxirggin attida wolaa durumaa mala gidana; he durumai geeshsha zeretta gidana" yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\