Isaiah 60

1GODAI hagaadan yaagees; "Dendda! Denddada poo7issa; aissi giikko, ne poo7oi yiis. GODAA bonchchoikka ne bollan poo7iis. 2Be7a, xumai sa7aa kammana; sakkana xumaikka asaa bollan wodhdhana. SHin GODAI ne bolli denddana; a bonchchoikka ne bolli poo7ana. 3Kawotettati ne poo7uwaakko, kawotikka ne wonttaa wajajjaakko yaana. 4"Xoqqu gaada ne yuushuwaa xeella. Eti ubbai issippe shiiqidi, neekko yaana. Ne attuma naati haahuwaappe yaana; ne macca naatikka ba7ettidi, neekko yaana. 5He wode neeni be7ada ufaittana; ne wozanaikka keehi poccu gaana. Aissi giikko, abbaa bollan de7iya gidai neekko simmana; kawotettatu duretettaikka neekko yaana. 6Midiyaama biittaappenne Eefa biittaappe yiida yelaga gaameelatu wudee ne biittaa kammana. Qassi worqqaanne ixaanaa caanettida gaameelati GODAA galataa awaajjiiddi, Saabappe yaana. 7Qeedaarenne Nabaayoota dorssaa wudeti ubbai yarshshuwaassi ta yarshsho sohuwaa neekko shiiqana; qassi taanikka ta bonchcho keettaa bonchchana. 8"Ha shaaraadaaninne bantta keettaakko paalliya haraphphetudan paalliyaageeti oonee? 9Hageeti Tarsseesappenne abbaa doonan de7iya haaho biittatuppe denddidi, ne asaa neekko miyyiya markkabeta. Hegaarakka gujjidi, kawotettati ubbai a asaa bonchchanaadan oottida GODAA ne Xoossaa, Israa7eela Geeshshaa sunttaa bonchchanau, biraanne worqqaa caanidi ekki yaana. 10"Allaga biittaa asai ne dirssaa gimbbana; eta kawoti neeyyo oottana. Nena taani ta hanqquwan kase shocidabaa gidikkokka, ha77i ta qaretan taani nena maaraas. 11Ne penggeti ubbatoo dooya de7ana. Kawotettatu duretettaanne omoodettida kawota neekko ehaana mala, gallassikka qammikka gorddettokkona. 12Neessi oottenna asai woikko kawotettai ubbai muleera xayana. 13Ta Beeta Maqidasiyaa sohuwaa loittana mala, Liibaanoosa bonchchoi, zigai, xiiddainne xaittai neekko yaana; taani ta tohuwaa wottiyo sohuwaa bonchchana. 14Nena huqqunnidaageetu attuma naati neessi hokkiiddi, neekko yaana; nena karida ubbati ne sinttan goinnana. Eti nena, 'GODAA Katamee Xiyoonee, Israa7eela Geeshshaa Katamee' yaagidi xeesana. 15"Ooninne ne giddoora kanttennaagaa keenaa neeni kase olettadasanne ixettadasa. SHin ha77i taani nena merinau gita oottana; qassi yeleta ubbai ufaittiyo soho oottana. 16Neeni kawotettatu maattaa uyana; kawotu xanttaakka xammana. Hegaappe guyyiyan, taani GODAI nena Ashshiyaagaa; Woziyaagaanne, Yaaqooba Wolqqaamaa gidiyoogaa neeni erana. 17Nahaasiyaa gishshaa worqqaa, birataa gishshaakka biraa, mittaa gishshaa nahaasiyaa, shuchchaa gishshaa birataa taani neeyyo ehaana. Taani nena haariyaageeta saro, ne halaqatakka xillo oottana. 18Hagaappe guyyiyan, sugetta oosoi ne biittan siyettenna; ne zawankka laalettainne bashshai siyettenna. Neeni ne dirssaa gimbbiyaa, 'Atotettaa,' ne penggetakka, 'Galataa' yaagada xeesana. 19"Hegaappe guyyiyan, gallassi neeyyo awaa poo7uwaa koshshenna; qammikka aginaa poo7uwaa koshshenna. Aissi giikko, GODAI neeyyo merinaa poo7o gidana; ne Xoossai neeyyo bonchcho gidana. 20Ne awai naa77antto wullenna; ne aginaikka poo7iyoogaa aggenna. Aissi giikko, GODAI neeyyo merinaa poo7o gidana; neeni yeekkido gallassatikka wurana. 21Ne asai ubbai xillo gidana; eti biittiyookka merinau laattana. Eti taani ta bonchchuwaa qonccissanau tokkido puuteta; eti ta kushe oosota. 22Intte giddon issi keettan de7iya qoodan guutta asata taani sha7issana; ubbaappe qoodan guuxxiyaageetakka gita kawotetta oottana. Taani GODAA; wodee gakkiyo wode, taani hagaa eesuwan polana" yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\