Isaiah 61

1Ubbaa Haariya GODAA Ayyaanai ta bollan de7ees; aissi giikko, qohettidaageetussi lo77o mishiraachchuwaa yootana mala, GODAI tana tiyiis. I tana wozanai meqqidoogeetussi koolettiyoogaanne omoodettidaageetussi omooduwaappe kiyiyoogaa awaajjana malanne qashettidaageetussi birshshettiyoogaa awaajjana mala kiittiis. 2GODAI doorido laittaanne nu Xoossai haluwaa kessiyo gallassaa awaajjana malanne azzaniyaageeta ubbata minttettana mala, tana kiittiis. 3Hegaadankka qassi, Xiyoonen kayyottiyaageetussi, bidinttaa gishshaa akililiyaa, azzanuwaa gishshaa ufaissaa zaitiyaa, daafura ayyaanaa gishshaa galataa qumaashshaa immana mala, tana kiittiis. Eti GODAI ba bonchchuwau tokkido xillo mitta geetettidi xeesettana. 4Eti beni qolettidaageeta zaarettidi keexxana; beni kunddidaageetakka zaarettidi essana. Eti onidaageetanne daro yeletaappe kase kolettida katamata zaarettidi keexxana. 5Allaga biittaa asati intte dorssaa wudiyaa heemmana; imattatikka intte gadiyaa goyananne intte woiniyaa turaa naagiyaageeta gidana. 6Intte qassi, "GODAA qeeseta" geetettidi xeesettana; asaikka inttena, "Nu Xoossaa oosanchchata" yaagidi xeesana. Intte kawotettatu duretettaa maana; eta gidankka intte bonchchettana. 7Intte yeellaa gishshaa intte naa77u kushe saamaa ekkana; kauyyidoogaa gishshaakka intte qaadan intte ufaittana. Hegaa gishshau, intte intte biittan naa77u dakkuwaa laattana; intte ufaissaikka merinaa ufaissa gidana. 8Xoossai hagaadan yaagees; "Taani GODAI suure pirddaa dosais; wuussaanne mooruwaa ixxais. Taani ammanettada, eta oosuwaa waagaa etayyo qanxxana. Taani etaara merinaa maachchaa maacettana. 9Eta zareti kawotettatu giddon, eta naatikka dere asatu giddon erettana; eta be7ida ubbai taani, GODAI anjjido asata eti gidiyoogaa geeshshidi erana" yaagees. 10Taani GODAN keehippe ufaittais; ta shemppiyaakka ta Xoossan hashshu gausu. Aissi giikko, bullachchiyaagee ba huuphiyan ciishsha akililiyaa wottiyoogaadan, bullashettiyaarakka dumma dumma alleequwan alleeqettiyoogaadan, i tana atotettaa maayuwaa maizziis; xillotettaa qumaashshaakka bollaara taayyo gujjiis. 11Biittai carshshaa mokkiyoogaadaaninne ataakilttiyaa sohoikka tokkidobaa dichchiyoogaadan, hegaadankka, Ubbaa Haariya GODAI xillotettaanne galataa kawotetta ubbaa sinttan caarissana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\