Isaiah 62

1Xiyoone gishshau, taani co77u giikke; Yerusalaame xillotettai gita poo7uwaadan, i atotettaikka eexxiya xomppiyaadan poo7ana gakkanaashin, taani co77u giikke. 2Kawotettati ne xillotettaa, kawoti ubbaikka ne bonchchuwaa be7ana. GODAI ba doonaappe sunttiyo ooratta sunttan neeni xeesettana. 3Neeni GODAA kushiyan lo77ida akililenne kawotettaa kallachcha mala gidana. 4Hagaappe sinttanau neeni, "Dogetta attidaaro" geetettakka. Qassi ne biittiyaakka, "Xontta attidaaro" geetettukku. SHin neeni, "Ta ufaissai in de7iyooro," ne biittiyaakka, "Azinaa gelidaaro" geetettana. Aissi giikko, GODAI nenan ufaittana; ne biitteessikka i azina mala gidana. 5Wodallai geela7iyo machchiyoogaadan, ne naati nena machchana; machchiyo bullachchiyaagee bullashettiyaarin ufaittiyoogaadan, hegaadankka, ne Xoossai nenan ufaittana. 6Nenoo Yerusalaamee, ne dirssaa gimbbiyaa bollan wochchiyaageeta taani wottaas; eti gallassikka qammikka co77u gookkona. Inttenoo, Yerusalaamebaa GODAA hassayissiyaageetoo, i Yerusalaame keexxana gakkanaashiininne biittaa ubbaa bollan nashettida katama oottana gakkanaashin, intteyyookka shemppoppite; akka shemppissoppite. 8GODAI ba ushachcha kushiyaaninne ba wolqqaama qesiyan hagaadan yaagidi caaqqiis; "Taani naa77antto intte kattaa intte morkketussi quma oottada immikke; qassi intte daafurido intte woine eessaakka allagati uyokkona. 9SHin cakkidaageeti bantta kattaa maana; yaatidi GODAA eti galatana; woiniyaa teeraa maxidaageeti ta Beeta Maqidasiyaa dabaaban uyana" yaagees. 10Aadhdhite! Penggiyaara kiyidi biite! Asaayyo ogiyaa kessite! Kessite, wogga ogiyaa kessite! SHuchchatakka diggite; kawotettati ogiyaa demmana mala, banddiraa essite. 11Be7ite, GODAI biittaa sa7aa gaxaassi hagaadan yaagidi awaajjiis; "Xiyoone asaayyo hagaadan yaagite; 'Be7ite, inttena Ashshiyaagee gakkiis! Be7ite, a waagai aara de7ees; oosuwau i immiyo keraikka a sinttan de7ees' yaagite" yaagiis. 12Intte, "GODAI Wozido Geeshsha Asata" geetettidi xeesettana; Yerusalaameekka, "Koyettidaaro, Yegetta Attabeenna Katamiyo" geetettana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\