Isaiah 63

1Eedooma biittan de7iya Booxira giyo katamaappe zo7o maayuwaa maayidi yiyaagee, hegee i oonee? Ha puulaara de7iya maayuwaa maayidi, ba wolqqaa minotettan sinttau horddofiyai oonee? GODAI, "Hegee xilluwaa haasayiyaanne wolqqan ashshiya tana gidikkinaa!" yaagees. 2Woiniyaa gum77iyoosan woiniyaa yedhdhiya bitaniyaa maayuwaadan, ne maayoi aibissi zo77idee? 3GODAI hagaadan yaagidi zaarana; "Woiniyaa gum77iyoosaa taani tarkka yedhdhaas; kawotettatuppe issi asinne tanaara baawa. Taani eta ta hanqquwan yedhdhaas; ta yiilluwankka eta dirxxerettaas. Eta suuttai ta maayuwaa bollan xacettin, ta maayoi ubbai moorettiis. 4Taani ta asaa woziyo gallassainne eta morkketussi haluwaa kessiyo laittai gakkiis. 5Taani xeellaas; shin tana maaddiya issi asinne beettibeenna. Maaddiyaabi xayido gishshau, taani maalaalettaas. Hegaa gishshau, ta qesee taayyo xoonuwaa ehiis; ta hanqqoikka tana maaddiis. 6Taani ta hanqquwan kawotettata yedhdhaas; ta yiilluwankka eta mentterettaas; eta suuttaakka taani biittan gussaas" yaagana. 7GODAI nuussi oottido ooso ubbaa gishshatau, GODAA aggenna siiquwaanne a galataa taani yootana; ee, ba maarotaaninne ba kehatettaa daruwan Israa7eela asaassi i immido cora lo77obaa taani yootana. 8GODAI odiiddi, "Eti tumu ta asatanne ta naata gidiyo gishshau, tana cimmanau koyokkona" yaagiis. Hegaa gishshau, i eta Ashshiyaagaa gidiis. 9Eta waayee ubban i waayettiis. A sintta kiitanchchai eta ashshiis. I eta ba siiquwaaninne ba maarotan woziis. Kase aadhdhida wodetu ubban i eta denttidi tookkiis. 10SHin eti makkalidosona; a Geeshsha Ayyaanaakka azzanissidosona. Hegaa gishshau, i simmidi, etau morkke gidiis; etaarakka olettiis. 11Hegaappe guyyiyan asai benibaa, i ba ashkkaraa Muuse wode oottidobaa hassayidi, hagaadan yaagiis; "Ba wudiyaa henttanchchatuurakka ubbaa abbaa giddoora kanttissidi kessidaagee awan de7ii? Qassi he wode ba Geeshsha Ayyaanaa eta giddon wottidaagee ha77i awan de7ii? 12Ba bonchcho qesiyaa gita wolqqaa Muusessi ushachcha kushe gidanaadan kiittidaagee, ba merinaa haittaa kessanau, eta sinttan de7iya haattaa shaakkidaagee, 13eta ciimmaa giddoora pinttidaagee awan de7ii?" yaagidosona. Bazzuwaara kanttiya paraadan, eti xubettibookkona. 14Wombbaa duge wodhdhiya mehiyaadan, GODAA Ayyaanai eta shemppissiis. Hegaadan neeni ne sunttaa bonchchissanau ne asaa kaalettadasa. 15Abeet GODAU, saluwaara duge xeella; xeellada neeni de7iyo geeshshanne bonchcho gidida sohuwaara be7a. Neeni mishettiyo mishoinne ne wolqqai anee? Ne wozanai nuna laamotiyo laamotainne ne qaretai nuuppe haakkiis. 16Abrahaami nuna erana xayikkokka, Yaaqoobi nuna akeekennan xayikkokka, abeet GODAU, neeni nu aawaa. Beni wodiyaasappekka doommidi, ne sunttai nuna woziyaagaa. 17Abeet GODAU, nuuni ne ogiyaappe bayanaadan, aibissi oottadii? Qassi nuuni neessi yayyennaadan, nu wozanaa aibissi dammissadii? GODAU, ne ashkkaratu gishshau, ne biittaa laattida zaretu gishshau, nuukko simma. 18Ne geeshsha asai ne Beeta Maqidasiyaa guutta wodiyaassi laattidosona; shin nu morkketi a duge zaaridi yedhdhidosona. 19Neeni beniisappe haarabeenna asaadaaninne ne sunttankka xeesettibeenna asaadan nuuni hanida.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\