Isaiah 64

1Abeet GODAU, neeni salota daakkada duge wodhdhidaa gidarkkiishsha! Wodhdhin deretikka gaji gajidi kokkoridaa gidorkkonaashsha! 2Tamai qaixaariyaa miidi, haattaa penttissiyoogaadan, duge wodhdhada, ne sunttaa ne morkketa erissa; kawotettatakka ne sinttan kokkorssa. 3Kasekka neeni nuuni naagibeenna maalaalissiyaabaa oottido wode wodhdhadasa; wodhdhin dereti ne sinttan gaji gajidi kokkoridosona. 4Beniisappe doommidi, nenan ammanettidi, naagiyaageetussi maalaalissiyaabaa oottida neeppe attin, hara Xoossaa asa haitti siyibeenna; asa aifeekka be7ibeenna. 5Xillotettaa ufaittidi oottiyaageetanne ne ogiyan nena hassayiyaageeta neeni gakkada maaddaasa. Be7a, neeni hanqqettadasa; shin nagaraa oottiyoogaa aggibookko. Nuuni nagaraa oottiiddi, adussa wodiyaa de7ida; yaatin, nuuni waanidi attanee? 6Nuuni ubbaikka tuna asa gidida; nu xillotetta ooso ubbaikka qita curqqa mala. Nuuni ubbaikka bonccodan shullida; nu nagarai nuna carkkodan, pittidi efiis. 7Ne sunttaa xeesiyai, woikko nena mintti oikkanau koyiyai baawa. Aissi giikko, neeni ne sinttaa nuuppe genttadasa; nuna nu nagaraa gishshau, agga bayadasa. 8Gidikkonne, abeet GODAU, neeni nu aawaa; nuuni urqqa; neeni urqqaa medhdhidaagaa; nuuni ubbaikka ne kushiyan merettida. 9Abeet GODAU, keehi hanqqettoppa; nu nagaraakka merinau hassayoppa. Be7a, nuuni ubbaikka ne asa gidiyo gishshau, nuna maara. 10Ne geeshsha katamati bazzo gididosona; harai attin, Xiyoone katamaikka bazzo gidiis; Yerusalaameekka battaale gidiis. 11Nu aawati nena galatido geeshshanne lo77o gidida nu Beeta Maqidasee taman xuugettiis; qassi nu lo77o sohoti ubbaikka moorettidosona. 12Abeet GODAU, neeni hagaa ubbaa be7adakka aggaaguutee? Neeni co77u gaada, nuna zawi bainna qixaatiyaa qaxxayuuteeyye?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\