Isaiah 65

1GODAI hagaadan yaagees; "Taani tana oichchibeennaageetuyyo qonccaas; qassi tana koyibeennaageetuyyo beettaas. Taani ta sunttaa xeesibeenna kawotettaayyo, 'Yee! Yee!' yaagada koyaas. 2Bantta qofaa kaalliiddi, lo77o gidenna ogiyan hemettiya makkalanchcha asatukko gallassa ubban ta kushiyaa miccaas. 3Ha asai ataakilttiyaa giddon yarshshiiddinne xuubiyaa bollan ixaanaa cuwayiiddi, taani xeellishin, tana ubba wode hanqqetissoosona. 4Qassi eti duufo giddon uttiyaageeta; geema sohuwan qammaa aqiyaageeta. Gudunttaa ashuwaa miyaageeta; eta xaaruwan tuna ashuwaa cambbai de7iyoogeeta. 5Hegaa oottiiddi, eti qassi harata, 'Yan intteyyo de7ite; nuuni intteppe geeshsha gidiyo gishshau, nuukko shiiqoppite!' yaagoosona. Eti ta siire giddoppe kiyiya cuwanne gallassaa ubbaa eexxiya tama. 6"Be7ite, ta sinttan xaafetti uttiis; taani etau zaaranappe attin, co77u giikke; eta qaxxayanau qachchaas. 7Ee, taani eta mooruwaanne eta aawatu mooruwaa acuwaa issippe etau qanxxana. Aissi giikko, eti deriyaa bollan ixaanaa cuwayidosona; qassi keratu bollan tana cayidosona. Eti kase oottido oosuwaa acuwaa taani etau qanxxana" yaagees. 8GODAI hagaadan yaagees; "Woiniyaa aifee woiniyaa turan de7iyo wode asai, 'A giddon anjjoi de7iyo gishshau, a xaissoppite' giyoogaadan, taani ta ashkkaratu gishshau, hegaadan oottana; taani eta ubbaakka xaissikke. 9Taani Yaaqoobappe zerettaa, Yihudaappekka ta dereta laattiyaageeta kessana; taani dooridoogeeti a laattana; ta ashkkaratikka yan de7ana. 10Tana koyida ta asaayyo Saaroona giyo dembbai dorssaa wudiyaa heemmiyo soho gidana; qassi Akoora wombbai miizzaa wudiyaa allaxxissiyo soho gidana. 11"SHin inttenoo, GODAA aggidaageetoo, ta geeshsha deriyaa dogidaageetoo, Qaada giyo eeqaayyo maaddaa giigissidaageetoo, qassi intte wurssettaa eranau, Saama giyo eeqaayyo walaha woine eessaa wanccan kunttidaageetoo, 12taani intte wurssettaa bisuwau aattada immana; intte ubbaikka goora7ettanau hokkana. Aissi giikko, taani inttena xeesin koyibeekketa; haasayinkka siyibeekketa" yaagees. Intte ta sinttan iitabaa oottideta; taani dosennabaakka doorideta. 13Hegaa gishshau, Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; "Be7ite, ta ashkkarati maana; shin intte namisettana. Ta ashkkarati uyana; shin intte saamettana. Ta ashkkarati ufaittana; shin intte yeellatana. 14Be7ite, ta ashkkarati wozanan ufaittidi yexxana; shin intte wozanan azzanidi waassana. Qassi intte ayyaanai meqqido gishshau, intte zilaalidi yeekkana. 15Intte intte sunttaa ta doorettidaageetussi qanggettau immana. Ubbaa Haariya GODAI inttena worana; shin i ba ashkkarata dumma sunttan xeesana. 16He biittan anjjuwaa koyiya ubbai tumatettaa Xoossai anjjanaadan woossana. He biittan caaqo caaqqiya ubbaikka tumatettaa Xoossan caaqqana; aissi giikko, kase metoti dogettidosona; ta aifiyaa sinttaappekka geemmidosona" yaagees. 17GODAI hagaadan yaagees; "Be7ite, taani ooratta salotanne ooratta sa7aa medhdhais; kasebai ubbai hassayettennanne qofettenna. 18SHin taani medhdhiyooban merinau ufaittitenne hashshu giite. Aissi giikko, taani medhdhido Yerusalaama ufaissan kumidaaro gidana; Yerusalaame asikka hashshukkonne giyaagaa gidana. 19Taani Yerusalaamen ufaittana; ta asankka hashshu gaana. Hagaappe sinttanau yeekkiyaabaa cenggurssainne un77ettidi waassiyaabaa cenggurssai yan siyettenna. 20"Yerusalaame giddon hagaappe sinttanau, guutta wode xalaala de7idi haiqqiya qii na7i, woikko ba laittaa wurssennan haiqqiya cima asi de7enna. Xeetu laittaara haiqqiya urai daro yelagan haiqqiis geetettana; xeetu laittaa gattennan haiqqiyaagee qanggettidabaadan qoodettana. 21He wodetun asati keettata keexxidi, etan de7ana; woiniyaa turatakka tokkidi, eta aifiyaa maana. 22Eti keexxin, harai de7enna; harai maanau tokkiyoobaa tokkokkona. Ta asaa laittai mittaa laittaadan aduqqana; qassi taani dooridoogeeti bantta adussa wodiyau bantta kushiyaa oosuwan ufaittana. 23Eti coo daafurokkona; woikko naata boshau yelokkona; aissi giikko, eti bantta naatuurakka GODAN anjjettida zeretta gidana. 24Eti tana xeesanaappe kasetada taani etau koyana; qassi eti biron haasayishin, taani etau siyana. 25Wanggireelloinne dorssaa marai issippe heemettana; gaammoikka booraadan, utulaa maana. Qassi shooshshaayyo buhee quma gidana. He wodetun ta geeshsha dere ubban, eti qohokkonanne bashshokkona. Taani GODAI hagaa odais" yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\