Isaiah 66

1GODAI hagaadan yaagees; "Saloi ta kawotaa araata; sa7aikka ta tohoi yedhdhiyo soho. Yaatin intte taayyo keexxana keettai ai mala keettee? Taani shemppana sohoinne awaanee? 2Hageeta ubbabaakka ta kushee oottiis gidennee? Hegaa gishshau, hageeti ubbatikka taageeta. SHin taani bana ziqqi oottiyaagaakko, ba oottido nagarau azzanidi simmiyaagaakkonne ta qaalan kokkoriyaagaakko xeellana. 3"Asai ubbai bau bau injjetiya ogiyaa doorido gaasuwan, korimaa yarshshiyaagee asa woriya uraa mala; dorssa maraa yarshshiyaageekka kanaa goora7iya asa mala; kattaa yarshshuwaa yarshshiyaageekka gudunttaa suuttaa yarshshiya ura mala; qassi hassayissiya ixaanaa cuwayiya urikka eeqaassi goinniya asa mala. Eta shemppoikka eta tunatettan ufaittees. 4Hegaa gishshau, taani metuwaa etayyo doorana; eti yayyidobaakka taani eta bollan ehaana. Aissi giikko, taani xeesido wode, ooninne koyibeenna; taani haasayido wodekka ooninne ezggibeenna. Eti ta sinttan iitabaa oottidosona; taani ufaittennabaa dooridosona" yaagees. 5Inttenoo, GODAA qaalaayyo yayyidi kokkoriyaageetoo, a qaalaa siyite; "Intte ishantti, inttena ixxiyaageeti, ta sunttaa gishshau, inttena bohiyaageeti, 'Intte ufaissaa nuuni be7ana mala, GODAI ane bonchchettin be7ana' yaagidosona; shin eti yeellatana. 6Katamaappe yiya waasuwaa siyite; Beeta Maqidasiyaappe yiya cenggurssaakka siyite. Hegee cenggurssai ba morkketussi eta oosuwaa mala kushiyaa zaariya GODAA cenggurssaa. 7"Bannakkennan na7a yeliya maccaasi de7ii? Leessoikka un77ettennan attuma na7a yeliya maccaasi de7ii? 8Hagaa malabaa oonee siyidai? Qassi hagaa malabaa oonee be7idai? Issi biittaa asai pexi issi gallassi yelettanau danddayiiyye? Woikko kawotettai issi kuttan yelettii? Yerusalaama bannakkosaarakka, issi kuttan ba naata yelaagaasu. 9Yelana wodiyaa gattiya taani eti yelanaadan oottikkinaayye? Qassi yelanaadan oottiya taani yeliyo uluwaa gorddiyaanaayye? Hagaa giyaagee tana, GODAA ne Xoossaa. 10"Inttenoo Yerusalaamo siiqiya ubbatoo, iira ufaittite; i gishshaukka ufaissan poocu giite. Inttenoo issi yeekkiya ubbatoo, iira keehippe ufaittite. 11Aissi giikko, intte i minttettiya xanttaa xammidi kallana; qassi i daro bonchchuwaappe loitti uyidi, intte ufaittana" yaagees. 12GODAI hagaadan yaagees; "Be7ite, taani iyyo sarotettaa shaafadan darissana; kawotettatu duretettaakka kumidi goggiya pulttuwaadan, iyyo ehaana. Yaatobare intte hegaa xammana; i hashiyan intte toohettana; i kiyuwan uttidi, intte baalotana. 13Aayyiyaa ba na7aa minttettiyoogaadan, taanikka inttena minttettenna; intte Yerusalaamen minettana. 14Intte hegaa be7iyo wode, intte wozanai ufaittana; intte meqettaikka maataadan aacana. Qassi GODAA kushee a ashkkaratuura de7iyoogeenne a hanqqoi a morkketu bollan de7iyoogee erettana" yaagees. 15Be7ite, GODAI tamaa ekkidi yaana. Ba hanqqettidoogeeta qaxxayanaunne tamaa lacuwan seeranau gotiyaa qefiyaa toggidi, i yaana. 16Aissi giikko, GODAI asho maayida ubbaa tamaaninne bisuwan pirddana. Qassi GODAA bisuwan haiqqidaageetu qoodai darana. 17GODAI hagaadan yaagees; "Ataakilttiyaa sohuwan bantta eeqau goinnanau, bantta giddon de7iya issuwaa kaallidi, banttana dummayidi geeshshiyaageeti, qassi gudunttaa ashuwaa, sheneyiyaabaanne eceriyaa miyaageeti ubbai issippe xayana. 18"Taani eta oosuwaanne eta qofaa eriyo gishshau, kawotettata ubbaanne dumma dumma qaalan haasayiyaageeta issippe shiishshanau yais; eti shiiqidi, ta bonchchuwaa be7ana. 19Taani eta giddon malaataa oottana; etappe attidaageetakka ta gitatettaa siyibeennanne ta bonchchuwaa be7ibeenna kawotettatukko, Tarsseesakko, Liibiyaakko, Lidiyaakko, Tubaalakko, Yaawaanakkonne abbaa doonan de7iya haaho biittatukko kiittana; kiittin eti ta bonchchuwaa kawotettatu giddon yootana. 20Israa7eela asai kattaa yarshshuwaa geeshsha miishshan wottidi, GODAA Beeta Maqidasiyaa ehiyoogaadan, eti intte ishantta ubbaa kawotettatu ubbaa giddoppe paratun, paraa gaaretun, gaameelatun, baqulotuuninne miishshata caaniyo gaaretun utissidi, taayyo imo gidanaadan, ta geeshsha deriyaa Yerusalaame ehaana. 21Etappe issoota issoota taani qeesetanne Leewata kessana. Taani GODAI hagaa odais" yaagees. 22Qassikka GODAI hagaadan yaagees; "Taani medhdhiyo ooratta salotinne ooratta sa7ai ta sinttan minnidi de7iyoogaadan, hegaadankka, intte zerettainne intte sunttai minnidi de7ana. 23Aginaa xeeruwaappe biidi hara xeeruwaa gakkanaashiininne issi Sambbataappe biidi hara Sambbataa gakkanaashin, asai ubbai ta sinttan goinnanau yaana. 24Eti kiyidi biidi, ta bolli makkalida asatu ahaa be7ana. Hegeeta miya guxunee haiqqenna; eta xuuggiya tamaikka to77enna. Eti asa ubbau sheneyiyaabaa gidana" yaagees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\