Isaiah 7

1Ooziyaana na7ai Yo7aataami yelido Akaazi Yihudaa biittan kawotido wode, Sooriyaa biittaa Kawoi Raxiininne Israa7eela biittaa Kawoi Ramaaliyaa na7ai Paaquhi Yerusalaame olanau yiidosona; shin xoonanau danddayibookkona. 2Sooriyaa biittai Efireema biittaara issippe olau caaqettidoogaa Daawita zariyaappe kawotida kawoi siyido wode, deriyan carkkoi qaattiyo mittaadan, a wozanainne a asaa wozanai dagaman shabbirettiis. 3Yaatin, GODAI Isiyaasa, "Neeni ne na7aa SHa7aari-Yaashuuba ekkada, Akaazaara gaittanau ba; baada maayuwaa meecciyaageeta goshshaakko efiya ogiyaa matan qommoora de7iya dalbbanttaa zaraa xeeran neeni a demmana. 4Demmada ayyo hagaadan yaagada yoota; 'Naagetta; hirggoppa; Sooriyaa asaa, Kawuwaa Raxiinanne Ramaaliyaa na7aa hanqquwau yayyoppa; ne wozanaikka shabbirettoppo; aissi giikko, naa77u kawoti tamaappe attidi cuwattiya naa77u mitta duruma mala. 5"'Sooriyaa biittaa asai Efireema asaaranne Ramaaliyaa na7aara ne bolli iitabaa maqettidi, 6"Ane Yihudaa biittan woraajjidi, mentterettidinne nu giddon shaakkidi, Xaabi7eela na7aa kawoyoos" yaagoosona' yaaga" yaagiis. 7Gidikkonne, Ubbaa Haariya GODAI hagaadan yaagees; "He eta maqqoi minnenna; mulekka hegee polettenna. 8Aissi giikko, Damasqqoi Sooriyaa biittau huuphe; Kawoi Raxiinikka Damasqqo katamaayyo huuphe. Usuppun tammanne ichchashu laittaa giddon Efireema biittai bunchchettidi, kawotetta gidennan attana. 9Qassi Samaaree Efireema biittau huuphe; Ramaaliyaa na7ai Samaariyaa katamaayyo huuphe; intte ammanuwan minnidi eqqennan xayikko, inttekka eqqekketa" yaagees. 10Qassikka GODAI Akaazayyo, "GODAI ne Xoossai neeyyo bolla saluwaappe, woikko garssa sa7aa ciimmaappe issi malaata immana mala oichcha" yaagiis. 12SHin Akaazi, "Oichchikke; GODAAKKA paaccikke" yaagiis. 13Yaatin, Isiyaasi, "Inttenoo, Daawita zaretoo, siyite! Intte asaa daafurssiyoogee ai guuxxin, qassi ta Xoossaa daafursseetii? 14Yaatikko, Godai ba huuphen intteyyo malaataa immana; geela7iyaa shahaarada attuma na7aa yelana; a sunttaakka "Amaanu7eela" yaagada sunttana. 15I iitaa ixxanaunne lo77uwaa dooranau eriyo wode, meqqida maattaanne eessaa usttana. 16SHin na7ai iitaa ixxanaunne lo77uwaa dooranau eranaappe kasetidi, neeni keehi yayyido naa77u kawotu biittati booddilana. 17"Efireema biittai Yihudaa biittaappe shaahettoosappe doommin hanibeenna meto wodiyaa GODAI ne bolli, ne asaa bollinne ne aawaa keettaa bolli ehaana; i ehaanaageekka Asoore biittaa kawuwaa" yaagiis. 18He gallassai gakkiyo wode, GODAI udunxxetuyyo, Gibxxen haaho shaafan de7iya asatuyyo suiqana; i mattata, Asoore biittaa asata xeesana. 19Yaatin, eti ubbaikka yiidi, zanggaaraa shobban, shuchchaa gonggoluwan, agunttai de7iyo buuraaninne mehiyaa heemmiyoosan gau7ana. 20He gallassi Godai Efiraaxiisa SHaafaappe hefintta baggaappe huuphiyaa qanxxiya asa xeesana; ikka Asoore biittaa kawuwaa; i yiidi, intte huuphiyaa binnaanaa, intte asatettaa beelaalaanne intte buuchchaa meedana. 21He gallassi issi asi mexi issi maatta miizzanne naa77u deeshshatu xalaalaa ashshana. 22Gidikkokka, eti maaxxiyo maattai keehi daro gidiyo gishshau, i meqqida maattaa usttana; he biittan attida asai ubbaikka meqqida maattaanne eessaa usttana. 23He gallassi issi sha7u biran washettiya sha7u woiniyaa anoti de7iyoosan ubban kinddiichchonne aguntta xalaalai mokkana. 24Biitta ubban kinddiichchoinne agunttai kumido gishshau, asai yaa biyo wode, zubbiyaanne wonddafiyaa oiqqidi baana. 25Kase xikkiyan bul77ido keratun ha77i kinddiichchoinne agunttai kumido gishshau yayyidi, issi asinne yaa beenna. Mehee la7ettiyoosaanne dorssi tubbiyoosaa gidana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\