Isaiah 8

1GODAI tana hagaadan yaagiis; "Gita xaatta woraqataa ekkada, 'Omooduwau eesota! Bonqqiyau ellella!' yaagada, nabbabettiya pitaliyan xaafa. 2Qeesiyaa Ooriyoonanne Yibaarakiyaa na7aa Zakkaariyaasa ammanttiya markkata oottada taani sunttana" yaagiis. 3Hegaappe guyyiyan, taani hananabaa yootiya ta keettaayeera zin77aas; yaatin, a shahaarada issi na7aa yelaasu; yelin GODAI tana hagaadan yaagiis; "A sunttaa, 'Omooduwau-Eesota-Bonqqiyau-Ellella' yaagada suntta. 4Na7ai, 'Ta aawau, ta aayee' yaagidi xeesiyoogaa eranaappe kase, Asoore biittaa kawoi Damasqqo duretettaanne Samaariyaa omooduwaa ekkidi efaana" yaagiis. 5GODAI qassikka taayyo hagaadan yaagidi haasayiis; 6"Ha asai loddaara goggiya Salihooma haattata ixxidi, Raxiinanne Ramaaliyaa na7aa ufaittidi ekkidosona. 7Hegaa gishshau, taani Godai minonne daro gidiya Efiraaxiisa haattaa, Asoore kawuwaa a tooranchchatu ubbaara ehaana hanais. I shafiyaa ubbaa kumidi kiyana; gaxaa ubbaa maayidi goggana. 8Kixxidi goggiiddi, Yihudaa gelana; eelliiddi yaara kanttana; kixai qooriyaa gakkana. Abeet Amaanu7eelaa, kafoi ba qefiyaa micciyoogaadan, haattaa kixai ne biittaa ubbaa bollan micettana" yaagiis. 9Inttenoo kawotettatoo, issippe shiiqidi garmmaamite! SHin meqerettite! Haaho biitta ubban de7iya asatoo, ezggite! Olau giigite! SHin meqerettite! Ee, olau giigite; shin meqerettite! 10Olaa olettanau maqettite; shin intte maqqoi laalettana; intte halchchuwaa haasayite; shin intte halchchoi halana; aissi giikko, Xoossai nunaara de7ees. 11GODAI ba mino kushiyaa ta bolli wottidi, taayyo haasayiis; taani ha asaa ogiyaa kaallenna mala, tana hagaadan yaagidi seeriis; 12"Ha asai maqqo giyoobaa ubbaa maqqo gooppite; eti yayyiyoobau yayyoppite woikko dagammoppite. 13Intte geeshshaa gaanau bessiyaagee Ubbaappe Wolqqaama GODAATTENNEE; intte ayyo yayyanaunne dagammanau bessees. 14I geeshsha soho gidana; shin Yihudaa biittaa asaayyoonne Israa7eela biittaa asaayyo i xubbiya shuchchanne ooggiya zaalla gidana; Yerusalaamen de7iya asaayyo i gitenne pire gidana. 15Etappe daroi xubettana; kunddidikka meqqana; piriyan oiqettidikka omoodettana" yaagiis. 16Taani yootidoogaa naaga; ta erissiyo ashkkaratu giddon higgiyaa attama. 17Taani ba som77uwaa Yaaqooba zaretuppe genttiya GODAA naagana; qassi an ammanettana. 18Tananne taayyo GODAI immido naata be7ite. Nuuni Xiyoone Deriyan de7iya Ubbaappe Wolqqaama GODAAPPE Israa7eelayyo malaatanne markka. 19"Saasukkidinne zuuzummidi haasayiya shareechchotanne moitilliyaa haasayissiyaageeta oichchite" yaagidi inttena zoriya asai de7ees. Haiqqidaageeta paxa de7iyaageetubaa oichchiyoogaappe, asai bantta Xoossaa oichchanau bessennee? 20Higgiyaanne GODAI yootiyoobaa siyite! He asati ha qaalaadan haasayana xayikko, etau sa7ai wonttenna. 21Asai waayettidinne namisettidi, biittan toilattana; eti namisettido wode yiillotidi, pude xeellidi bantta kawuwaanne bantta Xoossaa qanggana. 22Sa7aakko duge xeellidi, waayiyaa, xumaanne yashshiya shoonnuwaa be7ana; eti sakkana xumau olettana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\